Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 405 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x

Spis treści

  I AKTAS
 1. II AKTAS

  Sudabartinta:

  *leksiką: istoriška drama – istorinė drama, juog -> jog, inkyrėjo -> įkyrėjo. * fleksiją, pvz.: vardažodžių dgs. V. formas (patįs -> patys, moterįs -> moterys, joki -> jokie), veiksmažodžių liepiamosios nuosakos 3 asm. formas (bėgkime -> bėkime);
  * žodžių rašymą kartu ir atskirai, pvz.: tur būt -> turbūt, ištolo -> iš tolo, nelaiku -> ne laiku, artai -> ar tai;
  *didžiųjų raidžių rašymą, pvz: Lenkai -> lenkai;
  * dusliųjų priebalsių rašymą, pvz: augštyn –> aukštyn, angsti -> anksti, neišleizdamas -> neišleisdamas;
  *sintaksę, pvz.:
  imti nuo jo pavyzdį -> imti iš jo pavyzdį
  ją nedrįso nukirsti -> jos nedrįso nukirsti

  Vincas PietarisKova ties ŽalgiriaisKeturių aktų istorinė drama

  I AKTAS

  Kriokavoje; Karaliaus rūmuose

  JOGAILĖ

  vienas
  1

  Sako: kvailiems laimė lemia. Koks jau velnių lėmimas? Ot, dėdė mano Kęstutis ar ne kvailas buvo? Jis užsitikėjo manim. Na, ar tai jau kvailesnio reikia? O biesku jam laimė lėmė. Aš jam, kaip kvailai vištai, liepiau galvą nusukti ir gana. Ot būta jau lėmimo.

  2

  Tiesa, yra tokie protingi, kaip aš. Na tokiems kaip kada laimė ir stebėtinai lemia, bereikia nei didelio darbo, nei triūso[1], nei rūpesties, ot taip sau žmogus bambą išpūtęs gyveni, pilvą glostai, o tau laimė ar lemia, tai lemia.

  3

  Ar ne laimės darbas buvo dėl mano tėvo, jog jis buvo vyresniu broliu Kęstučio? Ar jis dėl to jokios rūpesties nei triūso nepridėjo. O paskui, ar ne laimė man lėmė, jog aš vyriausiu sūnum atsiradau pas savo tėvą? Na tegul, aš visados buvau smilus[2] ir visados pirmas visur lindau, žinomas vaikas, kur pavojaus nebuvo, bet jeigu man kaip kada ir rodosi, jog aš tyčia pats per smilumą pirmas gimiau, tai jau vis tiktai aš niekuomi[3] nekaltas tame, jog mano tėvas buvo taipogi pirmu sūnum… O šitų visų mažmožių tiktai ir reikėjo, kad aš tapčiau kunigaikščiu, o ne kokiu nors malkadžiobiu arba piemeniu.

  4

  Išmintingam žmogui tankiai tiktai užsimanyti ko nors reikia, o bematai ir viskas atlikta. Paimkime nors mano — ženybas[4]. Aš tiktai ėmiau mislyti[5] apie ženybas… Na, metus tris; ne daugiau per penkis mislijau. Žiūriu, ugi neva netyčiomis kiša man lenkai nupieštą paveikslą savo karalienės Jadvygos. Aha! Misliju sau. O kaip tiktai jie pasakė, jog su jąja aš galia paimti ir visą Lenkų karalystę, taip aš ir supratau… Na, tenai truputį reikėjo krikštytis ir kitus krikštyti. Poterių tenai kokių mokintis… Sako, dėl išganymo dūšios[6]

  šitai Jogailė kalba, dairydamasis neramiai į visas šalis
  5

  Ne, čion nieko nėra! pamislijęs Ir viskas taip gražiai klojosi. Laimė lėmė. Stačiai laimė lėmė! pamislijęs Apie Jadvygą prasimanė… Bet tai stačiai prasimanė! čiupinėdamas kaktą Ragai! Hm! Melas! Dievaži melas!

  6

  Ir karūna lenkų ir garbė! pamislijęs Na, dėl šito visko reikėjo ir išminties… Vytautas! O tiktai tas vienas Vytautas tiktai jis vienas galėtų mano laimę sugadinti. Jis patį velnią, man rodosi, galėtų sugadinti. Lenkai kytri[7]. Aš da kytresnis… Bandėme mes jį ir šeip ir taip apgauti ir nieko nepadarėme. Kiba[8] kada jis pats ko užsimanė. Turbūt jis kokį nors velnią turi dėl patarnavimo. Kitaip kaip jis galėtų suprasti ir atminti visas mūsų klastas? Jo tėvas ant pažiūros buvo kur kas už jį išmintingesnis, o aš jį lengvai apgavau. O Vytautą negaliu. Čion ne be velnio. Ir ne dyvai[9]; jo motina ir tėvas buvo stabmeldžiai. Jis pats, tiesa, krikštytas, bet tai taip sau tiktai, dėl viso ko. O mane du sykius krikštijo. Na tai tokio kaip aš kiekvienas velnias gali išsižadėti. Pamislykite, vieną kartą krikštyto, o jau velnias prisidingi. Tai du sykius krikštyto — ir šeip, ir taip krikštyto, turi suvis bijotis. pamislijęs Bet argi jau taip tas velnias ir bijosi manęs? Jeigu tai tiesa, tai būtų suvis niekai. Jeigu jisai gelbsti Vytautą, tai ir man susigadytų[10] tarpais jo pagalba, kada Dievas nesiskubina. ištaręs tai dairosi aplinkui su išgąsčia[11] Ne, nieko nėra!

  7

  iš tolo girdėti žingsniai O kad jį ir Perkūnas trenktų! Galėjo girdėti su paskubta ima giedoti Aniuolas[12] Dievo apreiškė Panai Marijai ir prasidėjo iš Dvasios Šventos!… pasirodo vyras

  8

  Ar tai tu čionai, Zbignieve? su meiliu veidu Jogailė patinka vyrą ir kiša jam ranką. Kas gero?

  ZBIGNIEVAS

  pakštelėjęs neva į karvošių[13] Jogailės, o iš teisybės į nagą savo nykščio
  9

  Nieko gero, šviesiausias karaliau! Kryžiuočiai ne tik žemių negrąžina, bet reikalauja dar nuo mūsų žemės. Ot, aš jumis paskaitysiu, ką jie rašo.

  JOGAILĖ

  10

  Ar žinai ką? Tu mėgsti tokius dalykus skaityti, tai tu pasiskaityk paskui sau da sykį, be manęs…

  ZBIGNIEVAS

  11

  Bet ką jiems atsakyti?

  JOGAILĖ

  12

  Ką atsakyti?

  ZBIGNIEVAS

  13

  Taigi, jūsų šviesybe.

  JOGAILĖ

  stovi užsimislijęs; paskui ima vėl niūniuoti iš tyko[14]
  14

  Aniuolas Dievo apreiškė Panai Marijai…

  ZBIGNIEVAS

  į šalį
  15

  Dievobaimingas karalius, tiktai ne laiku.

  JOGAILĖ

  truputį garsiau
  16

  Sveika Marija mylistos[15] pilna…

  ZBIGNIEVAS

  pertraukdamas
  17

  Ką gi daryti? Ką atsakyti?

  JOGAILĖ

  i šalį
  18

  Įkyrėjo man į gyvąją ir šits, kaip anoms gadynėmis[16] Vytautas.

