Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 441 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x

  Sudabartinta:

  * leksiką, pvz.: grįtelninkė -> grytelninkė, męs -> mes, jaigu -> jeigu

  *fleksją, pvz.: vardažodžių dgs. V. formas (dukterįs -> dukterys, patįs -> patys), K. formas (puodu -> puodų, ju -> jų), veiksmažodžių bendraties formas (skubinties -> skubintis, klausyties -> klausytis), veiksmažodžių liepiamosios nuosakos vns. 3 asm. formas (palaukk -> palauk, bėgk -> bėk),

  * didžiųjų raidžių rašymą, pvz.: Prieš Vėją Nepapūsi -> Prieš vėją nepapūsi

  * žodžių rašymą kartu ir atskirai, pvz.: tur būt -> turbūt, nekartą -> ne kartą, ar gi -> argi, taip-pat -> taip pat

  * dusliųjų priebalsių rašymą, pvz.: augštyn -> aukštyn, daigtų -> daiktų

  * skardžiųjų priebalsių rašymą, pvz.: stapčioji -> stabčioji

  * joto rašymą, pvz.: jieškodama -> ieškodama -> bjaurybe

  * sintaksę, pvz.:

  ant valandėlės -> valandėlei

  negaliu aš atverti širdį -> negaliu aš atverti širdies

  pamatęs jų išeinant -> pamatęs juos išeinant

  *skyrybą, pvz.:

  Ar tai aš kalta, kad neišgirdau kaip sakei […] -> Ar tai aš kalta, kad neišgirdau, kaip sake […]

  Tai, turbūt, katytė už pečiaus. -> Tai turbūt katytė už pečiaus.

  nežinau ką jis ten rašo -> nežinau, ką jis ten rašo

  Kiti pakeitimai:

  Komedija trijuose aktuose -> trijų aktų komedija

  Mirė turėdamas 37 metus. -> Mirė būdamas 37 metų.

  Mykolas PalionisPrieš vėją nepapūsiTrijų aktų komedija

  1

  Šio veikalo autorius, Mykolas Palionis, yra miręs 1908 m. sausio mėnesį. Mirė būdamas 37 metų amžiaus. Velionis buvo savo laiku vienas įžymesnių Peterburgo lietuvių artistų-mylėtojų. Dalyvaudavo beveik kiekviename lietuvių vaidinime, ar atlikdamas svarbesnes roles[1] bei režisuodamas, ar deklamuodamas eiles, dažnai jo paties parašytas. Besirūpindamas, kad lietuviams scenoje būtų daugiaus kas parodo, iš lenkų kalbos išvertė draug su p. K. B — a komedijas: „Dėde atvažiavo”, „Geriaus vėliaus, negu niekad” ir „Žilė galvon — velnias vuodegon”. Pastarąją vertė vienas pats. Pagalios sumanė parašyti originalią komediją iš lietuvių ūkininkų gyvenimo. Sumanymas gimė, rodos, 1904 metais. Liuosomis[2] nuo darbo valandomis (velionis tarnavo Gelžkelių[3] ministerijos departamente) pradėjo rašyti komediją, kuriai paskiau davė vardą: „Jau prieš vėją neb’papūsi”. Rašydamas, dalimis paskaitydavo ją savo draugams, ir jiems patariant, šį tą taisydavo. Užbaigęs rašyti komediją, iš juodraščio perrašyti jos nebesuspėjo. Rankraštyje, iš kurio spausdiname, autoriaus ranka rašyta tik pirmojo akto pusė.

  Veikiančios ypatosypataasmuo.

  1. Daunoras, viensėdis[5], turtingas ūkininkas, 50 metų.
  2. Barbora, jo pati[6], 38 metų.
  3. Julija, jo duktė (pirmosios pačios), 19 metų.
  4. Veronika, jo podukra, 17 metų.
  5. Ragaišienė, grytelninkė[7], 65 metų.
  6. Arvidas, Daunoro kaimynas, ūkininkas — bajorėlis, našlys, 60 metų.
  7. Antanas, jo sūnus, 24 metų.
  8. Katrytė, Arvidų tarnaitė, 25 metų.

  I aktas — Daunoro seklyčioje.

  II aktas — Ragaišienės gryčioje.

  III aktas — Arvido namuose.

  I AKTAS

  Daunoro seklyčioje

  SCENA 1. Veronika

  viena

  VERONIKA

  ieškodama po stalnyčias[8]
  2

  Kur ji būtų dėjusi tas žirkles? Užkišo gal ir pati nežino kur. (pradžiugus) Aha! Julės cukierkos[9]! Bus man. (valgo cukierką, mazgelį įsideda už ančiaus, toliaus beieškodama išima kalendorių) O gi čia kas do raštai?! (žiūri prisikišusi) Kalendorius! (varto) Reikia pažiūrėti, koks bus šiandien oras — ar bars mama su patėviu, ar ne?! (eina prie komodos, atidaro vieną šėpelę[10]).

  SCENA 2. Veronika ir Barbora.

  BARBORA

  įeina besibardamos
  3

  Ką tu ten landai? Sakiau, kad žirklės už veidrodėlio ant komodos.

  VERONIKA

  4

  Ar aš kalta, kad neišgirdau, kaip sakei ar komodoj, ar po komodos, ar ant komodos. Aš ieškau, kame žinau.

  BARBORA

  5

  Cit, kad nė žodžio daugiaus. Kas tai matė: tu jai žodį, o ji tau dešimtį. Kaip matai pasakysiu tėvui — jis tave suvaldys!

  VERONIKA

  6

  Tevaldo jis savo dukterį, o ne mane. Kas aš jam? Jis neturi tiesos kišti prie manęs pirštų.

  BARBORA

  7

  Na, na, jau gana bus! Be jokių tiesų! Eik geriaus pažiūrėk, kame tėvas ir paklausk, ar greitai mes važiuosime.

  VERONIKA

  8

  Sakytum geriaus patėvis!

  eina prie durų

  BARBORA

  sulaiko Veroniką už rankos
  9

  Palauk! O gi čia kas pas tave pūpso?! Ko čia prisikimšai?

  VERONIKA

  10

  Da bent ko! Kas gi čia bus daugiaus — nieko čia nėra!

  BARBORA

  11

  Kaip tai nieko? siekia, Veronika traukiasi Duokš — tuoj parodyk!

  VERONIKA

  nenoromis, užgėdinta išima iš užančiaus mazgelį, tame tarpe įeina Daunoras

  SCENA 3. Tos pačios ir Daunoras

  DAUNORAS

  įeidamas, tarpduryje
  12

  Gerai, gerai, tepk ratus, tuoj važiuosime. įėjęs, piktai Na, gi čia kas do varžytinės!? Ko jum pritrūko? Nusitvertumėt bent koki darbą, vadinasi? — Žiūrėkit geriaus, kad viskas būtų prirengta[11] kelionei.

  BARBORA

  13

  Mūsų viskas jau padaryta; maišelis su užkanda jau šit senai pritaisytas: įdėjau sviesto, dešros, virtos mėsos, visko užteks, da ir liks.

