Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 441 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x
Adomui Mickevičiui →

Spis treści

   Sudabartinta:

   * leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo, aistetikos -> estetikos

   * fleksiją, pvz.: veiksmažodžių bendraties formas (leidžianties -> leidžiantis), prieveiksmių formas (linkon -> link)

   * žodžių rašymą kartu ir atskirai, pvz.: ikišiol -> iki šiol

   * skyrybą, pvz.:

   Krymo sonetai -> „Krymo sonetai“

   Turistas ima dabar rytų keliavedį Mirzą, ir klausinėja jo apie anuos gamtos prajovus. -> Turistas ima dabar rytų keliavedį Mirzą ir klausinėja jo apie anuos gamtos prajovus.

   * didžiųjų raidžių rašymą, pvz.:

   patsai tų Sonetų -> patsai tų sonetų

   * sintaksę, pvz.:

   Dar trumpiau būtų galima pasakyti, kad jie yra veidrodžiu kalnuotos Tauridos prigimties ir verpetingo dainiaus sielos gyvenimo. -> Dar trumpiau bųtų galima pasakyti, kad jie yra kalnuotos Tauridos prigimties ir verpetingo dainiaus sielos gyvenimo veidrodžiu.

   apsireiškia gerame pritaikyme orientališkojo styliaus -> apsireiškia gerame orientališkojo styliaus pritaikyme

   Mes manome šias charakteriškos esmės pakelti žymes. -> Mes manome pakelti šias charakteriškos esmės žymes.

   Šita gamtinė žymė daug priduoda sonetams naujo gražumo. -> Šita gamtinė žymė priduoda sonetams daug naujo gražumo.

   Motiejus GustaitisKrymo sonetaiĮžanga

   1

   Vienas iš poetiškiausių A. Mickevičiaus veikalų yra Krymo sonetai. Jau patsai tų sonetų išsiplėtimas visose Europos literatūrose ir daugybė prilankiųjų[1] jiems recenzijų išvirš [2] liudija aukštą anų estetikos vertę. Tai visuotinajai[3] simpatijai[4] atliepia pasiganėdinimo[5] jausmas, kurisai skaitytoją žavi, kaip kitados taip ir šiandien. Kame gi tvyro ypatingas šių sonetų grožis? Grožis yra ne kas kita, kaip pavienių dalių bei narių harmoniška sandermė. Tokią harmoniją turi Krymo sonetai. Norint jąją aiškiau išparodyti, pirmiausia reikia apžvelgti visų Krymo sonetų, sykiu[6] paimtų, turinį ir bendrą ryšį, pagalios[7] pakelti aikštėn jų ypatingąsias poetiškos dailės žymes[8] .

   *

   2

   Ištremtas poetas atvyko in Akermano tyrus. Jau vakaras nuramino siautojančias pievų vilnis, prieblindžio marška[9] užklojo ir užmigdė gamtą. Kas ten klaidžioja tyruose? Tai bastuoklis[10] ieško žvaigždės-vedėjos. Rami prigimtis sužadino jame tėvynės ir saviškių išsiilgimą[11] . Nakties gi tyluma užkerėjo klausą. Jam rodos, kad išgirs gandą iš Lietuvos. Visą įtempė girdą[12] , bet niekas nešaukia, taigi važiuoja toliaus.

   3

   Pasiekęs marias, sėda į laivą ir plaukia Krymo link. Marių tyluma, raminanti kiekvieną keleivį, išsiilgusio[13] dainiaus omenyje[14] sukirdina miegančią atsiminimų hydrą, kuri juo skaudžiau suleidžia nagus į nutilusią širdį. Belaisvio sielos kova tarsi sukelia marių audrą. Jo krūtinėje skausmai bloškia širdį, kaip įniršusios bangos daužo laivą. Tečiaus[15] šitoje su gaivalais[16] imtynėje dainius pajunta naują galybę. Tarytum milžino jėga jisai stumia-gelbi laivą. Malonus pasikankinimo jausmas jį gaivina, bet štai vėl nuožmi audros galybė, saulei leidžiantis, gesina paskutinį vilties spindulį ir vėl jo širdį nerimastin skandina.