  ZBIGNIEVAS

  nugirdęs tiktai paskutinį žodį, kalba į save
  19

  Vytautas? Ot galva! Tegul Vytautas su jais žinosi! Taip, taip! Ak ir nuo jo Kryžiuočiai reikalauja žemių, reikalauja Žemaitijos. Taip! Tegul Vytautas pradeda, o mes palūkėkime, pažiūrėsime. Ans mėgsta muštis. Jis n‘ištvers! Jis susiniaus su Kryžiuočiais. O kaip jis juosius sumuš, mes ir pasinaudosime. garsiai Jūsų šviesybe, mes lūktelsime su atsakymu ir pažiūrėsime, kaip šitoje dėtoje apseis Vytautas. Taip jūs norėjote.

  JOGAILĖ

  nustojęs niūniuoti
  20

  Taip, ugi taip! Tegul apseina Vytautas!

  kiša ranką Zbignievui, kaip ir atsisveikindamas, o tas nuduoda[17] vėl, jog bučiuoja jam karvošięJogailė išeina

  ZBIGNIEVAS

  21

  Ot, kalba ne vienas: kvailas Jogailė! Ne suvis kvailas! Ot, kas sumislyta. Ir kytriausiam nesumislyti geriaus. Tegul sau šykščius Vytautas mušasi su Kryžiuočiais, tegul žudo savo svietą, o mumis Dievas ant to protą davė, kad pasinaudotume be skriaudos dėl savęs… pasirodo Jadvyga, Zbignievas eidamas su paskubiu prie jos Šviesiausioji karaliene! Laba diena jumis! Laba diena, Aniuole, tu mūši! Saule!

  JADVYGA

  apsidairius ir pamačius, jog daugiaus nieko nėra
  22

  Kad ir tu pastiptum su savo laba diena. Prapuldei ant viso amžiaus, o dabar laba diena! Lįski tu prie šuns, o ne prie manęs!

  ZBIGNIEVAS

  23

  Suvis be reikalo teikėtės jūs ant manęs pūryti. Da taip sakant, aš ne tiktai ką kitą, bet ir padėkavonę[18] ne tiktai nuo kitų, bet ir nuo jūsų šviesybės užsidirbau…

  JADVYGA

  24

  Pražudęs mane ir pražudęs suvis be reikalo?!

  ZBIGNIEVAS

  25

  Kaip be reikalo?

  JADVYGA

  26

  Taip be reikalo, kaip pats sakei andai Jogailei, jog dėl lenkų susidėjimas į krūvą su Lietuva buvo nereikalingas.

  ZBIGNIEVAS

  27

  Ka! ka! ka! kvatoja Tai aš jam taip sakiau. Tiesa! Bet susimildama, karaliene, argi aš jam galėjau teisybę sakyti? Jumis, tai kas kita.

  JADVYGA

  28

  Kokią gi tu man teisybę pagaminai?

  ZBIGNIEVAS

  29

  Šita teisybė ir negaminta pati pasidarė. Gana bus, jeigu aš jumis priminsiu, jog lenkai ir dabar da ne per virš gerai stovi ginami ir Lietuvos. Gudai tyko nustverti kraštelį žemių. Čekai, vokiečiai iš kito krašto tiktai progos laukia. Tai da vis nieko! Bet atsižiūrėkite ant Kryžiuočių. Kiek jie mūsų žemių prarijo ir vis da nesotus. Da vis rija ir ant naujų žiojasi. O jus atsiminkite, kaip mumis ėjosi prieš sugobtuves[19] su Jogaile. Kas užpuolimas Lietuvos, kiek nelaimes darė mūsų šalyje; kiek lobių lietuviai kas sykis iš lenkų gabenosi, kiek vergusių!…

  JADVYGA

  30

  Kodėl nesigynėte! Ak jumis, kaip tu pasakoji, taip buvo lengva nuo visų gintis.

  ZBIGNIEVAS

  31

  Atsiginsi tu nuo Lietuvos! Jie kaip padūkę; tik plėšia, tik grėbia, tik smaugia, tik mūša! Nežiūri jie, ar tavo galva, ar akis… Jiems vis tiek! Lįski tiktai, o jie tave iš šuns vietos užmuš. Nežiūri, ar tu chamas, ar bajoras… tiktai sauja, tiktai kerta! Jeigu nebūtume mes su jais susidėję, su tais lietuviais, tai po dešimčiai metų ar po dviejų jie būtų užėmę visus lenkus ir vietoje būti karaliene, būtų tekę būti vergute ar Dievas žino kuomi… Ot, už ką man ir dėka priguli.

  JADVYGA

  32

  Ne vergute ir ne Dievas žino, kuomi būčiau buvus, tiktai pačia mano pirmo ir mylimo jaunikio. O už vargą ne dėkui!

  ZBIGNIEVAS

  33

  Na tegul ir taip. Bet kaip gi būtą buvę su mumis, su lenkais?

  JADVYGA

  34

  Su lenkais tai būtų buvę, ko jie verti.

  ZBIGNIEVAS

  35

  Ir jums negailėtų?

  JADVYGA

  36

  Ko jau gailėtis šalies, kuri ieško užvėjos po moteriškės žiurstu[20].

  iš tolo pasirodo pulkas magnatą su arkivyskupu. Zbignievas bėga prie jų, sveikina visus, bučiuoja rankas; karalienė tame tarpe sėda ant sosto; ją sveikina visi

  ARKIVYSKUPAS

  37

  Koksai svarbus dalykas pareikalavo čionai mūsų pribuvimo?

  ZBIGNIEVAS

  38

  Nuo kryžiuočių atsiųstas raštas, kuriame ne tiktai nežada jie grąžinti užimtą žemę, kaip tai mes reikalavome, bet da reikalauja naują.

  ARKIVYSKUPAS

  39

  O kur karalius? Tai jo ypatingas rūpestis. Ką jis ant šito sakytų?

  ZBIGNIEVAS

  40

  Jis man sakė savo mislį. O dabar giedodamas Aniuolą Dievo, nuėjo melstis į savo rūmus.

  ARKIVYSKUPAS

  41

  Ir tai gerai! Įgijome dievobaimingą karalių ir gerą da ir tuomi, jog jis mažai kišasi į darbus, duodamas mums valią apsūdyti kiekvieną svarbesnį dalyką viešą. Kokį garsą, kokį gerą Dievas Visagalis suteikė jums, šviesi karaliene, patį. Taip misliju, jog visas svietas užvydi[21] jums.

  JADVYGA

  42

  Aha! į šalį Pasikarki tu su savo karalium.

  PIRMAS MAGNATAS

  43

  Kalbos jokios nėra ir būti negali apie tai, jog karalius mūsų geras ir garsus. Klausimas čion eina ne apie tai, tiktai apie tai, ką daryti su kryžiočiais?

  PIRMA MOTERIŠKE

  44

  O ką da čionai daug šnekėti. Apgarsinti ant jųjų karę[22] ir atlikta.

  ARKIVYSKUPAS

  45

  Kaip tai atlikta? Vieno apgarsinimo jie neišsigąs.

  PIRMA MOTERIŠKE

  46

  Na, aš ir sakau apgarsinti. Žinomas dalykas, apgarsinus surinkti kariūmenę ir ėjus sumušti kryžiuočius.

  PIRMAS MAGNATAS

  47

  Ir jus leisite į kovą ir save patį ir vaikus?

  PIRMA MOTERIŠKE

  48

  Kaip tai patį ir vaikus? Yra ir be jųjų kam muštis su kryžiuočiais. Ant to Dievo leisti visokie bajorpalaikiai.

  PIRMAS MAGNATAS

  49

  Taip; bet matai, tamsta, tie bajorpalaikiai savo kalba: jeigu eiti, tai visiems, nes visi lygūs. Ir jie nenori.

  PIRMA MOTERIŠKE

  50

  Tai pasamdyti samdininkus.

  PIRMAS MAGNATAS

  51

  Na taip. Tiktai ant šito reiks suduoti pinigus. Jūs gal nuo savęs įnešite į kasą vieną antrą tūkstantį dukatų?