  DAUNORAS

  pamėgdžiodamas
  14

  Visko tai visko, o druskos gal kaip anądien sakysite — užmiršome. Jau dėkui jums už lašinius be druskos, vadinasi.

  BARBORA

  15

  Varut, eik paklausk Julės, ar įmezgė druskos…

  VERONIKA

  16

  Tuoj! skubiai padeda cukierkas už veidrodžio ant komodos Bet turbūt užmiršo — ne druska jai rūpi.

  išeina

  SCENA 4. Daunoras ir Barbora

  DAUNORAS

  išmetinėdamas[12]
  17

  Tat tau ir viskas. Eik paklausk. juokdamasis Cha, cha, cha, taip sakant, vadinasi, viskas.

  BARBORA

  palengvo, raižydamasi
  18

  Pakaks jau, bus viskas.

  DAUNORAS

  pamėgdžiodamas
  19

  Viskas, viskas, o pati tai dar lig šiolei, vadinasi, šaltai tebesiraižo. Kaip reiks važiuot, tai tada šokinės. Važiuot, tai važiuot. Į jomarką[13] visad kuo anksčiaus, tuo geriaus, ar mainyt, ar parduot. Vedu tat dvejetą: palšokę ir lauksi. — O gal permislijai[14], gal jau nebevažiuosi?

  BARBORA

  karštai
  20

  Kaip tai nebevažiuosiu?! — Tiek man visokių reikalų! Vienok nėra ko jau taip skubintis — suspėsime. Bėk sijoną persisegsiu ir važiuok.

  išeina

  SCENA 5. Daunoras

  DAUNORAS

  vienas
  21

  Nėra ko sakyt — apsukrios gaspadinės. Kad neprimintumei, tai ir nevalgęs nekartą paliktumei. Nieko regis nemato, vadinasi…. po valandėlės Tikras vargas, kad viskas lieka ant moterų apžiūros. Visi kampai aplūžę — apgriuvę — meška koją nusilaužtų. Vienam sunku viską apeiti. Joms tik visokios parėdnės[15] terūpi. — Šit, ir šiandien mano poniai ar tai mažai reiks išduoti. Kiek tai ištraukia iš kišenės tie visokie moteriški niekniekiai, net baisu. Kaip buvau palikęs su savo viena Julyte, tai da galėdavau užganėdinti[16] jos reikalus, bet dabar, antrą kartą vedęs ir su pačia užaugusią dukterį parsivedęs, nebežinau, kaip ir išsisukti, vadinasi — tai šio, tai to vis joms reikia. ušsimąsto Daug išlaidų visokių, bet nemažai ir naujų rūpesčių dygsta. Tat, jau ne kartą girdėjau nuo žmonių, kad mano Julytė, vadinasi, įkrito į akį tam šunsnukiui…. Ir pasakoja, kad vakar, nesant man namie, drįso būti čia mano namuose tas, vadinasi, šunimalas[17] — mano priešo Arvido sūnus. Tas senis visad darė man visokius nemalonumus ir pasityčiojimus už mano piršlybas prie jo sesers, užtat dabar aš, kad ne jam, tai jo sūnui atidėkavosiu. Jie dideli ponai, o aš, aš savo kieme irgi, vadinasi, ką noriu, tai ir darysiu. Nėr ko sakyt, pajuto šiltos mėsos šmotą[18], vadinasi, juokiasi cha! cha! cha! vadinasi. Ar matei, šunbajori[19], savo ausį, taip ir mano dukterį su jos pasoga[20] regėsi. po valandėlės Vienok, kaip ne kaip, laikas ir į jomarką. Barzdą reikėtų nusigrandyti. eina prie komodos, pažiūri į veidrodį, ieško ant komodos, nekantriai Niekas nepabūva ant vietos, buvau padėjęs čia skustuvą, o dabar jau nebėra. Na, o gi čia kas do mazgas?! paima mazgelį su cukierkomis, atmezgęs nusistebi Cukierkos! Iš kur tai?! Aš dejuoju, kad išlaidoms nėr galo, o čia irgi juk pinigai, vadinasi - kam tai atėjo į galvą mėtyt piningus ant tokių niekų?! Jau to gana — toliaus nebgaliu kęsti!

  meta cukierkas į pastolį

  SCENA 6. Daunoras ir Barbora

  BARBORA

  įeina
  22

  Nagi čia ką blaškai?

  DAUNORAS

  piktai, skubiai vaikščiodamas
  23

  Tai, ant ko tu be reikalo mėtai pinigus.

  BARBORA

  24

  Ant ko čia aš mėtau pinigus be reikalo? prieina, žiūri į pastolį Cukierkos! Kame gi tu jas radai?

  DAUNORAS

  taip pat
  25

  Kame buvai padėjusi — ant komodos, vadinasi….

  BARBORA

  26

  Aš padėjau!? Ant komodos? Parsižegnok, žmogau, pats nežinai ką tauški. Imk tu jas sau ir valgyk.

  DAUNORAS

  taip pat
  27

  Dėkui. — Užteks man, vadinasi, ir tų pipirų, kokius, vadinasi, kasdien turiu nuo jūsų. Nusipirkai, tai ir naudokis.

  BARBORA

  28

  Aš tau sakau, kad nė matyt jų nemačiau. Gal mergaitės vakar parsinešė iš miestelio. Tuo sužinosiu.

  eina prie durų

  DAUNORAS

  taip pat
  29

  Kokia tu, tokios ir tavo dukterys.

  ieško skustuvo

  BARBORA

  tarpduryje
  30

  Neužmiršk, kad viena ne mano! šaukia Varut, Varut! Eik čia greičiaus, tėvas šaukia.

  SCENA 7. Tie patys Veronika ir Julija

  VERONIKA

  įeina
  31

  Ko dar prireikė? Bulvienė išbėgs — jau verda.

  BARBORA

  32

  Sakyk, kas padėjo ant komodos cukierkas ir kieno jos?

  VERONIKA

  nuleidus akis
  Padėjau aš, o kieno nežinau.

  DAUNORAS

  piktai
  34

  Kaip tai? Tu padėjai ir nežinai kieno, vadinasi!

  neramus stovi prie komodos, belsdamas pirštais į jos kampą

  JULIJA

  įbėgdama
  35

  Kas čia darosi! Niekas nežiūri puodų, bulvienė baigia bėgti.

  VERONIKA

  išbėgdama, suplojus rankomis
  36

  Ar aš nesakiau!

  SCENA 8. Daunoras, Barbora ir Julija.

  BARBORA

  Julijai:
  37

  Ką jus čia užsimanėt pirkinėt cukierkas ir blaškyt po kampus. Šit tėvas rado ant komodos.

  JULIJA

  sugėdinta
  38

  Nieks jų nepirko.

  BARBORA

  39

  Ogi iš kur jos?

  JULIJA

  taip pat
  40

  Vakar Arvidų Antanas, jodamas pro šalį, sustojo atsigerti ir paliko.

  BARBORA

  41

  Girdi, tėve, cukierkų niekas nepirko, o tik paliko jas Arvidžiukas.