   4

   Priplaukus vakarinį Krymo krantą, pirmas dalykas, kuris metasi kiekvienam į akis, tai gražūs Tauridos kalnai. Ypač puikiai jie vaidinas iš Eupatarijos (Kozlovo) lygumų, kada saulėlydžio tvaska apjuosia jų viršūnes, kurios tuomet, aukso spinduliuose liepsnodamos, išrodo lyg Bizantijos kuorų gaisras. Turistas ima dabar rytų keliavedį Mirzą ir klausinėja jo apie anuos gamtos pajovus. Užganėdinęs[17] pirmąjį nusistebėjimo akyvumą[18] , važiuoja į senovės Krymo sostapilį Bachčisarajų. Čia juodu aplanko tuščius ir apleistus Girajų rūmus, Potockaitės karstą ir Haremo kapus. Jautrus keleivis, žiūrėdamas į šias Krymo istorijos kapines, giliai susigraudina. Jisai čia mato meilės, galybės ir garbės pranykimą. Jisai jaučia, kad jau ant visados[19] tapo ištremtas iš savo tėvynės. Jis malonėtų čia numirti ir būti palaidotas. Čia dažnai apsilanko jo tautiečiai pas Potockaitės karstą. Jie neaplenks ir jo kapo. Apgailestaudami anos liūdną likimą, ir jo atmintį žadins prigimtąja kalba.

   5

   Dainius, tarytum norėdamas nusikratyti liūdnas mintis, sėda ant žirgo ir Fariso smarkumu perjoja Baidarų klonį, kad atsigautų naujais prigimties vaizdais. Kaip kitąsyk L. D. K.[20] Vytautas, pergalėjęs[21] totorius, ir paveldėjęs šalia Juodmario žemes, sėdėdamas ant žirgo, šoko nuo uolos in bangas ir pusmylį plaukė ženklan, kad jis tas marias užima savo valdžion; taip dabar poetas, prijojęs mėlynas marias, šoka audringon jų įščion, paskandinti graudžias mintis bangų sūkuriuose.

   6

   Ant marių krašto yra labai rami vieta — Alušta. Čionai dainius apsistoja ir gėrisi prigimties grožybėmis, kuri kiaurą dieną jį ramina tai naujais apykaimijos[22] vaizdais, tai spalvų sanderme, tai gėlių žaidimu. Naktis maloniai užmigdo dainių; štai puolantis iš dangaus meteoras vėl jį kelia iš miego gėrėtis naujomis gamtos malonybėmis.

   7

   Iš Aluštos eina vingus kelias link Čatirdago. Keleivis užkopia ant pačios kalno viršūnės, čia visa Krymo grožybė atsidaro jo akim, bet ji negali jo nuraminti. Jis kreipiasi Lietuvon ir skundžiasi ant savo numylėtinės, o slaptingoji Čatirdago tyla lyg kad pritaria jo aimanavimui. Kaip Bachčisarajuje nuliūdimui ieškojo vaisto prigimties vaizdų sūkuryje. Žaibingai perjodamas Baidarų klonį, taip dabar „jojikas arklio kojoms skiria savo protą”. Drauge su Mirza raitu galvatrūkiais skrenda Čufut-Kalės ir Kikineiso kalnais bei skriodėmis[23] , uolomis ir jų prarytimis. Nauji reginiai ir pavojai išblaško nusiminimą. Dainius stoja ant Balaklavos griuvėsių. Tvirtapilės liekanos vaidina jam visas šalies nelaimes ir čionykščių tautų nelaisvę. Kuo gi yra jo asmeniškas skausmas akyvaizdoje istorinės ir visuomeniškos vergijos?

   8

   Nūn jaunas dainius, sulyginęs savo laimės griuvėsius su griuvėsiais tautų, užmiršta asmenišką nelaimę, susiramina[24] ir baigia poetišką kelionę ant Ajudago uolos, džiaugdamos skausmais, nes juose tvyro nemirtinosios garbės pradovis; iš tų sielos žaizdų pražydės nevystančios rožės, kuriomis ateitis jį apvainikuos.