  PIRMA MOTERIŠKE

  pašokus nuo krėslo
  52

  Aš? Ant to yra karališka valstijos kasa.

  ARKIVYSKUPAS

  53

  Ji tuščia!

  PIRMA MOTERIŠKE

  54

  Aš tame nekalta. Ir ne mano dalykas dėti pinigus ant karės.

  ARKIVYSKUPAS

  55

  Kaip tamsta kalbi, taip kalba ir kalbės kiekvienas. Dėl to, pagal mano nuomonę, ir kad nelieti krikščioniško kraujo, geriausiai būtų atidavus šitą visą mūsų ginčą su kryžiuočiais ant valios švento Tėvo.

  ANTRAS MAGNATAS

  56

  Koks čion ginčas? Čion jokio ginčo nėra! Čion gali būti tiktai skundas į šventą Tėvą ant kryžiuočių.

  ARKIVYSKUPAS

  57

  Na, gerai. Parašykite tada skundą ir nusiųskite. Bet ką sakys karalienė?

  JADVYGA

  58

  Kaip sau norite, taip ir darykite.

  ARKIVYSKUPAS

  59

  Aniuolas! Saule mūši! Zbignievas ir Jadvyga žiūri labai šnairiai ant arkivyskupo O kaip gi norėtų mūsų dievobaimingasis karalius?

  ZBIGNIEVAS

  60

  Karalius, kaipo didžiai išmintingas ir globiantis savo tautą, mislija, jog geriau būtų atidėti ir laukti. Ir jeigu jau neapseis be karės, tai laukti geriaus, kad ją vestų Vytautas su lietuviais, kurie ir užgauti labiau ir kuriems per tai ir pritinka labiau vesti karę su kryžiuočiais, nei mums.

  ARKIVYSKUPAS

  61

  Labai išmintinga ir didelė mislis, ypač sukergus ją su mūsų nusprendimu.

  iš visų pusių šaukia balsai: „Tiesa! Tiesa!”

  KARALIENĖ JADVYGA

  62

  Darbas pabaigtas.

  išeina ji, o paskui ją ir kitos moterys

  PIRMAS MAGNATAS

  63

  Na ir tu gi melagius, Zbignieve.

  ZBIGNIEVAS

  64

  Dėl ko gi?

  PIRMAS MAGNATAS

  65

  Argi galimas dalykas, kad pats Jogailė taip būtų sumislijęs, kaip tu šnekėjai?

  ZBIGNIEVAS

  66

  Na, kad iš tikrųjų!

  PIRMAS MAGNATAS

  67

  Nei jau tiesa, nei ką! Meluoji kaip rudis: kur jam taip sudėstinėti.

  ZBIGNIEVAS

  68

  Vienok jis mane užvedė ant mislies.

  PIRMAS MAGNATAS

  69

  O kaip gi jis užved??

  ZBIGNIEVAS

  70

  Ugi pasakė: Vytautas.

  PIRMAS MAGNATAS

  71

  Na šitaip tai gali būti.

  ARKIVYSKUPAS

  72

  Be reikalo jus laikote Jogailę už žmogų silpno proto. Jisai kaipo tikras krikščionis yra tiktai labai dievobaimingas ir mestus[23]. Skatinamas mestumu jisai nesigiria ir nemandrauja. Bet kiekvienas žodis jo, kiekvienas darbas tai paveikslas išminties dėl visų. girdėt balsas giedančio Jogailės Visiems jums reiktų imti iš jo pavyzdį, kaip reikia gyventi katalikui.

  balsas giedančio artinasi

  ANTRAS MAGNATAS

  į šalį
  73

  Hm! Jeigu visi imtų tau nuo pats ryto iki vakaro po ausim giedoti „Aniuolą Dievo”, tai tuo išsižadėtum visų šventenybių ir džiaugtumeisi išgirdęs mozūrišką giesmelę apie Kaśką.

  pasirodo Jogailė; prie jo glemžiasi visi

  JOGAILĖ

  74

  Pabaigėte, turbūt? Na ir dėkui Dievui Tėvui, Sūnui Jo ir Dvasiai Šventai. Trijose Ypatose Vienam Dievui.

  sveikinasi

  ARKIVYSKUPAS

  75

  Kaip sveikata Jūsų, šviesiausias valdytojau!

  JOGAILĖ

  76

  Nieko sau būtų, tiktai miegu nelabai gerai: blusos kanda ir šunys loja. O aš tų šunų lojimo taip nekenčiu! Liepiu nuvyti. O nuvyti šunys, toliau ima staugti, kas da pikčiau dėl manęs. Jau jeigu šunys staugia, tai nelauki gero! Nuo mažo tokiose dėtose mane visados ima imti šiurpuliai ir nerimastis. Kad taip….

  tykiau kalba, kreipdamasis į arkivyskupą

  ARKIVYSKUPAS

  77

  Ko, Šviesiausias?

  JOGAILĖ

  nedrąsiai
  78

  Ar nėra tokio šventojo, arba nors abrozdėlio[24] kokio nuo šunų?

  esantieji čiauposi, kad neprunkšteltų

  ARKIVYSKUPAS

  79

  Ne, Šviesiausias! Tokių nėra. Bet melskitės, o malda suramins ir duos pakantrumą jums.

  JOGAILĖ

  80

  Aš ir taip pakantrus. Geriau, kad Dievas duotų pakantrumą šunims, kad jie nelotų ir nestaugtų.

  Jogailė tolinasi ir išnyksta rūmuose

  PIRMAS MAGNATAS

  81

  Na, mūsų išmintingasis kone numarino mane. Kone plyšau besičiaupydamas. Ir užsimanyta gi jo šventųjų nuo šunų! Gerai da, jog ne nuo blusų. O kad jį!

  ARKIVYSKUPAS

  grasnai
  82

  Cit, nepliaunyki! Jo lūpomis kalbėjo gilus tikėjimas! Tai kūdikiškas, nekaltas tikėjimas, kuris kalnus varto! Cit!

  arkivyskupas pakėlęs pirštą aukštyn grasina visiems lenkų magnatams

  II AKTAS

  Kriokavoje; Karaliaus rūmuose

  ARKIVYSKUPAS

  83

  Na, tamsta, kaip darbas eina su kryžiuočiais? Ar jau Vytautas apgarsino ant jųjų žygį?

  ZBIGNIEVAS

  atsidusęs
  84

  Kur tau! Jis nei nemislija apie tai.

  ARKIVYSKUPAS

  85

  Ar gali būti? Tai suvis niekai! Reiktų kad jis žygį apšauktų!

  ZBIGNIEVAS

  86

  Ir aš taip sakau.

  ARKIVYSKUPAS

  87

  Jeigu taip, tai kodėl jis taip ilgai neapšaukia?

  ZBIGNIEVAS

  88

  Ugi velnias jį žino!

  ARKIVYSKUPAS

  89

  Turbūt sveikas nieko nedarai, kad jis pasiskubintų, ar nemoki. Reikia tą girinį žmogų įerzinti.

  ZBIGNIEVAS

  90

  Tai dabar! Ar aš jau jį neerzinau ir nepykdžiau ant kryžiuočių, o kas iš to?

  ARKIVYSKUPAS

  91

  Sakai — erzinai…

  ZBIGNIEVAS

  92

  Visaip bandžiau. Ir gerumu bandžiau. Ir erzinau. Aš jam sakau, jog iš jo šiepia, juokiasi kryžiuočiai. O jisai man atsako, jog iš lenkę ir Jogailės jie dar labiau juokiasi. Aš jam sakau, jog kryžiuočiai jį meška, stabmeldžiu vadina. O jis man atkerta, jog kryžiuočiai lenkus beždžionkomis vadina, o dėl Jogailės per kvailį kito vardo ir neturi. Bandžiau jam sakyti, jog Lietuva turi apgarsinti karę kryžiuočiams, kad tie nesikabintų nei į Žemaičius, nei į Sudaviją[25], bet ir tai ant niekų nuėjo.