  DAUNORAS

  piktai
  42

  Arvidžiukas!? O ko jis čia lando? Gal savo meilę nori parodyt?! Išvaikysiu aš jums vėjus iš galvos, vadinasi! Julijai grūmodamas pirštu Atmink, kad aš viską žinau, vadinasi, matau, ir pasakau tai, jog jokio sėbravimo su tais plikbajoriais nedaleisiu. Gana jau jie man įkyrėjo. Ir žiūrėk, kad tu man daugiau su tuom „ponaičiuku” ir jo cukierkomis nesigirtumei, nes aš kantrus, vadinasi, lig laikui. Žinau aš viską, užtat, vadinasi, jeigu išgirsiu da tą pat, tai minėk — išmesiu ir tave podraug su juo ir jo cukierkomis.

  JULIJA

  nedrąsiai
  43

  Aš jo neprašiau.

  BARBORA

  44

  O kam priėmei?

  JULIJA

  45

  Juk nemesi pro langą, jei paliko.

  DAUNORAS

  laikydamas rankoj diržą ir skustuvą, Julijai
  46

  Gana! Eik atnešk karšto vandens barzdai skusti.

  JULIJA

  eidama, į šalį
  47

  Matyt, tai pamotės pranešimas.

  išeina

  SCENA 9. Daunoras ir Barbora

  DAUNORAS

  karštai
  48

  Tegul jis dar kartą apsilankys, pakelsiu aš jam tada pirtį, kad gal čiaudės, vadinasi.

  BARBORA

  49

  Nė tu gituok nė karštinkis. Žmonės kaip žmonės, dagi bajorai, turi turtingus gimines, o kad mergaitė tinka, tai kam kliudyt, tegul susieina ir ima. Kur gi tu jas dėsi? Nelaikysi juk užpečkyje[21], kolei paliks senoms mergomis. Kad ne viena, tai kita tegul eina, jeigu tinka ir gana. Varutei irgi juk sukako 17 metų.

  eina prie komodos

  DAUNORAS

  statydamas veidrodį ant stalo, piktai
  50

  Nors jie ir grafais, kunigaikščiais, vadinasi, būtų, nevirsiu aš su jais košės. Senis ant tiek man įkedėjo su savo bajorystėmis, vadinasi, kad negalima to užmiršti; jis visada per daug didžiavosi, dėl to nenoriu aš su jais daugiaus jokių reikalų turėti ir susitikti.

  BARBORA

  51

  Senis tai senis, bet kuom gi vaikas kaltas? Sūnus, kaip matyti, visai geras žmogus: nesišalina nuo kaimynų; iš visko matos — žmogus žmoniškas, tai ir elgimas kitoniškas.

  dėsto daigius komodoje

  DAUNORAS

  piktai
  52

  Taip, tegul sau nesišalina, o aš, vadinasi, nenoriu prisileisti. Jie tebesididžiuoja savo gyme[22], bet ką reiškia šiandien jų bajorystė? Pliki kulnai, ir gana. Skoloj lig ausų ir vis tik pučiasi, pamėgdžiodamas ponia, ponia — rods kasžin kas, vadinasi. …

  SCENA 10. Tie patys ir Julija

  JULIJA

  įneša karšto vandens stiklą, nedrąsiai
  53

  Juozas klausia, ar greitai važiuosite, sako jau arkliai paėdę ir viskas prirengta.

  stato stiklą ant stalo

  DAUNORAS

  54

  Tuoj, tuoj. Šit apsigrandysiu, užkąsime ir netruksime.

  rengiasi skustis

  BARBORA

  Julijai
  55

  Renk pusryčius.

  JULIJA

  lėtai
  56

  Jau galima valgyti — į bulvienę įdėjau išnaujos[23] ir užbaldžiau rytikščiu pienu, — pastačiau tik dar truputį praaušti.

  išeina

  DAUNORAS

  muilindamas smakrą
  57

  Pas mane, vadinasi, jau visad taip: gerai, tai gerai, o ne — tai minėk. Taip ir su tais bajorpalaikiais! Daviau sau žodį nesėbrauti su jais ir po visam. pradeda skusti barzdą Ne tik ką nenoriu mislyt[24] apie dukters išdavimą, bet, vadinasi, ir kumelės jiems neparduočiau.

  JULIJA

  įneša garuojantį bliūdą[25], pastato jį ant stalelio prie durų, dėsto šaukštus, neramiai žvalgydamasi.
  58

  Jau galima ir valgyt…. Ant karštos bulvienės ir svečių sulaukėm.

  BARBORA

  59

  Kokių svečių?

  JULIJA

  60

  Abu Arvidų atkako — negražu tik, niekas neišėjo sutikti.

  DAUNORAS

  šokdamas iš vietos
  61

  Arvidas! Kokie velniai jį čia nešioja! Julijai Žiūrėk, ar tikrai jis!

  JULIJA

  62

  Jis, jis…. Gerai mačiau! prie lango Šit riša arklius prie stulpo pagal šulnį.

  pasilieka prie lango

  DAUNORAS

  meta skustuvą
  63

  Ge jis pasiuto! Ko jam reikia? Nenoriu aš jo nė matyt! Pasakykit, kad manęs nėr namie…. kad išvažiavau į miestą, kad… kad… neduos nė pavalgyt, nė nieko paveikti bėga prie durų Galiu da sutikt! Aha!

  šoka pro šalinį langą

  BARBORA

  nustebusi
  64

  Ar jis iš galvos išėjo!? Šokt pro langą su numuilintu snukiu. Dieve mylėk, da galvą gali nusisukt. Julijai Apkraustyk stalą.

  JULIJA

  skubiai padeda skustuvą su muiline ant komodos ir toliaus ruošiasi, Arvidams įėjus, stovi prie komodos, tyli

  SCENA 11. Barbora, Julija, Arvidas ir Antanas

  Arvidas

  įeina su Antanu
  65

  Tegul bus pagarbintas…. Labas rytas.

  rūpestingai kamšo kaklaryšį, patampo apykaklę, dairosi aplinkui, šypsodamas

  BARBORA

  66

  Ant amžių…. Netikėti sveteliai, meldžiu sėstis.

  ANTANAS

  67

  Kaip sveikos mūsų kaimynės!

  sveikina abi moteris, paduodamas ranką; kalbant Arvidui su Barbora, šnibžda su Julija prie komodos, paėmęs į ranką kalendorių.

  ARVIDAS

  68

  Dėkui, pandze, mes tik valandėlei su reikalėliu, kurs ir stačioms gali būti atliktas.

  pažvelgęs į Antaną, nuduoda nekantrumą

  BARBORA

  69

  Tamsta, nors ir artimas mūsų kaimynas, bet taip jau niekad nenori užsukti pas mus. grįžtelėjus į Antaną Šit Antaniukas, ačiū, tai kas kita….

  ANTANAS

  70

  O, žinoma, žinoma…. tik aš gal per tankiai, nes tik vakar buvau, o dabar vėl….