   9

   Šit trumpai suimtas Krymo sonetų turinys. Dar trumpiau būtų galima pasakyti, kad jie yra kalnuotos Tauridos prigimties ir verpetingo dainiaus sielos gyvenimo veidrodžiu.

   *

   10

   Dabar atkreipkime akyžvilgį[25] į visą Krymo sonetų ciklą, ir pabrėžkime ypatingiausias jų žymes, kurios labiausiai atmuša dailišką poezijos vertę. Mes manome pakelti šias charakteriškos esmės žymes.

   11

   Visoje Krymo sonetų poemoje viešpatauja trys elementai — prigimties, historijos ir asmeniškasis; tai visos poemos medega[26] .

   12

   Prigimtis apsireiškia vasaros vaizduose, vaidinamuose sulig įvairios perspektyvos. Visi jie atsižymi dydžiu ir pilnybe. Šita gamtinė žymė priduoda sonetams daug naujo gražumo. Iki šiol sonetuose tankiausiai[27] būdavo aprašinėjama erotiškoji Lauros meilė. Įkirėjo ji visuomenei ir pavirto bemaž į nuobodžiuko pasaką[28] . Užuot Lauros, įvestoji sonetuosna[29] prigimtis atjaunino juos.

   13

   Istoriškasis elementas matyti iš aprašymo akyvesniųjų Krymo praeities vietų, kaip va: iš aprašymo Bachčisarajaus, Potockaitės karsto, Haremo kapinių, Balaklavos.

   14

   Įpatiškasis[30] elementas pasirodo dainiaus refleksijose ir dar labiau jausmuose. Viešpataujantis jausmas — tai išsiilgimas[31] tėvynės, kartais meilužės ir draugų. Tasai jausmas pirmuose sonetuose labai stiprus; sekančiuose gi per malonų prigimties veiksmą vis mažėja, iki galop dainius pasiekia dvasios lygsvarę[32] .

   15

   Visi trys elementai vartojami taip, kad Krymo gamta ir istorija stovi poeto priešakyje. Jeigu pirmas arba antras elementas apsireiškia ketureiliuose, tai trečiasis pavymu seka trieiliuose. Kai kur gamtos gaivalas tęsiasi per ištisą sonetą, užtat kitur visą sonetą užima refleksija. Tankiausiai vienas elementas aiškina kitą panašumais, kartais gi priešingumais. Auksinė proporcija tarpe šitų dviejų grožybių — idealinės ir prigimtosios — maloniu įvairumu gaivina ir tobulina poeziją. Juo labiaus, kad anie sielos mąstymai taip natūraliai išvedami, tarsi patys savaimi gvildenasi iš gamtos vaizdų ir istorijos faktų bei padavimų, skleidžiasi kaip žiedas iš pumpuro. Be abejo toksai natūralumas — tai aukštos dailės žymė.

   16

   Visoje poemoje girdimas patetiškas tonas. Tiktai žymiausios Krymo vietos ir ypatybės, tiktai giliausi poeto jausmai — surinkti ir stipriais žodžiais išreikšti sulig vienodai aukšto tono. Palyginus Krymo Sonetus su jų variantais, matoma, kaip tasai tonas, beredaguojant, vis ėjo stipryn ir tobulyn[33] .

   17

   Krymo sonetuose randame sujungtą rytietiškosios dailės stylių su vakarų styliumi. Galima pasakyti, kad juose rytietiškas turinys apvilktas europietiška forma. Taip tarp kitko tankiai orientališki žodžiai eilių galūnėse[34] suderinti su lenkiškais, marios ir saulėti Krymo laukai nuvarsoti rytų metaforomis, kalnų dydis bei grožis vaidinamu rytų hyperbolėmis.

   18

   Pagalios Krymo sonetai atsižymi kalbos vaizdingumu. Mickevičius juose neaprašo Tauridos prigimties, bet ją piešia — iliustruoja. Čia vienoje panoramoje matai uolingas kalnų grandines; tenai šiurpuliai ima, žiūrint į kvėpuojančias kriaušių bedugnes, baugu ir mąstyti, kaip jojikas per jas skrenda raitas ant žirgo; tai vėl gėriesi marių tyluma arba stebiesi gaivalų galybėmis. Tokia prigimties gyvybė tai tikra poezijos plastika.