  ARKIVYSKUPAS

  93

  Ką gi jis tau ant šito atsakė.

  ZBIGNIEVAS

  94

  O ką? Girdi, jie da labiau kabinasi į lenkus, nei į Lietuvą. Jie, girdi, paėmė Drezdenką, paėmė kitas pilis su apygardomis ir da reikalauja. O ką apie Žemaitiją, tai girdi, ji jau kelis kartus prižadėta Kriyžiočiams ir per Mindaugą ir per Jogailę ir da vis, girdi, ji į Lietuvą priguli, o ne į kryžiuočius.

  ARKIVYSKUPAS

  95

  Jeigu taip, tai reikia pabandyt kryžiuočius užsiundyti ant Vytauto.

  ZBIGNIEVAS

  96

  Bandžiau!

  ARKIVYSKUPAS

  97

  Na ir kuomi pasibaigė?

  ZBIGNIEVAS

  98

  Kryžiuočiai porą mūsų gardų užėmė ir sklypą žemės ties Drezdenku.

  ARKIVYSKUPAS

  99

  O Lietuvoje ar daug užėmė?

  ZBIGNIEVAS

  100

  Jie tenai nė nebandė lįsti. Mumis, girdi, nepanagu. Vytautas, girdi, ant mūsų šalies gali užleisti savo totorius.

  Jogaila įeina

  JOGAILĖ

  101

  Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus!

  ARKIVYSKUPAS SU ZBIGNIEVU

  102

  Ant amžių amžinųjų. Amen.

  JOGAILĖ

  į Arkivyskupą
  103

  O tai gerai, jog aš sutikau čionai jūsų ekscelenciją. Jus gal man išrišite vieną svarbų klausimą, kurį be jūsų pagelbos veltui aš bandžiau per kitus išrišti.

  ARKIVYSKUPAS

  104

  Su didžiausia aitra aš tai atliksiu, paklodamas visas mano pajėgas ant to. Tiktai koks — tas klausimas.

  JOGAILĖ

  105

  Ot koks. Radau aš šmotelį[26] vaško ant stebuklingo abrozo. Pasakykite dabar man, ar šitas vaškas stebuklingas ir šventas, ar ne?

  ARKIVYSKUPAS

  pamislijęs
  106

  Dievas yra visagalis. Ir jeigu tokia valia Dievo, tai jis ir mažiausią krislelį, mažiausią dulkelę, ką sakau…

  pasirodęs iš tolo bajoras su gromatomis[27] pertraukia bylą arkivyskupo

  GANDANEŠIS BAJORASS

  107

  Žinios iš Didžiosios Lenkijos ir nuo Vytauto

  traukiasi šalin

  JOGAILĖ

  į Zbignievą
  108

  Paskaityki sveiks ir man papasakosi ką tenai rašo.

  arcivyskupui
  109

  Ot aš ir noriu žinoti, ar šitas vaško šmotelis gali gelbėti nuo nelaimės ar ne, ir jeigu gali, tai nuo kokios? siekdamasi ištraukti iš ančio[28] maišelį Aš dėl viso ko tą šmotelį įsidėjau į maišelį su kitomis šventenybėmis. Kalba ir traukia maišelį su atsidėjimu nicija ir ištraukęs pradeda kloti įtalpą maišelio priešai arkivyskupą Aš jumis tuojaus rasiu ir tą vaško šmotelį. O čion matote, tai nagai švento Martyno…

  ARKIVYSKUPAS

  nuošaliai
  110

  Greičiau meškos.

  JOGAILĖ

  111

  O čion tai vienas ūsas Judošiaus, labai gelbstintis nuo apgavimų. Man pasakojo, būtin šitą ūsą jam išpešus viena labai šventabliva moteriškė.

  ZBIGNIEVAS

  112

  Perprašau[29] jus, šviesiausias karaliau, jog pertraukiu jūsų pašnekį. Didžiosios Lenkijos vaivada daneša[30], jog kryžiuočiai užėmė dar sklypą mūsų žemės.

  JOGAILĖ

  113

  Argi jiems nesakyta, kad jie daugiau tokios kvailystes nedarytų?

  ZBIGNIEVAS

  114

  Kur nesakyta? Sakyta! Tiktai jie neklauso.

  JOGAILĖ

  su piktumu
  115

  Neklauso! Tai paliepkite Vytautui su Lietuva ant jų užpulti. Parašykite!

  ZBIGNIEVAS

  116

  Aš jau seniai tai padariau, seniai parašiau Vytautui, kad jis užpultų. Šiandien jau gavau ir atsakymą.

  JOGAILĖ

  117

  Na ir ką gi rašo Vytautas?

  ZBIGNIEVAS

  118

  Aš, girdi, ne apgynėjas lenkų.

  JOGAILĖ

  119

  Kas gi gins lenkus?

  ZBIGNIEVAS

  120

  Taigi jis. ir prideda gromatoje. Tegul, girdi, visi šunys gina lenkus, jeigu jie patys savęs nenori ginti.

  JOGAILĖ

  121

  Ką šunys gins. Jis tiktai šiepdamas tyčiomis rašo. pamislijęs Jeigu jisai nenori vienas ginti, kažin, ar jis neapsiimtų sykiu su lenkų kariūmene ginti lenkus? Reiktų pašnekėti su juoju.

  ZBIGNIEVAS

  kužda arkivyskupui į ausį
  122

  Girdi! Mislis! Reikia tiktai ją sunaudoti. Jogailei Jūsų karališka šviesybe! Kaip visados, taip ir dabar aš lenkiu galvą prieš jūsų išmintį. Kad ir šimtą mes čionai surinktume galvočių, vis jau geresnės mislies neišgirstume. Aš tiktai pridėti noriu, jog Vytauto gromatas atnešė jo pasiuntinys.

  JOGAILĖ

  123

  Kodėl tu man šito iš sykio nesakei? Liepki pašaukti pasiuntinį. O patys galite eiti pasilsėt, po tiek rūpesčių apie valdystos dalykus.

  visi išeina; lieka tiktai Jogailė ir Vytauto pasiuntinys

  PASIUNTINYS

  124

  Kunigaikštis Lietuvos, Bernaičių ir Rūsios, Vytautas siunčia labas dienas jumis, šviesiausias karaliau, ir visai šeimynai.

  JOGAILĖ

  125

  O kuo tu vardu?

  PASIUNTINYS

  126

  Marma.

  JOGAILĖ

  127

  Laike medžioklės Panemunyje man teko būti Marinuose. Ar ne iš tų Marmų esi sveiks?

  PASIUNTINYS

  128

  Iš tų, jūsų šviesybe!

  JOGAILĖ

  129

  Sugrįžęs, Marma, atiduoki labas dienas Vytautui ir visai jo šeimynai, ir pasakyki, jog aš jo neužmirštu ir tegul jis manęs neužmiršta. pamislijęs Neužmirštu aš viso mūsų kampo. Atsimeni gal ties jūsų vieta ant Nemuno kranto kresną lapotą iškerojusią liepą, šventą dėl visos apygardos? Ar nenukirto naikindami stabmeldystės paminklus?

  PASIUNTINYS

  mikčiodamas
  130

  Tai aš gerai neatsimenu. Aš…

  JOGAILĖ

  131

  Sakyki man drąsiai! Čionai nėra nė vieno lenko, o aš ir krikštytas, likau vis tokiu jau, kokiu buvau.