  ARVIDAS

  sumišęs
  71

  Su juom kita byla…. Aš gi, aš, pandze…. nė tai per nenorą, o tik taip sau, kaip tai pasakyt, iš seno, pandze….. o po antra nebuvo stataus reikalo…. Šiandien gi, dagirdęs, kad parsiduoda kumelaitė, užsukau, norėdamas ją nusipirkti…. Na, a gi, pandze, gaspadorius kame?

  BARBORA

  sumišusi
  72

  Ne, ne, jis anksti iš ryto išvažiavo jomarkan ir išsivedė arklius.

  ARVIDAS

  73

  O, tai ir pramiegojome, pandze…. Vakar, kada berniukas pasakė, būčiau galėjęs tikrai nupirkti, bet sūnulis užtikrino, kad suspėsime iš ryto. Taigi mat suspėjome, pandze…. Vienok nėr ko veikt, taip matyt, pandze, likta. O gal da užspėsiu neparduotą — reikia skubintis. Sudiev tamstoms! nulenkia galvą Antuk, galim keliaut, jok tu namo, o aš, pandze, skubinsiu į miestą. Prižiūrėk šeimininkus, kad ilgai, pandze, nepoguliautų.

  išeina kosėdamas

  ANTANAS

  74

  Gerai, gerai, tėvel, aš tuojaus einu.

  BARBORA

  išlydėdamaArvidą
  75

  Sudiev, sudiev. Be reikalo Tamsta taip skubiniesi!

  išeina paskui Arvidą

  SCENA 12. Antanas ir Julija

  ANTANAS

  apsidairęs, pažiūri pro langą
  76

  Kad tik mano arklys nenusitrauktų.

  JULIJA

  77

  Nenusitrauks. Bene misliji skubintis?

  ANTANAS

  78

  Mislyt nemisliju, bet reikėtų, mat nė šiaip, nė taip….

  JULIJA

  79

  Kas taip?

  ANTANAS

  80

  Kad aš pasilikau su tavim vienas.

  JULIJA

  81

  Kodėl?

  ANTANAS

  82

  Kad mat…. paskui vėl kalbės…. Vakar, tik spėjau sugrįžti, o jau tuoj beveik visi žino…. šneka.

  JULIJA

  83

  Kalbi tik, kaip mažas. Bijai ko?

  ANTANAS

  84

  Bijot nieko nebijau, bet….

  JULIJA

  85

  Ką tai bet, bet. tempiaAntaną prie kėdės. Štai sėskis ir gana.

  ANTANAS

  atsisėda ir tuojaus atsistoja
  86

  Tu gal ir manai, kad aš noriu išeit… Man tik taip nedrąsu…. apsidairęs, paima jos abi rankas Ne! Žinai, Julyt, kaip man malonu su tavim pabūt, aš tik nenoriu, kad iš to išeitų da naujas nemalonumas, todėl ir sudiev! krato jos abi rankasŽiūrėk, tik būk pas Ragaišienę ant pusdienio — ten pasišnekėsiva[26]. Sudiev! Žinai juk, kad aš myliu tave be galo!

  Eina prie durų, vesdamas Juliją už rankos ir šnibždėdamas jai į ausį.

  JULIJA

  tarpduryje
  87

  Gerai, gerai, sudiev!

  uždarius duris, žiūri pro langą

  SCENA 13. Julija, Veronika, Barbora ir Antanas

  VERONIKA

  įeidama
  88

  Gana jau gana, gali da akis pražiūrėt, ilgai bežiūrėdama — jau jo senai nebematyt.

  JULIJA

  prie lango
  89

  O gi kas tau darbo, snargle…. Ką tam tavo liežuviui kliūva.

  vėl žiūri prisikišusi prie lango

  VERONIKA

  90

  Kliūva, nekliūna, o tau balius bus! linksmai apsisukdama Kam teks, kam neteks, o tau, striumbi[27], bus…. traukia Juliją nuo lango Taip arti nelįsk prie lango, da gali stiklą išspaust…

  JULIJA

  piktai
  91

  Eik sau nelojus.

  BARBORA

  įeina su Antanu, nešdama sūrį rankoje
  92

  Ką čia jau taip tamsta skubiniesi, bene kas ten namie dega. Darbai niekur nepabėgs. Štai pasisėdėsime, pašnekėsime, užkąsime…. Kas tai matė, kad kaimynystėje užėjus tuoj aus bėgti, lyg ugnies pasigavus. Veronikai O kur gi tu žioplinėji? Nė su svečiais nepasisveikinai, nė ko — vis tu slepies nuo žmonių.

  ANTANAS

  paduodamas Veronikai ranką
  93

  Gal pana Veronika nenori su manim pasižint…

  VERONIKA

  94

  Kodėl ne — aš buvau viralinėj[28] ir nė žinot nežinojau, kad pas mus svečiai.

  BARBORA

  sudavus Antanui per petį
  95

  Meldžiu sėstis. Veronikai Eik, Varut, atnešk užkandai sviesto, paimk ir peilį su torielka[29]

  VERONIKA

  išeidama
  96

  Tuojaus.

  BARBORA

  97

  O aš gal surasiu ką norint išgert…

  išeina

  ANTANAS

  98

  Kam tai… nereikia, nereikia!… prieidamas prie Julijos Ko gi tu taip liūdi nusiminus.

  paima už rankos

  JULIJA

  99

  Ar-gi tu nematai, nesupranti, kad aš viskame apeinama pamotės…

  ANTANAS

  100

  Ką čia… nėr ko perdaug nusimint… aš tai priešingai labai džiaugiuosi, kad galiu bent kiek ilgiaus pasilikti su tavim. Teisybė, visai to nesitikėjau, kad taip susidės: tik spėjau išeiti į kiemą, kaip ji, pamačius mane iš tolo, skubindama iš klėties su sūriu, pradėjo prašyt grįžt atgal ir verste vertė da pasilikti, nors aš ir be ypatingo prašymo tam su džiaugsmu sutikau…

  JULIJA

  101

  Aš irgi džiaugiuos, bet man nemalonu, kad ji čia taip sukasi…

  BARBORA

  įeina su Veronika kumščiuodama ją
  102

  Štai tuojaus bus galima užkąsti. stato ant stalo alaus ąsotį Meldžiu tamstą sėstis.

  ANTANAS

  103

  Dėkui. Bet visai tai be reikalo.

  sėdasi, Julija pasilieka prie lango

  BARBORA

  pildama alų
  104

  Tai da nuo šv. Onos užsilikęs alutis — meldžiu ragaut. stumia Veroniką prie stalo — ta atsisėda nuošaly Antano Štai ir sūrelio su sviestu mėginkite.

  ANTANAS

  valgo
  105

  Dėkui, dėkui… Bet kodėl panelė Julija nenori su mumis?

  BARBORA

  106

  Ji paspės, tik tamstą meldžiu kąsti. Julijai Eik tu, Julyt, pažiūrėt ugnį pečiuj, su ugnimi reikia atsargiai, taip daug nelaimių ji padaro per žmonių neatsargumą…

  JULIJA

  išeina, pažvelgus į Antaną

  ANTANAS

  107

  Žinoma su ugnimi visaip atsitinka. neramiai apsidairęs Vienok aš per ilgai užsisėdėjau. stojasi Dėkavoju už vaišes. Man jau laikas grįžti.