   19

   Tikriausia daidalio[35] žymė yra sugebėjimas įkvėpti siela veikalan taip, kad savo jausmus suteikti skaitytojams. Toksai dailės magiškumas Krymo sonetuose Mickevičiui pilnai pavyko. Juose jaučiame ką įkvėptas poetas, rašydamas jautė. Pavyzdžiui: skaitydami XI ir XII sonetus gėrimės prigimties ramybe, XV ir XVI gi viešpataujantis narsingumas sukelia pavojų ir drąsą.

   20

   Visos šitos estetiškos žymės taip yra sukrautos į vieną epiškai-lyrišką Krymo sonetų poemą, jog rodos nieko negalima pridėti nei atimti, nesuardžius proporcijos ir neužkenkus grožiui. Šitose žymėse tat ir tvyro ypatinga veikalo grožybė.

   *

   21

   Krymo sonetai daug sveria[36] A. Mickevičiaus veikaluose ir lenkų literatūroje. Jie stovi tarp apatiškosios dainiaus lyrikos ir Konrado, nuo kurio savo poetišką talentą aukoja tėvynės reikalams.

   22

   Krymo sonetuose pilnai apsireiškia[37] jau subrendęs dainiaus talentas. Jaunystės veikaluose Mickevičius parodė galingą talentą, tečiaus dar tasai talentas nebuvo pilnai išsiplėtojęs[38] . Krymo gi sonetuose kiekvienas išsireiškimas liudija įsitikėjimą [39] savimi bei individuališkumą. Ypatingai dainiaus talentas Krymo sonetuose apsireiškia gerame orientališkojo styliaus pritaikyme, taip pat natūrališkame sausumos bei marių aprašyme. Tos dvi Krymo sonetų žymės pasirodo ir kituose vėlyvesniuose Mickevičiaus veikaluose.

   23

   Be to Krymo sonetuose pastebime žymų poetiškosios technikos pažangumą. Klasikai prikaišiodavo romantikams niekinimą ir gadinimą poezijos formų. Mickevičius gi išsirinko sunkiausiąją romantizmo formą — sonetą ir ją pavyzdingai apdirbo; tuo jisai puikiai atrėmė klasikų užmetimus[40] . Poetiškoji technika, ypatingai gi eilių atliepimas Krymo sonetuose pasiekė tobulybę, kuria ir vėlesniuose savo veikaluose Mickevičius atsižymi. Teisingai tat jisai galėjo pavadinti save „rimų viešpačiu”.

   24

   Krymo sonetai lenkų raštijoje turėjo didelę įtekmę[41] . Jie sugrąžino pagarbą apleistai ir beveik užmirštai soneto formai lenkų poezijoje, jie taipgi nutiesė kelią į lenkų raštiją orientališkam eiliavimui ir poetiškam prigimties aprašymui. Todėl teisingai Brtickueris sako; „Ir vėl lenkų poezijai susyk naujos atsidarė sritys. Tai tinka ne vien pačiam sonetui, nors ir jisai jau XVI ir XVII amžiuose auklėjamas, dabar išnaujo atgaivintas, ir užuot siaubiančios balladomanijos įvedė sariojančią[42] sonetomaniją, ypač suteikė lenkams suvisai naują orientalizmą. Šisai užima Krymo sonetuose žymią vietą… Taip Krymo sonetai buvo obalsis[43] lenkų literatūroje į orientalizmą; patsai poetas dar turėjo ant to aukuro šilti, prie kurio vėl spraudėsi sekėjai Chodžko, Witwicki ir k.”

   25

   Dar didesnę rolę[44] lenkų literatūroje atlošė gražiai aprašytoji Krymo sonetuose prigimtis. Klasikų poezija maža paisė prigimties. Tiktai romantizmas, kuriame jausmai greta, dažnai net prieš protą, reikalavo savo teisių, pradėjo gerbti prigimtį. Mickevičiaus genijus ir šiuo atžvilgiu tiesė kelią. Prigimties vaizdai, kuriuos jisai Krymo sonetuose nuvarsavo, daugelį nustebino ir pritraukė. Pabudo lenkų literatūroje prigimties pamėgimas.