  PASIUNTINYS

  132

  Jeigu jūsų šviesybė klausiate apie tą liepą, kuri ant kranto Nemuno, tai ta dar užsiliko. Jos nedrįso niekas nukirsti. Švento!

  JOGAILĖ

  133

  Ir dėkui Dievui! Puiki tenai vieta. Nemuno krantas parėdytas[31] medžiais. Nuo laukų kvepia žolynų žiedais, lekia gausmas… Kaip aš išsiilgau savo gimto kampo. Man jau į gyvą kaulą įgriso ir lenkai ir viskas čionai… Traukte mane trankia tenai, į tėviškę, bet tenai ir manęs ne labai myli…

  MARMA

  į šalį
  134

  Kas mylės žudytoją Kęstučio.

  JOGAILĖ

  135

  Dabar tenai visi tik vieną Vytautą žino ir myli!

  MARMA

  136

  Tiesa! Visi myli Vytautą. Bet Lietuva plati. Randasi visiems lietuviams vieta joje. Ir Algirdo veislę lietuviai mini su paguoda.

  JOGAILĖ

  į save
  137

  Ar nepabandyti papirkti šitą Marmą, kad jis nudaigotų Vytautą? Būtų tai suvis pusėtinas darbas. Marmai Nėra jau dabar Lietuvoje tokių atsidavusių žmonių, kaip buvo Kučiukas, Zebenštis…

  MARMA

  138

  Na, tiesa! Nėra dabar jau tokio brudo[32]. Ir anuosius žmones nugalabino, kaip piktas šunis, tuosius užmušėjus brangaus Kęstučio.

  JOGAILĖ

  į save
  139

  Nėra ką nė šnekėti. Marmai Taip, taip! Dėl to ir aš misliju, jog jeigu aš sugrįžčiau namon į Lietuvą, tai nesirastų dabar nei vieno lietuvio, nei žemaičio, kuris drįstų pakelti ant manęs ranką. O dėlei Kryžiuočių man reiktų pasimatyti su Vytautu, malonu būtų pasimatyti Lietuvoje… Bet tie darbai…

  MARMA

  140

  Ir Vytautas rūpinasi apie juosius. Ir jis norėjo pasimatyti su jūsų šviesybe, ypač da dėl to, jog nustojo suvis vilties, jog popiežius, arba vokiečių imperatorius sutramdys Kryžiuočius.

  JOGAILĖ

  141

  Ar tai Vytautas bandė tramdyti kryžiuočius ir per vokiečių imperatorių?

  MARMA

  142

  Ugi kaip! Ans buvo ir apsiėmęs. Tik kur tau Kryžiuočiai klausysis ko nors! Jie ir iš imperatoriaus ėmė šiepti.

  JOGAILĖ

  143

  Jau jeigu jie drįsta šiepti iš Vytauto, tai ko jiemis nešiepti iš ko nors kito?

  MARMA

  144

  Negirdėta, by[33] jie šieptų iš Vytauto. Ant viso ko numanau, jog jie Vytauto drūčiai prisidingi. O ką iš lenkų, iš Lenkijos, tai jie drūčiai šiepia.

  JOGAILĖ

  su paskubiu
  145

  Na tiek to iš ko jie šiepia, iš ko ne. Vis tiktai jie laiko visą Sudavijos kraštą iki Šešupės per savo žemę ir lanko neretai.

  MARMA

  146

  Na taip. Jie laiko ją už savo kaip mes laikom visą Prūsų žemę iki Jūrių-marių už savo.

  JOGAILĖ

  147

  Ir lankote taipogi kiek galite?

  MARMA

  148

  Na, kad taip!

  JOGAILĖ

  149

  Ot, matai, kaip laisvai yra Vytautui. Kada jis nori, tada ir užpuola ant Kryžločių ir kitų šalių. O aš sakau lenkams: pulkim ant kryžiuočių. O jie man: — kariūmenės nėr. Aš sakau: rinkime kariūmenę. O jie: tegul Lietuva viena muša kryžiuočius. Iš tikrųjų, pašnekinki Vytautą, ar jis neapsiims vienas sumušti kryžiuočius, užstodamas už lenkus.

  MARMA

  150

  Apie tai šviesiausias karaliau nėra ką ne kalbėti. Vytautas Lenkus neužstos. Ot sutarmėje[34] su lenkais jis neatsisakys mušti juosius. Bet vienas neis. O jeigu mušis, tai tiktai už save, už Lietuvą.

  GANDANEŠIS

  įeidamas
  151

  Žinios nuo kryžiuočių šalies.

  išeina

  JOGAILĖ

  152

  Pašauki Zbignievą, tamsta, ir kitus.

  Marma išnyksta ir po valandėlės grįžta su Zbignievu ir kitais lenką magnatais

  JOGAILĖ

  į Zbignievą
  153

  Paskaitykie, ką čion rašo kryžiuočiai.

  ZBIGNIEVAS

  154

  Čion rašo ne kryžiuočiai, tiktai apie juosius. Prekius mūsų jie nugrėbė ir pavergė. Užėmė vėl žemės sklypą.

  JOGAILĖ

  155

  Na jeigu taip, tai reikia apgarsinti ant jų karę. Reikia tiktai susitarti su Vytautu. Ot, ponai, pasiuntinys Vytauto. Jisai man išaiškino, jog Vytautas vienas be mūsų už mus neužstos, dėl to nėra ką nė laukti daugiau.

  VISI MAGNATAI

  156

  Taip, taip!

  ZBIGNIEVAS

  157

  Tarpu pavergtų ir nugrėbtų prekių randasi ir mano žmonės, ir arkivyskupo, ir kitų. Jeigu mes dabar neužstosime, tai Kryžiuočiai pripras taip apseiti ant toliaus.

  ARKIVYSKUPAS

  158

  Na, taip! Reikia apgarsinti karę.

  III AKTAS

  Ant kalvos netoli nuo miestelio
  pulkai kareivių eina plaukia viena ir
  kita puse. Iš tolo ant kalvų matyti
  kryžiuočių kariūmenė.

  ZBIGNIEVAS

  159

  Šviesiausias karaliau! Jūsų šviesybe, esi vyriausiu vadu visos kariūmenės. Ką nuspręsi, tą turi pildyti visi ir Vytautas.

  JOGAILĖ

  160

  Na, taip!

  ZBIGNIEVAS

  161

  Dėl to man rodosi, jog būtų naudinga nusprendus jumis taip, kad Vytautas su kariūmene Lietuvos stotų pirmutiniu nuo šalies kryžiuočių kariūmenės.

  JOGAILĖ

  pertraukdamas
  162

  Kad mes Vytautu ir jo kariūmene kaip ir prisidengtume?

  ZBIGNIEVAS

  163

  Na, taip! Kad puldami ant mūsų kariūmenės kryžiuočiai atsiremtų pirmiausiai į lietuvius. Jie vieni ir kiti tiktai laukia progos, kad susiremtų. Na, jie čionai ras tą progą ir kuo jie vieni kitiems geriau suduos, tuo bus dėl mūsų geriau. Nei vienų, nei kitų nėra ką gailėtis.

  JOGAILĖ

  164

  O jeigu lietuviai vieni pergali kryžiuočius? Ar jiems tada vieniems teks ir garbė pergalėjimo?

  ZBIGNIEVAS

  165

  Tai dabar! Ar tai mes kvaili? Kaip tiktai pamatome, jog kryžiuočiai sumušti, taip ir mes puolame vyti. O riksmo mes padarysime dvigubai daugiau, nei tie kvaili ir pusgyviai lietuviai gali padaryti. Mumis garbė teks… ir nauda!

  JOGAILĖ

  166

  O jeigu lietuvius sumuša?

  ZBIGNIEVAS

  167

  Ir tai gerai bus! Dabar Vytautas tavęs neklauso beveik suvis ir nesibijo.