  BARBORA

  108

  Už ką čia dėkavot, beveik nieko nekandęs. O skubinti Tamstą, tarsi kas veja.

  ANTANAS

  109

  Nors rodos, kad skubinu, bet visgi perilgai užsisėdėjau ir ilgiaus pasilikti nebegaliu… Dėkui už viską ir sudiev.

  paduoda ranką Barborai ir Veronikai ir išeina

  SCENA 14. Barbora, Veronika ir Julija

  BARBORA

  110

  Sudiev, sudiev… prašome neužmiršti, tankiaus[30] apsilankant. Veronikai O tu, kas tai matė, tyli visą laiką kaip kokia kvailė, nemoki rodos liežuvio apversti.

  VERONIKA

  111

  Tai ką aš šnekėsiu?

  BARBORA

  112

  Ką šnekėsi…. Ot, prašytum valgyt, gert…. ir apskritai užimtum ir vaišintum kaip priguli svečią.

  JULIJA

  įeina
  113

  Neilgai svečias ir teviešėjo…

  BARBORA

  114

  Bene visą dieną jis čia sėdės. O tu gal to norėjai.

  JULIJA

  115

  Nieko aš nenorėjau ir nenoriu…. tik dyvina[31] man, kodėl tėtė nenori parduoti jiems kumelaitės. Ar tai ne vis viena nuo ko paimti pinigus.

  BARBORA

  116

  Paklausk tu jo paties. Matai, kad jis nenori su jais nė susitikti, nė tikt ko, o po antra, tu pati kuo geriausiai žinai visas priežastis.

  JULIJA

  117

  Kokios gi tai būtų priežastys? Jokių aš nežinau.

  BARBORA

  118

  Jai tu nenori prisipažinti, tai galiu tau pasakyti, jog mums viskas žinoma ir sakau tau, kad jokie tavo nudavimai nieko negelbės…. Tu viskame kalta. Sakė juk tau tėvas, kad mestumei jį iš galvos, nes nieko iš to nebus…. Aš irgi rūpinsiuosi, kad pas mus namie būtų ramumas ir tykumas.

  išeina

  VERONIKA

  eidama prie durų
  119

  Ar aš tau nesakiau….

  išeina

  SCENA 15. Julija

  JULIJA

  viena, griaudžiai
  120

  Už ką ji tai vis ant mano galvos krauna… Žinau, kad tai čigonei nieko negana, nebeišsitenka ji čia, kliūvu aš jai; kažin ką pritauzijo tėveliui ir vis tik taikindama geriaus savo dukrelei. Tėvas jai tiki — manęs nė klaust neklausia… po valandėlės Kuom gi aš kalta, kad jis mane myli ir aš jį… Nelaiminga aš! Nėr kam užtart, nėr kam pasiskųst. šluosto ašaras Bet jis… jis… mane myli ir bus man viskuom. Jis sakė, kad viską pergalės. Šiandien matysimės su juom pas Ragaišienę… pasakysiu aš jam viską.

  stovi šniurkšėdama

  SCENA 16. Daunoras, Barbora ir Julija

  DAUNORAS

  įeina su Barbora bardamiesi
  121

  Gana, gana jau, vadinasi, pakaks man, visi geri, geriausias gi tas Arvidas — jis ne taip kumelės pirkti, kaip nori savo sūneliui padėti susukti lizdą… Apsirikai, kaimyne! Nenoriu aš bučiuotis su plikbajoriais…

  BARBORA

  Daunorui
  122

  Pažiūrėk, tat jau rauda; suprask iš to, kad jai labai rūpi cukierkos….

  DAUNORAS

  Julijai, rūsčiai
  123

  Liaukis! Nusitverk kokį norint darbą! Kas tai matė, lyg maža pamėgdžiodamas bim…. bim…. bim…. vadinasi…. Bajoriuką pamatė…. Pačios nieko neveikia, sutrukdė ir mane. Vyrus renka! Aš jums išvaikysiu ponaičiukus, pamirkęs viržių.

  vaikščioja

  BARBORA

  Julijai
  124

  Nunešk tat Ragaišienei jos puodą — padėkavok už vuogas. Geriausiai bus nunešus jai mėsos šmotelį. Paprašyk taipgi, kad pasiskubintų verpti linus….

  JULIJA

  paėmus puodą nuo suolo
  125

  Gal prie mėsos įrišt taipgi minkštą sūrį?

  BARBORA

  126

  Gerai, rišk. Tik tegul ji da atneša vuogų. Žiūrėk tik, neskaityt ten varnų, grįžk greičiaus…. Kopūstus šiandien reiktų apravėt.

  JULIJA

  išeina

  DAUNORAS

  pastovėjęs užsimąstęs, piktai:
  127

  Šimts velnių, vadinasi, daryk dabar tu ką darąs… Kaip turiu nuo jų atsiginti?!… Nebevažiuosiu niekur ir gana… Geriaus ką norint namie paveiksiu.

  BARBORA

  susirūpinus
  128

  Kaip tai, kodėl? O aš tiek turėjau reikalų… Norėjau šį, norėjau tą…

  DAUNORAS

  perkirsdamas, piktai:
  129

  Taip, taip, vadinasi, kaip regiu net per daug tau užsinorėjo. Užmanei tu tarsi man ant keršto kokius tai pančius su tais, vadinasi… Keli vaišes, užlaikai, o aš, aš, vadinasi, gaspadorius turiu laukti, besislapstydamas už kampų.

  BARBORA

  130

  O kas tau liepia slapstytis? Kokia dvasia nešioja tave kaip beprotį pro langą?

  DAUNORAS

  nusijuokdamas, piktai
  131

  Cha! cha! cha! vadinasi! Aš beprotis?! Taip!… Ir tai už tai, kad elgiuos kaip man padorumas liepia.

  BARBORA

  132

  Koks čia padorumas, kada žmogus šoka piestu, pats nežinodamas prieš ką…

  DAUNORAS

  133

  Kaip tai? Aš nežinau, vadinasi, nematau, nesuprantu?! Ne! Matau aš visus tavo norus, bet vargiai ką iš to regėsi.

  BARBORA

  134

  Ką gero galima sulaukti nuo žmogaus beširdžio…

  DAUNORAS

  135

  Žinoma, vadinasi, negaliu aš atverti širdies ir rodyti ypatingą lipšnumą tiems, kurie niekuomet nebuvo mano draugais…

  BARBORA

  136

  Bet gi, kaip tai pasakyt…

  DAUNORAS

  137

  Ką nesakyk, ką nemanyk, bet, vadinasi, iš tų šiaudų nebus grūdų.

  BARBORA

  138

  Kodėl gi ne? Juk, rodos, kad ne viena, tai kita galėtų eiti…

  DAUNORAS

  perkirsdamas
  139

  O gal, jei ne kita, tai tu trečia apsikabintum Arvidui už kaklo.

  BARBORA

  140

  Kam aš… Tegul eina dukterys…

  DAUNORAS

  141

  Dukterys… Kieno? Mano… ne! To niekad nedaleisiu.