   26

   Krymo sonetai tapo pavyzdžiu tos rūšies poezijai ne tiktai lenkų, bet ir kitų tautų literatūroms; tai liudija tų sonetų vertimai į daugelį kalbų, ypačiai slaviškųjų.

   M. G.

   Przypisy

   [1]

   prilankiųjų — palankių, gerai vertinančių. [przypis edytorski]

   [2]

   išvirš — iš anksto. [przypis edytorski]

   [3]

   visuotinajai — dabar: vistuonei. [przypis edytorski]

   [4]

   simpatijai — palankumui. [przypis edytorski]

   [5]

   pasiganėdinimo — pasitenkinimo. [przypis edytorski]

   [6]

   sykiu — kartu. [przypis edytorski]

   [7]

   pagalios — pagaliau. [przypis edytorski]

   [8]

   žymes — bruožas, požymis, pėdsakas. [przypis edytorski]

   [9]

   prieblindžio marška — metaf.: vakaro prietemos paklodė. [przypis edytorski]

   [10]

   bastuoklis — klajoklis. [przypis edytorski]

   [11]

   išsiilgimą — ilgesį. [przypis edytorski]

   [12]

   įtempė girdą — atidžiai klausė; girda - klausa. [przypis edytorski]

   [13]

   išsiilgusio — kupino ilgesio. [przypis edytorski]

   [14]

   omenyje — čia: atmintyje. [przypis edytorski]

   [15]

   tečiaus — tačiau. [przypis edytorski]

   [16]

   gaivalas — gyvis, padaras. [przypis edytorski]

   [17]

   užganėdinęs — patenkinęs. [przypis edytorski]

   [18]

   akyvumą — įdomumą. [przypis edytorski]

   [19]

   ant visados — visam laikui. [przypis edytorski]

   [20]

   L. D. K. — Lietuvos didysis kunigaikštis. [przypis edytorski]

   [21]

   pergalėjęs — dabar: nugalėjęs. [przypis edytorski]

   [22]

   apykaimija — tam tikra apylinkė, parapija. [przypis edytorski]

   [23]

   skriodė — vandens išneštas griovys ar duobė. [przypis edytorski]

   [24]

   susiramina — dabar: nusiramina. [przypis edytorski]

   [25]

   akyžvilgį — dėmesį; nukreipkime žvilgsnį. [przypis edytorski]

   [26]

   medega — čia: turinys. [przypis edytorski]

   [27]

   tankiausiai — daugiausiai, dažniausiai. [przypis edytorski]

   [28]

   pavirto bemaž į nuobodžiuko pasaką — dabar: pavirto nuobodžiuko pasaka. [przypis edytorski]

   [29]

   sonetuosna — dabar: sonetuose. [przypis edytorski]

   [30]

   įpatiškasis — ypatingas. [przypis edytorski]

   [31]

   išsiilgimas — ilgesys. [przypis edytorski]

   [32]

   lygsvarę — pusiausvyrą. [przypis edytorski]

   [33]

   vis ėjo stipryn ir tobulyn — darėsi stipresnis ir tobulesnis. [przypis edytorski]

   [34]

   galūnėse — čia: pabaigose. [przypis edytorski]

   [35]

   daidalio — dailininko, dailiadarbio. [przypis edytorski]

   [36]

   daug sveria — čia: daug reiškia. [przypis edytorski]

   [37]

   apsireiškia — pasireiškia. [przypis edytorski]

   [38]

   išsiplėtojęs — čia: išsiskleidęs. [przypis edytorski]

   [39]

   įsitikėjimą — pasitikėjimą. [przypis edytorski]

   [40]

   užmetimus — priekaištus. [przypis edytorski]

   [41]

   įtekmė — įtaka. [przypis edytorski]

   [42]

   sariojančią — niokojančią. [przypis edytorski]

   [43]

   obalsis — čia: nusigręžimas. [przypis edytorski]

   [44]

   rolę — vaidmenį. [przypis edytorski]

   Zamknij
   Proszę czekać…
   x