  JOGAILĖ

  168

  Na, taip! Nebijo suvis. Ir ką jis bijosis? Užsimanęs jis gali mase sumušti su visa mano lenkiška kariūmene ir su visais samdininkais.

  ZBIGNIEVAS

  169

  Na, matai ir pats, šviesiausias karaliau! Taigi jeigu jį kryžiuočiai sumuša, tai to tiktai mumis ir reikia. Tada Vytautas su jo Lietuva ir Žemaičiais turės mūsų klausyti.

  JOGAILĖ

  170

  Gerai! Bet jeigu kryžiuočiai, sumušę Vytautą, užsimano sumušti ir mus?

  ZBIGNIEVAS

  171

  Šviesiausias karaliau! Man rodosi, jog ir pats šitai kalbėdamas vargai, bo mislyji, jog taip tai lengva Vytautą sumušti…

  JOGAILĖ

  172

  Na, taip! Aš gerai žinau, jog Vytautas nesiduos savęs sumušti. Bet matai mūšinės gadynėje visaip atsitaiko. Na, o jeigu iš tikrųjų sumuša Vytautą su jojo lietuviais ir jeigu, sumušę, griūva visomis pajėgomis ant mūsų?

  ZBIGNIEVAS

  173

  Na tai ką? Tegul sau griūva. Pas mus da liktų samdininkai ir mūsų kariūmenė.

  JOGAILĖ

  174

  Taip! Bet ir pats supranti gerai, jog be Vytauto mes neatsilaikytume…

  ZBIGNIEVAS

  175

  Na tai ką? Jeigu ir neatsilaikytume? Didelis čion dalykas! Na, užims jie tada ir mūsų žemę ir Lietuvą… Argi jie užėmę ir taip liks? Likę, ak jie viena nakčia su visa savo kariūmene išnyktų. Tai aiškus dalykas! Svietas juosius bematai išplautų.

  JOGAILĖ

  176

  Na kas iš to?

  ZBIGNIEVAS

  177

  Ot kas: sumušę, jie turės daryti paliaubas. O kaip darysime paliaubas, tai mes atsipirksime žemėmis žemaičių ir Lietuvos… Apsilps Vytautas, ne mes.

  JOGAILĖ

  178

  Ant tokių paliaubų netiktų Vytautas.

  ZBIGNIEVAS

  179

  Sumuštas turėtų tikti.

  JOGAILĖ

  180

  Tu jį nepažįsti gerai kryžiuočiai ir sumušto jo labiau bijo, nei manęs su visa mano nesumušta kariūmene. Bet pabandyti… kodėl? Visados ne pro šalį. O gal ir pasiseks nors sykį apgauti man ir Vytautą. Na, o gal laimė lems man ir jį į rankas mano anksčiau susitverti. Hm!… Viskas gali būti… Tau vienok labai dėkui. Dabar aiškiai matau, jog tu tarnas ir savo tėviškei, ir man. Šauki gandanešius, o aš duosiu atsakomus gandus.

  Zbignievas triūbija[35]; ant balso triūbos renkasi gandanešiai, kuriems Jogailė duoda paliepimus

  ant kalvos stovi lenkų tavorai. Tarpu jų Jogailės šėtra[36]; iš tolo matyti kryžiuočių tavorai; nuo kryžiuočių pusės lietuvių tavorai; tarpu lietuvių ir lenkų samdininkų tavorai; kareiviai stovi eilėse

  GANDANEŠIS

  į Jogailę stovintį šalia žirgo
  181

  Nuo kryžiuočių joja du pasiuntiniai.

  JOGAILĖ

  į Zbignievą
  182

  Gali būti, jog kryžiuočiai pamatę mano galybę nusigando ir nori daryti paliaubas.

  ZBIGNIEVAS

  183

  Ant jokių paliaubų netikite! Ant jokių! Mumis reikia kovos. Mumis reikia, kad kryžiuočiai sumuštų lietuvius. Kito tokio panašaus atsitikimo negreitai sulauksime, kaip dabar.

  sargai atveda pasiuntinius

  VIENAS PASIUNTINYS

  184

  Pasveikinimą nuo mūsų Grossmeisterio karaliui lenkų Jogailei ir jo broliui Vytautui.

  JOGAILĖ

  pasipūtęs
  185

  Dėkui! Ir nuo mūsų pusės nuneškite jam pasveikinimą. Ką sveiki sakysite?

  KITAS PASIUNTINYS

  186

  Mūsų Grossmeisteris liepė paklausti ko taip ilgai stovite ir nepradedate kovą? Jeigu čion ankšta, tai Grossmeisteris lieps savo kariūmenei pasitraukti toliau. Jeigu stoka ginklų, tai jis štai per mus atsiuntė jumis du kardus.

  JOGAILĖ

  į Zbignievą
  187

  Ką man atsakyti?

  ZBIGNIEVAS

  iš lėto
  188

  Sakykit, jog iš vietos nesitrauksi. Matai, kitaip darant lietuviai liks iš šalies ir puldami kryžiuočiai ne ant ją pirmą užeis. Pridėk, jog neliepi pradėt dėl to, jog da per anksti. O ką kardą, tai ir pas mus iki valiai.

  JOGAILĖ

  į Zbignievą
  189

  O kardus ar imti?

  ZBIGNIEVAS

  190

  O kodėl n’imti? Imki.

  JOGAILĖ

  stalgiai ir garsiai
  191

  Iš vietos aš nesitrauksiu. Neliepiu pradėti mūšinę, nes da per anksti. O ką apie kardus, jei nors mes jų ir ikvaliai[37] turime, bet šituosius paimu maloniai.

  pasiuntiniai grįžta atgal

  1-MAS GANDANEŠIS

  192

  Vokiečią Kryziočią kariūmenė traukiasi tolyn.

  nyksta

  ZBIGNIEVAS

  į Jogailę
  193

  Tai ruimą mums daro.

  po trumpai valandėliai

  1-MAS GANDANEŠIS

  194

  kryžiuočią kariūmenė grįžta atgal.

  nyksta

  2-AS GANDANEŠIS

  195

  kryžiuočiai gula ant lietuvių.

  nyksta

  ZBIGNIEVAS

  linksmai rankas trindamas
  196

  Na, viskas taip išėjo, kaip aš sumąstavojau! Vivat Polionija! Lietuva šiandien pražus ir vergaus mums!

  BALSAS BAJORU IR ŠLEKTU LENKU

  197

  Vivat Zbignievas! Vivat mūsų kytrasis!

  ZBIGNIEVAS

  198

  Vienas aš viso šito nebūčiau įstengęs padaryti be valios karaliaus ir be jųsų padėjimo.

  BALSAI LENKŲ

  199

  Vivat karalius! Vivat siektų luomas!

  3-ČIAS GANDANEŠIS

  200

  Lietuviai sujudo ir bėga!

  ZBIGNIEVAS IR LENKAI

  201

  Vivat Polionija!

  4-TAS GANDANEŠIS

  202

  kryžiuočiai gula ant samdiniukų ir mūsų karifimenės.

  JOGAILĖ

  su nusiminimu
  203

  Laikykitės da, ponai, kad nebūty sarmatos ant viso svieto.

  LENKŲ POETĄ

  204

  Ką nrams kryžiuočiai? Mums jie niekas. Męs ir juosius kytrumu pergalėsime. Ant greitosios aš sustačiau giesmę.

  gieda jisai ir jį seka kiti
  Męs visi kytri politikai,
  Me! Me! Męs!
  Męs visi kytri politikai,
  Me! Me! Męs!

  5-TAS GANDANEŠIS

  pertraukdamas
  205

  Pulkas kryžiuočiy gula ant Šios pusės, kaip ir jieškodamas karaliaus.