  BARBORA

  142

  Kodėl gi? Klausiu tavęs…

  DAUNORAS

  143

  Nenoriu ir gana! Jai tau tai par daug rūpi, gali sau eiti su savo dukteruke, o mane, vadinasi, palik su mano, taipogi ir pasogą.

  BARBORA

  144

  Ir labai gerai. Išleisiu sau Veroniką ir bus galas.

  DAUNORAS

  piktai numodamas ranka
  145

  Leisk ir eik pati, tik kad aš nė nežinočiau, vadinasi, pakaks jau man.

  uždanga

  II AKTAS

  Ragaišienės gryčioje

  SCENA 1. Ragaišienė ir Julija

  RAGAIŠIENĖ

  viena, dirba iš linų kuodelį verpimui
  146

  O kaipgi nuvargau! Nebemano metams užsidarbuoti duoną verpimu: jau ir pirštai regis ne tie ir akys susilpnėjo. Garbė Dievui, kad nors nevaro iš tos kertelės, kurioj ko ne visą amžių perlindėjau… Kažkas šiandien taip negerai man, lyg pusiau laužia, lyg kas… Geriaus bus pailsėjus. sėda už stalo, atsidūsta Štai bent besiilsint užbaigsiu tą rankovę palaikę raukt. ima siuvinį iš kampo nuo suolo Bene nuo Šv. Jono blaškosi neužbaigta, o vis nėr kada prisėst. veria adatą, daug kartų nekliudo Kad tu surūgtum! Kaskart vis pro šalį, tai pro šalį. vėl bando įvert Jau turbūt tiek šiandien tepasiseks pasiūt. meta siuvinį Nieko nebus. Teriogso sau… Asla irgi da nešluota, o jau geras metas. pažiūri į langą Kad jau niekas doras nesiseka, reik nors apsišluot.

  eina prie pečiaus, šluoja

  JULIJA

  įeina
  147

  Padėk, Dieve! Ar laukei tamsta manęs?

  RAGAIŠIENĖ

  148

  Dėkui, dūšyt, kad manęs neužmirštat; taip man vienai sunku, nuobodu…

  JULIJA

  149

  Aš atnešiau tamstai puodą nuo vuogų, o podraug[32] ir mėsytės su sūriu.

  paduoda Ragaišienei ryšelį, puodą pastato ant suolo

  RAGAIŠIENĖ

  griaudžiai
  150

  Dėkavoju žemiausiai, kad mane atmenat. Melsiuos už sveikatytę ir pasisekimus. Sukalbėsiu amžiną atilsį už dūšelę tamstos mamutės, ji mirdama įsakė, kad neišstumtų manęs vargšės iš šios pastogės…

  JULIJA

  151

  Niekas tamstos nestums, gyvensi, kaip gyvenai ant vietos. Ot, manęs tai kažin kas laukia. Nežinau kaip reiks apsiversti. Diena po dienos vis eina blogyn prie tos pamotės. Šiandien irgi buvo galvos graužimo, o vis tai už Antaną. Aš tyčia čia atėjau… jis taipgi žadėjo būti šiandien pas tamstą… Turime mes būtinai viską užbaigt.

  neramiai dairosi į šalis, žiūrėdama į langą

  RAGAIŠIENĖ

  152

  Taip, taip, dūšyt, reikia baigt. Matau aš, kad jūs kenčiate. Jis irgi buvo užsukęs pas mane ir žadėjo da atjoti; dejavo, nabagėlis, kad reikia jam slankstytis[33] nežmoniškai po kampus, slepiant meilę. O kad jau nėr kaip kitaip, susieikite visad čia pas mane… Aš jus sergėsiu.

  JULIJA

  153

  Nors tai gal ir negražu, bet ką daryt, kad taip išpuola.

  RAGAIŠIENĖ

  154

  Teisybė, dūšyt, teisybė, visaip atsitinka.

  JULIJA

  pradžiugus, žiūrėdama pro langą
  155

  Štai ir jis atjojo! Bėgsiu pasitikti.

  išbėga

  RAGAIŠIENĖ

  156

  Laiminga ta jaunyklė: čia rauda, čia ir vėl linksminasi.

  skubiai ruošiasi po grytelę

  SCENA 2. Antanas, Julija ir Ragaišiene

  ANTANAS

  įeina su Julija, vesdamas ją už rankos
  157

  Šit ir galim mes dabar ramiai, be jokios baimės ir kliūties pasėdėt, pasišnekėt. Ragaišienei Sveika drūta, senute! Priimk svečius į pastogę.

  RAGAIŠIENĖ

  158

  Ačiū — laiko Dievas. Sėskitės, dūšytės, sėskitės…. Net man linksmiaus jus matant. Laukiau visa širdimi.

  atsisėda prie pečiaus, tyli, žiūrėdama su užganėdinimu[34]

  JULIJA

  meilingai
  159

  Kaip aš troškau tave pamatyt, tai negaliu nė išpasakyt. Sunku būtų viską išreikšti, ką šiandien aš perkenčiau ir perjaučiau.

  ANTANAS

  linksmai
  160

  O aš tai ar be noro čia atsibeldžiau? Skubinau, net arklys sukaito. Taigi dabar sėskimės čia ir pasakok. Na, o pamotė ar nieko nesakė man išjojus, kad aš su tavim buvau pasilikęs?

  JULIJA

  161

  Kaip nieko!? Ko ji neprikalbėjo ir galop apskundė mane tėveliui, kažin ką išmislydama.

  ANTANAS

  162

  Kaip tai tėveliui? Juk jo nėra namie.

  JULIJA

  163

  Palauk. Duok man pradėt. Aš viską pasakysiu — nėr ko man slėpti prieš tave jų pasielgimų ir visų užpuldinėjimų. Kada jūs atkakote, tėvelis buvo namie, tik pasislėpė ir liepė pasakyt, kad jis išvažiavęs. Aš norėjau tau tuojaus pasakyt, bet bijojau, kad kas neišgirstų.

  ANTANAS

  164

  Pasislėpė?! Na, jau to tai tikriausiai niekas negalėjo tikėtis!

  JULIJA

  165

  Ne gana to. Ko jis neprikalbėjo, sužinojęs apie duotas man cukierkas. O paskui stačiai pasakė, kad išvys mane iš namų, jei aš nesiliausiu savo meilėje ir jai neužmiršiu tavęs.

  ANTANAS

  karštai
  166

  Ką?! Išvys! Užmiršt! Aš darodysiu[35], kad tave myliu ir jis pirmiaus turės liautis savo atkaklume ir visuose užmanymuose. Jei nesiduos geruoju, tai eisiu kitu keliu, bet užtikrinu tave, jog niekas nesulaikys mano širdies troškimų. Kas gali uždraust man mylėt? Esame liuosi ponai kiekvienas. Noriu, tai ir myliu, nieko nesiklausdamas… O, kaip aš tave myliu! spaudžia Juliją prie savęs Ištark tik dar kartą, kad ir tu mane myli, tada aš, neveizint ant nieko, jausiuosi laimingiausiu iš visų sutvėrimų…

  JULIJA

  167

  Kad aš tave myliu, negali abejoti, tik bijau aš, kad tėvas manęs…

  ANTANAS

  karštai
  168

  Nesibijok nieko! daužydamas kumščiu krūtinę Už tos krūtinės, kaip už akmeninės sienos, būk rami… Ir sakyk, ar mane per amžių mylėsi ir ant viso sutiksi…

  JULIJA

  drąsiai
  169

  Taip… dabar aš nieko nesibijau; gerai man čia, kada matau tave šaly, savęs….

