Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Przypisy

Pierwsza litera: wszystkie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Według typu: wszystkie | przypisy autorskie | przypisy redaktorów Wolnych Lektur | przypisy źródła | przypisy tłumacza

Według kwalifikatora: wszystkie

Według języka: wszystkie | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


Znaleziono 122 przypisów.

mąstis — mintis, sumanymas. [przypis edytorski]

maištrium — maišytai, mišriai. [przypis edytorski]

makaras — lazda mušti. [przypis edytorski]

Malburgas — kryžeivių pilis. [przypis edytorski]

malonuoti — myluoti. [przypis edytorski]

mandriai — puošniai, prabangiai. [przypis edytorski]

mareiviams — jūreiviams. [przypis edytorski]

mareivystė — jūreivystė. [przypis edytorski]

marnastis — tuštybė, menkybė. [przypis edytorski]

marškonis — lininis, drobinis audeklas. [przypis edytorski]

marus — nešantis mirtį. [przypis edytorski]

mašna (lenk.) — nedidelis maišelis pinigams ar tabakui dėti. [przypis edytorski]

masinti — traukti į save, vylioti. [przypis edytorski]

Maskolija — Maskva, bet turima omenyje — Rusija. [przypis edytorski]

maždaugel — trump.: maždaugelį, t.y. šiek tiek. [przypis edytorski]

mažne — kone, bemaž [przypis edytorski]

mėčioti — mėtyti, svaidyti. [przypis edytorski]

mėnas — mėnuo, mėnulis. [przypis edytorski]

Mėšlavežis — mėšlo vežimo darbų laikas. [przypis edytorski]

mėsėdėjas — puotautojas. [przypis edytorski]

mebliai (lenk.) — baldai. [przypis edytorski]

medė — miškas, giria. [przypis edytorski]

medegiška — medžiagiškas, čia: materialioji. [przypis edytorski]

medegiškas — medžiagiškas, čia: materialus. [przypis edytorski]

Medžian — dabar: medžiu. [przypis edytorski]

meitėlis — kastruotas tekis, penimis. [przypis edytorski]

mekkietis — išpažintojas mahometonų tikėjimo, kurio centru yra miestas Mekka Arabijoje. [przypis tłumacza]

meldai — vilskvinių šeimos augalas. [przypis edytorski]

Meliūnuosna — į Meliūnus. [przypis edytorski]

melsties — dabar: melstis. [przypis edytorski]

melsti — labai prašyti, maldauti. [przypis edytorski]

melu užakėja — pripildo melu, sėja melą. [przypis edytorski]

mestus — saikingas, santūrus. [przypis edytorski]

miegąs — trump.: miegantis. [przypis edytorski]

miegta — miega. [przypis edytorski]

mielaširdybė — gailestingumas. [przypis edytorski]

mieras (lenk.) — tikslas. [przypis edytorski]

milsis (sl.) — mintis. [przypis edytorski]

miltyt (lenk.) — galvoti. [przypis edytorski]

milžtuvė — kibiras, į kurį melžiamas pienas. [przypis edytorski]

minavotas — minėtas. [przypis edytorski]

Mindaugo kapą kaip tik pirmutinis — Mindaugas, Mindagos, Mindovė, Mindak, Mendoulf, sūnus Ringvaldo arba Ringoldo ar Ringauto, didis Lietuvos kunigaikštis, pirmutinis, kurs Lietuvą išliuosavo iš po svetimos įtekmės [įtekmė — įtaka. red. WL.] ir iškėlė į didelę galybę. Kaimynai jo baiminosi. Mindaugas buvo priėmęs krikščionišką tikėjimą, popiežiui pritariant, apsivainikavo Lietuvos karaliumi Naugarduke 1252. Netoli nuo Naugarduko yra kalnas, kurį iki šiol žmonės vadina kalnu Mindaugo. Tas kalnas esąs kapu to didvyrio. [przypis autorski]

minikas — kas mena, užmina mįsles. [przypis edytorski]

minikas (lenk.) — vienuolis. [przypis edytorski]

minykas — vienuolis (zokoninkas); kryžiokai buvo vienuoIiai-karžygiai. [przypis edytorski]

Mirza — persų ž. — jeigu stovi prieš vardą, tai reiškia ponas, o jeigu po vardo, tai — kunigaikštis. [przypis tłumacza]

mišiolas — mišių knyga. [przypis edytorski]

miškuosna — į miškus. [przypis edytorski]

mišparai — popietinės krikščionių pamaldos. [przypis edytorski]

misinginis — padarytas iš žalvario. [przypis edytorski]

misingis (vok.) — žalvaris. [przypis edytorski]

mislė (brus., lenk.) — mintis. [przypis edytorski]

misli’o — trump.: mislijo. [przypis edytorski]

mislis (brus.) — mintis. [przypis edytorski]

mislis (sl.) — nuomonė, mintis. [przypis edytorski]

mislyti (brus.) — samprotauti. [przypis edytorski]

mislyti (sl.) — galvoti. [przypis edytorski]

mistras — ordino vyresnysis, magistras. [przypis edytorski]

mistras — viduramžių vienuolių-riterių ordino vyresnysis, magistras. [przypis edytorski]

mitras — vikrus, miklus. [przypis edytorski]

Mitriai — vikriai, greitai. [przypis edytorski]

mokslinyčia (hibr.) — mokykla. [przypis edytorski]

mokslinyčia — mokykla. [przypis edytorski]

Moldava — Moldova, upė Rumunijoje. [przypis edytorski]

molės — iš molio. [przypis edytorski]

molinas — suteptas moliu, moliuotas. [przypis edytorski]

monas — šmėkla, vaiduoklis. [przypis edytorski]

mongolas — tautos vardas, kuriuo čionai pavadinti totoriai, Krymo gyventojai. [przypis tłumacza]

moterystė — santuoka. [przypis edytorski]