  JOGAILĖ

  matydamas besišalinančius į visas puses nuo jo lenkų magnatus.
  206

  Nesiskubinkite, ponai, su tokia aitra į Šalis nuo manęs: duokite laiko ir man nors prisirengti. Vieną mane čion radę, kryžiuočiai da gali apkoliečyti.

  ZBIGNIEVAS

  207

  Šviesiausias karaliau, kad dabar da galima, bėkime visi. Gero nėr ką Čion laukti. Jau jeigu Vytautas nubėgo, tai mums nei bandyti spirtis nereikia. Bėgkime!

  JOGAILĖ

  208

  Tamista! mielai aš bėgčiau, tiktai kur bėgti? Aplinkui visur kryžiuočių pulkai kaunasi su mūsiškiais. Bėgdamas da palįsi po kirčiu ir nusmogs tave kaip kokį nieką… Ot geriaus aš išsiimsiu iš maišelio visas šventenybes. Ar tiktai jos neprašalįs nuo mūsų visokį paojų. imdamas iš ančio maišelį Ot štai! atriša jį su paskubtu Dabar pats laikas šitoms šventenybėms parodyti savo galybę. Ot vinis, kuriaja buvo prikaltas vienas iš žmogžudžių. Ot labai stiprus seitas, tiesa, stabmeldiškas, bet vis tiek: žalčioskūrutė. Štai Šventos Onos pantaplio skūrgalis…

  ZBIGNIEVAS

  209

  Karaliau, bėkime! Visi jau nuo čion nubėgc. Eina ant mūsų. Stačiai pulkas kryžiuočių.

  JOGAILĖ

  210

  Palauki truputį, tiktai šventenybes susidėsiu.

  ZBIGNIEVAS

  211

  Bėkime, jau jie čion! Meskime viską!

  JOGAILĖ

  212

  Ir tavo būta šnekos, lyg nežinai, jog metus eitų, jis nustoja visos stiprybės.

  vokiečiai gula

  ZBIGNIEVAS

  rėkia
  213

  Vyrai, ginkite karalių! Vyrai!

  aplinkui riksmai ir kova

  JOGAILĖ

  pamatęs, jog ant jo kryžiuočius smelkiasi, siekdamasi drauciniu perdurti.
  214

  Gelbėkite! Qelbėkite! In pilvą man įdurs. Apsukui kįla riksmas da didesnis. Lenkų kareivis nutrenkia kryžiočio draucinį ir križiotį patį nuduria. Kįla šūksmas „Vytautas! Vytautas!” Pulkas kryžiuočių da smelkiasi truputį, bet sutremtas Jogailės pulkais nyksta.

  JOGAILĖ

  į Zbignievą
  215

  Ko jie čion rėkia: Vytautas!

  ZBIGNIEVAS

  216

  Ugi biaurybė Vytautas vėl visus mus apgavo. Jis daprato dėlko męs jį pirma priešai Vokiečius pastatėme ir kaip tiktai kryžiuočiai ant jo užpuolė, jis vietoje muštis su visa kariūmene pasileido bėgti, kad kryžiuočiai ant mus galėtų užpulti. Na tie vietoje vytis Vytautą užpuolė ant mūsų. O dabar Vytautas sugrįžo. Apsupo kryžiuočius ir muša juusius neišleizdamas nei vieną, o mūsų kariūmenė ir nenoromis, o turi Vytautui padėti mušti.

  JOGAILĖ

  217

  Tai šuns kumpis tas Vytautas ir — čion jis nesidavė apgauti! Aš taip ir mislijau. Apgausi jį!

  svietas aplinkui rėkia: Vytautas! Vytautas! Pasirodo keli magnatai

  GANDANEŠIS

  218

  Čekai visi perėjo ant Vytauto pusės ir muša visi kryžiuočius.

  išnyksta

  JOGAILĖ

  219

  Na dabar pats laikas stipriausią saitą iš maišo išimti..

  tempia iš maišo meškos nagą

  ZBIGNIEVAS

  220

  Karaliau sergekis! Ant mūsų vėl pulkas kryžiuočių eina. Bėkime. Niekur! Mūsų kareiviai, matote, ginklus metę bėga

  pro šalį grumiasi kareiviai pailsę, sumurę, išsigandę. Ryksmai kryžiuočių.

  GANDANEŠIS

  221

  Pulkai Didž-Lenkų pasviro. kryžiuočiai su didele pajėga ant čion eina. Išnyksta.

  ZBIGNIEVAS

  222

  Bėkime Karaliau! pro juosius, bėga kareiviai Dieve, susimilki ant karaliaus ir užliki jį gyvą. tykiau Ir mane po draugiai.

  JOGAILĖ

  į save
  223

  Jis meldžiasi. Reiktų ir man.

  bamba
  224

  Tėve mūsų, kuris esi danguose. Švęskis vardas Tavo. pamislijęs Na, o jeigu tenai kur nor danguje yra Kęstutis ir jeigu jisai viską išpasakojo, tai ką ir malda gelbės? Senoviniai dievai buvo geresni. Tenai būdavo prasižengi prieš vieną, kitas gali tave užstoti, o čion dabar viens Dievs ir atlikta. Prasižengiai — lik sveikas.

  ryksmai kyla, mušynė vėl artinasi

  ZBIGNIEVAS

  225

  Niekai! Gula vėl ant mūsų! Visi bėga. Turbūt musiškius sumušė, bėkime ir mudu.

  JOGAILĖ

  apsidairęs aplinkui
  226

  Bėkime!

  ZBIGNIEVAS

  227

  Kelią! Kelią, karaliui!

  bėgantys neklauso; kemšasi, lenda po žirgu; girdėt iš tolo balsai triūbų; balsai šitie vis kyla

  JOGAILĖ

  pabandęs bėgti ir negalėdamas klauso balso kovos
  228

  E, kaip staugia triūbos! Tai, mūsų lietuviškos triūbos! Tai Vytauto tenai kariuomenė.. Kaip pikti vilkai staugia, kaip vilkai kaip meškinai jie tenai drasko kryžiuočius. Vis artyn! E! vis garsyn!… Bėgti? Tėvas mane ne taip mokino.. rėkia ant bėgančių Atgal! Atgal į kovą! Ar jumis ne gėda?

  ZBIGNIEVAS

  negalėdamas prasimušti bėgti per kareivių minias
  229

  Melskimėsi! Melskimėsi! O Dievas gal užliks karaliui gyvastį. Mūsų kariuomenė sumušta bėga.

  triūbų balsai vis aršyn eina ir artinasi

  JOGAILĖ

  klausydamas
  230

  Tai triūbos neperlaužtos Lietuvos staugia! Tai drasko Lietuviai kada taip staugia triūbos. Į krūvą, vyrai! Ten Vytautas muša. Į krūvą!

  aplinkui kaip griausmas pradeda griauti ryksmai: Vytautas! Vytautas!

  GANDANEŠIS

  231

  Kryžiuočių kariuomenė pasviro. Sumušta bėga. Grossmeisteris žuvo.

  JOGAILĖ

  232

  Kur mano maišas su šventenybėmis? Jis buvo vis čionai antyje.

  ZBIGNIEVAS

  233

  Ugi rankoje jūsų jisai, šviesiausias karaliau.

  JOGAILĖ

  234

  Iš tikrųjų! O aš mislijau, jog rankoje mano kardas. Vietoje kardo maišo beesama su šventenybėmis. Turbūt dėl to Dievas ir pergalėjimą davė.

  235

  Šaukite kunigus! Kur arkivyskupas, kur kiti? Melstis! Kur gandanešiai? Tegul jie apgarsina visur, kad liautųsi kovos. Priešą pergalėjome. Dabar reikia Dievui padėkavoti ir visam svietui parodyti mūsų didmantumą.