  ANTANAS

  170

  Ot, taip tai kas kita.. Tai ne kokie tai be galo dejavimai, baimės. Saldu man, girdint šį tavo išpažinimą. Neužmiršiu aš ir senutės Ragaišienės už jos mums prilankumą ir pagelbą. Už viską jai atidėkavosiu.

  spaudžia Juliją prie savęs, Julija glaudžiasi

  RAGAIŠIENĖ

  171

  Ačiū, ačiū, dūšyte, panaitėli; laiminga ir aš, matydama jus. Taip mane prie jūsų traukia, jaučiuos rodos jaunesnė ant kokių trisdešimts metų!

  JULIJA

  gėdingai
  172

  Dėkui tamstai, kad priglobei mane mano varge.

  RAGAIŠIENĖ

  sujudinta
  173

  Gal jus, mano sveteliai, kuom pavaišinti? Šit Julytės atnešto sūrelio pamėgintumėt… O gal nors po mažą stikliuką išgertumėt? Yra pas mane likusios nuo krikštynų, ant kurių vysčiau Baublių pirmąjj sūnelį… O rėksnys, tai rėksnys buvo…. Aš matot, dūšytės, visada, jausdama kokį orą, išgeriu po vienintelę… Šiandien irgi kažkas, lyg diegliai surėmė, taip neramu.

  pasijudina eiti

  ANTANAS

  174

  Nereikia, nereikia, pas mus šiandien kuo puikiausis oras.

  RAGAIŠIENĖ

  175

  Reikia pasistiprinti, niekas juk taip nestiprina, kaip geras virintas šermukšninis gėrimėlis. Tuojaus štai paimsiu iš šėpelės prieangyje.

  išeina dejuodama

  SCENA 3. Antanas ir Julija

  ANTANAS

  176

  Nabagė, sena net braška, bet gera bobutė… po valandėlės Ar žinai, Julyt, kaip aš šiandien laimingas!

  apkabina Juliją, spaudžia ir ilgai bučiuoja

  JULIJA

  nedrąsiai
  177

  Ganės, Antaniuk.

  ANTANAS

  laikydamas ją už pečių
  178

  Tu mano

  JULIJA

  179

  O tu mano.

  ANTANAS

  180

  Aš tavo.

  JULIJA

  181

  Ir aš tavo.

  ANTANAS

  182

  Mudu abudu dabar, kaip ir prisiekėm vienas kitam, jog taip per amžių apsikabinę būsime laimingi ir niekad jau nesiskirsime.

  JULIJA

  183

  Žinoma, niekad… Visad mes būsime drauge.

  ANTANAS

  laikydamas Juliją už pečių ir žiūrėdamas jai į akis
  184

  Nežiūrint į nieką, kada kas išpultų gyvenime. pasiklausęs Jau ji grįžta.

  ūmai pabučiuoja Juliją ir pradeda vaikščioti

  SCENA 4. Antanas, Julija ir Ragaišienė

  RAGAIŠIENĖ

  įeina su buteliu rankoje
  185

  Meldžiu neniekinti, tai labai gerai nuo visko ir nuo vidurėlių.

  ANTANAS

  186

  Negersim, ne. Gerk tamsta viena. Kitąkart, per mūsų vestuves, visi išgersime.

  Ragaišienk

  įsipila stikliuką, laikydama jį rankoje
  187

  Po šimtą metu kiekvienam skyrimai! Tai iš viso bus du šimtai! Abu jus, dūšytes, reikia pasveikinti, nes taip jau matyt paties Dievo surėdyta, kad jus mylitės. Pakelia stikliuką aukštyn. Žydėkit abu! Būkite laimingi, dūšytės, jūs jaunuoliai, kurių gyslose dar neatšalo kraujas!… O gal išgersite?!…

  ANTANAS

  188

  Ne, ne! Dėkui!

  RAGAIŠIENĖ

  189

  Jau kad ne, tai gersiu viena. išgeria Būkite svei…. O šita pakelia butelį telaukia sau kito laiko.

  išeina

  SCENA 5. Antanas ir Julija

  ANTANAS

  190

  Dar ko aš tau nepasakiau. Jau kad taip tėvas šneka, aš dabar iš pradžios pamėginsiu geruoju, bet jei jis priešintųsi mūsų norams susivienyti, tai tada būk pasirengusi prie visko, nes gal ir reikės mums sauvališkai, be tėvų sutikimo viską padaryt, o gal ir važiuot į kokį miestą. Juk dabar tiek svieto išvažiuoja į miestus ir visi randa sau duoną. Aš irgi juk neblogesnis už kitus, ne berankis koks, galėčiau rasti sau darbą, iš kurio gyventumėm. Dirbčiau aš, dirbčiau per dienas-naktis ir vis tai dėl tavęs. Arba dar galėtumėm važiuoti į Rokiškį pas mano dėdę, kurs ir pernai kvietė mane pas save, kad padėčiau jam jo ūkyje; priimtų jis mus, kaip savo vaikus. Jis vaikų neturi, turtingas ir išmintingas žmogus. Supranta jis gyvenimą kitaip, negu mūsų tėvai. Pas jį nė kerštai, nė bajorystės neturi vietos. Jis žmogus status: visus lygiais skaito, sako visi mes iš to paties molio, užtat ir visi turime būti lygūs. Taip būtų mums gerai, mylėtumės visad…

  JULIJA

  191

  Neturi niekad abejoti. Visad vienodai tave mylėjau ir mylėsiu. Nežinau tik tikrai, ką ir kaip daryt?…

  ANTANAS

  192

  Ką te daugis padaryt, reikia tik laukti ir žiūrėt, ką jis toliaus kalbės…. Jeigu gi vis bus tas pats, tai ilgiaus nelaukus, paimt ir išeit. Vis viena juk seną ir kvailą sunku perlaužti, pertikrinant jo klaidose.

  JULIJA

  193

  Bet aš jau gal ir perilgai užtrukau, pamotė vėl ką norint naujo išras; reikia eiti, šiandien dar daržus turėsiu ravėti…

  atsistoja

  ANTANAS

  paima ją už abiejų rankų
  194

  Dar paspėsi, kam trumpinti laimės valandas. Su daržais paspėsi — teželia žolės kiaulėms ant džiaugsmo ir tavo pamotei ant rūpesčio.

  bučiuojasi

  SCENA 6. Antanas, Julija ir Ragaišiene.

  RAGAIŠIENĖ

  įbėga
  195

  Dūšyt! Negerai! Kas bus?! Ponas Daunoras atėjo! Štai jau ant kiemelio.

  JULIJA

  nusigandus
  196

  Jėzus Marija! Jis mane užmuš, radęs čia su tavim.