  Kita šalis mušynės. Vytautas stovi ant žirgo, aplinkui jį Lietuvos bajorai.

  VYTAUTAS

  236

  Dabar tiktai lieka darbą pabaigti. Vokiečiai kryžiuočiai pasklydo bėgti į visas šalis. Mažai kas jų laikosi ir su jais ūmai bus pabaigta.

  BAJORAS

  237

  Diena laiminga. Nors prasidėjo klasta.

  VYTAUTAS

  238

  O katra diena pas mus neprasideda lenkų klasta? Mumis jau tai paprastas dalykas.

  GANDANEŠIS

  239

  Nuo Jogailės gandą atsiuntė, kad liautis kovos ir Dievui padėkavoti už pergalėjimą.

  VYTAUTAS

  240

  Na šitai, tai beveik ne pro šalį. Tegul kariuomenė truputį kvėpteli. Jai da daug darbo lieka. Su naujom pajėgom ji geriaus atliks darbą. liepia jisai šerti žžirgus; pro Vytautą veda paimtus vergučius, komtūras kryžiuočių, prastus brolius minikus, raitelius, svečius Apsčiai! Apsčiai suimta!

  1-AS BAJORAS

  241

  O kiek guli jų! Tai tegul ir Dievas myli.

  2-AS BAJORAS

  242

  Šiandien kryžiuočių kaip žiedų nuskynėme. Guli jų grossmeisteris, guli komtūrai, tyso ir kariuomenė jųjų, tik menki likučiai išnešė gyvastį ir bėga.

  VYTAUTAS

  patėmijęs, jog viskas gatava dėl maldos
  243

  Pasimelskime ir mes.

  kunigai gieda „Te Deum”. Pabaigus maldą kareiviai sėda užkandžiauti, šeria žirgus vėl

  VYTAUTAS

  244

  Laikas butų dabar jau ant žirgų sėsti ir vytis kryžiuočių likučius. į bajorus Siųskite ką nors pas Jogailę, kad parneštų nuo jo gandą dėl vijimo kryžiuočių. Tegul pasako jam, jog jau laikas.

  1-AS BAJORAS

  į vieną kareivį
  245

  Ei, Pečki! Joki pas karalių.

  PEČKIS

  246

  Ant tų pėdų!

  2-AS BAJORAS

  247

  Ką tu Pečkį siunti. Pečkis melagius, jis ką nors, o tau vis sumeluos.

  nuošaliai tame tarpe trečias bajoras sėda pats ant žirgo ir nujoja

  PEČKIS

  248

  Nei jau aš visados meluoju, nei ką. Prasimanote tiktai ant manęs, tamsta. Šiandien aš visą dieną nei krisleli nepamelavau.

  1-AS BAJORAS

  249

  Joki pas karalių ir pasakyki, jog tu atjojai gando, kad vyti kryžiuočius ir pasakyki, jog tave atsiuntė Vytautas. Girdi?

  PEČKIS

  250

  Tai dabar negirdėsi! Ak tik aš ne kurčias ties savo pulkais.

  1-AS BAJORAS

  251

  Ką gi tu pasakysi mislijęs?

  PEČKIS

  252

  Nesirūpinkite, bus pasakyta gerai! Aš pasakysiu, jog Vytautas atsiuntė gandą vyti kryžiuokus ir kad sėstų dėl to visi pulkavedžiai ant žirgų.

  2-AS BAJORAS Į PIRMĄ BAJORĄ

  253

  Na, ar ne ant mažo išeina?

  1-AS BAJORAS

  254

  O kad jį paibeliai! Negali nemeluoti.

  PEČKIS

  255

  Koks čion melas? Ar tai Jogailei pritinka davinėti gandas ir paliepimas, dėl mūsų Vytauto. Vytautas turi jam davinėti.

  1-AS BAJORAS

  256

  Darykie dabar ką nori su tokiu sutvėrimu!

  3-AS BAJORAS

  sugrįžęs į Vytautą
  257

  Jogailė, karalius Lenkų, neduoda gando dėl vijimo. Sako, jog da perangsti.

  VYTAUTAS

  258

  Ką gi jis tenais daro dabar?

  3-AS BAJORAS

  259

  Guli ant pilvo ir bumbia. Ir sako, jog jis taip gulės da dvi nedėlias.

  VYTAUTAS

  260

  Ne jeigu taip, tai mes vyrai ant namų. Ligonių ir sužeistų ne mažai pas mus. Namon!

  261

  Balsai išgirdusių kalbą Vytauto. Ura! Ant namų! Ura Vytautas! Ura!

  1-AS BAJORAS

  262

  Nėr ko čionai mumis rūgti. Jeigu neduoda Jogailė galo padaryti kryžiuočiams, tai ant namų. Ura! Vytautas!

  BAJORAI IR KAREIVIAI

  263

  Ura, Vytautas!

  Przypisy

  [1]

  triūsas — kruopštus darbas. [przypis edytorski]

  [2]

  smilus (lenk.) — drąsus. [przypis edytorski]

  [3]

  niekuomi — sen. forma: niekuo. [przypis edytorski]

  [4]

  ženybos — vedybos. [przypis edytorski]

  [5]

  mislyti (sl.) — galvoti. [przypis edytorski]

  [6]

  dūšia (sl.) — siela. [przypis edytorski]

  [7]

  kytras (lenk.) — gudrus. [przypis edytorski]

  [8]

  kiba (lenk.) — tikriausiai. [przypis edytorski]

  [9]

  dyvai (brus.) — keisti dalykai, stebuklai. [przypis edytorski]

  [10]

  susigadytų — praverstų. [przypis edytorski]

  [11]

  išgąstis — baimė. [przypis edytorski]

  [12]

  Aniuolas (lenk.) — Angelas. [przypis edytorski]

  [13]

  karvošius — rankovių atraita. [przypis edytorski]

  [14]

  iš tyko — tyliai. [przypis edytorski]

  [15]

  mylista (brus.) — malonė. [przypis edytorski]

  [16]

  gadynė — metas, laikas. [przypis edytorski]

  [17]

  nuoduoti — apsimesti ką nors darant. [przypis edytorski]

  [18]

  padėkavonė — padėka. [przypis edytorski]

  [19]

  sugobtuvės — sutuoktuvės. [przypis edytorski]

  [20]

  žiurstas — prijuostė. [przypis edytorski]

  [21]

  užvydėti — pavydėti. [przypis edytorski]

  [22]

  karė — karas. [przypis edytorski]

  [23]

  mestus — saikingas, santūrus. [przypis edytorski]

  [24]

  abrozėlis — paveikslėlis dažniausiai su Šventųjų atvaizdu. [przypis edytorski]

  [25]

  Sudavija — Suduva. [przypis edytorski]

  [26]

  šmotelis — gabalėlis. [przypis edytorski]

  [27]

  gromata (rus.) — raštas, laiškas, dokumentas. [przypis edytorski]

  [28]

  antis — marškinių perskėlimas per krūtinę. [przypis edytorski]

  [29]

  perprašyti (lenk.) — atsiprašyti. [przypis edytorski]

  [30]

  danešti (lenk.) — pranešti. [przypis edytorski]

  [31]

  parėdytas — papuoštas. [przypis edytorski]

  [32]

  brudas (lenk.) — bjaurybė. [przypis edytorski]

  [33]

  by (lenk.) — kad. [przypis edytorski]

  [34]

  sutarmė — susitarimas. [przypis edytorski]

  [35]

  triūbyti (brus.) — pusti trimitą. [przypis edytorski]

  [36]

  šėtra (lenk.) — palapinė. [przypis edytorski]

  [37]

  ikvaliai — iki valios, labai daug. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x