  ANTANAS ir RAGAIŠIENĖ

  197

  Pasislėpk!

  RAGAIŠIENĖ

  198

  Štai čia, kertelėj, už verptuvo. Julija pribėga, pasigūžia kampe; Ragaišienė apdeda ją rūbais, skrebais Tik nesikrutink ir nekosėk, dūšyt! Kas galėjo spėt, kad jis čia užeis… Apsaugok, Viešpatie!

  ANTANAS

  paėmęs ąsotį Julijos atneštą
  199

  O aš nuduosiu vandenį begeriąs.

  daunorui įeinant pakelia ąsotį prie lūpų ir taip laiko

  RAGAIŠIENĖ

  200

  Ir gerai — nieko jis nesupras

  prieina — prie durų

  SCENA 7. Daunoras, Ragaišienė ir Antanas.

  DAUNORAS

  įeina su lazda rankoje
  201

  Ką beveiki, Ragaišiene!? Pamatęs arklį prie tvoros ir aš sustojau, vadinasi, nors joju šit tik ant lazdos.

  RAGAIŠIENĖ

  202

  Dėkavoju tamstai žemiausiai. Laiko Dievas iš savo malonės ir laiminga, kada aplanko geri žmonės…

  Daunoro su Antanu kalbos metu, pažiūrėdama kampan, vaitoja

  DAUNORAS

  203

  Taip, taip… tai ir aš gerų žmonių skaitliun, nors netyčia, vadinasi, pakliuvau…. pamatęs Antaną O! Mano kaimynas! Tamsta irgi neaplenki mano Ragaišienės.

  ANTANAS

  truputį atitraukęs ąsotį nuo lūpų
  204

  Sustojau vandens atsigerti.

  DAUNORAS

  šiurkščiai
  205

  Bet ar ne per daug ir ar ne per tankiai tamsta stabčioji ir geri? Vakar, kaip pasakoja, pas mane buvai sustojęs, šiandien čia… O jau ko per daug, tai šelauk, vadinasi… Galima dar pradėt raugėt nuo tokio gėrimo per nemier…[36]

  ANTANAS

  tebelaikydamas pakėlęs ąsotį
  206

  Ką daryt… Troškina — karštas laikas.

  DAUNORAS

  207

  Rodavyčiau[37] tamstai pamažinti visus savo karščius ir užmanymus…. O taip gi norėjau tamstai pasakyt…. Kas link tamstos lankymosi ir…. ir mano dukters.

  ANTANAS

  stato ąsotį
  208

  Aš irgi norėjau pasakyt… prašyt… ir džiaugiuosi, kad galop turiu šiandien progą su tamsta matytis…

  DAUNORAS

  209

  Nesiskubink tamsta… Aš visai nesidžiaugiu iš tamstos landynių ir saldinimo cukierkomis… O po antra, tamstai kaipo „ponui bajorui” visai nepritinka meilautis prie sodžiaus mergaitės.

  ANTANAS

  210

  Ale bet, pavelykit man žodį[38], išklausykit mane, juk aš irgi turiu širdį ir taip myliu…

  DAUNORAS

  su ironija
  211

  Myliu… nėra ko sakyt, vadinasi… į šalį pasogą jaučiu…

  ANTANAS

  karštai
  212

  Meldžiu Tamstą. Visai be reikalo tamsta kliudai čia bajorystę, kuri man visai nerūpi ir apskritai nieko nereiškia gyvenime, o ypač šioje gadynėje[39], kada visi pradėjo suprasti, jog tiktai žmogaus išsilavinimas, padorumas ir padėjimas tegali turėt vertę žmonių akyse. Argi kas nemato, nežino, kiek dabar yra kunigų, daktarų ir kitų mokytų žmonių, kilusių iš prasčiokų, o ne iš kokių ten bajorysčių. Antrą gi atsukus, kuom galiu aš būti kaltas, jei mano tėvas bajoras ir jei jis negali išsiblaivyti iš svajonių apie ponystes[40]. Bus laikas, kada ir jis susipras, jog nė kiek jis ne aukštesnis už kiekvieną paprastą ūkininką, likdamas tamsiu žmogumi ir ardamas tą pačią žemę, kaip ir kiekvienas, kurį jis vadina „chamu”.

  DAUNORAS

  213

  Užteks jau…. Žinau aš visus tuos pamokslus, meilės ir bajorystės, vadinasi. Pakaks man duonos be jokių garbingų giminysčių. Prašau vien nepaikint man mergaitės ir gana, vadinasi, kas ne pora, tai ne pora.

  ANTANAS

  214

  Visi juk esame lygūs žmonės… Visi vienodai jaučiame… visi… visi be jokio skyriaus[41]

  DAUNORAS

  215

  Tik aš ne visai taip jaučiu, kaip tamsta manai. Paklausk tamsta geriaus savo tėvo, jis irgi tikriausiai tą patį pasakys, nes po viskam, kas man žinoma, nesitikiu, kad jis galėtų pamesti savo didžiavimąsi…

  ANTANAS

  216

  Prie ko čia tėvas? Juk aš jau nebe mažas, galime šnekėt ir baigt be jo…

  DAUNORAS

  217

  Taigi baigiu, melsdamas tamstą atminti, jog mano žodis yra šventas: ne ir ne! Kad čia kažin kas būtų, vadinasi.

  ANTANAS

  218

  Ne! aš irgi darodysiu savo ir niekam nepasiseks sulaikyt mano širdį ir jausmus! suduoda kumščiu per stalą, paima bizūną[42], eina prie durų Sudiev! Iki malonaus pasimatymo!

  sustoja prie durų

  DAUNORAS

  rūsčiai
  219

  Pamatysiu tave aš čia dar kartą, tai jau ne taip kalbėsiu. Ragaišienei O tu, Ragaišpalaike, kokias čia užeigas keli? Jei dar ką norint panašų pamatysiu, tai užminkysiu aš tau tokius ragaišius, vadinasi, kad gal tu ne taip dejuosi!

  ANTANAS

  220

  Meldžiu ne taip šiurkščiai ir be užgavimų; juk apie reikalą galima kalbėti be jokių karščiavimų. Savo reikalu aš pasitikiu padaryti su tamsta priderantį susipratimą. Bet kam skriausti nekaltą senutę?!

  DAUNORAS

  221

  Rodavyčiau nesikišti ne į savo reikalus ir keliauti iš kur atsidanginai.

  ANTANAS

  222

  Matyt, kad mes šiandien nesusikalbėsim. Tikiuosi, vienok, kad, metęs karščius ir viską geriaus apsvarstęs, tamsta išvisi, jog labai klysti, taip pasielgdamas. Iki pasimatymo!

  išeina

  DAUNORAS

  223

  Neklystu, kad pinigus užuodi. Keliauk sveikas ir daugiaus nesirodyk! Ragaišienei Vis tai ačiū tau.

  SCENA 8. Daunoras ir Ragaišienė

  RAGAIŠIENĖ

  susirūpinus
  224

  Aš, aš, dūšyt, po nulį, visai čia nekalta.

  DAUNORAS

  225

  Cit! Kad nė žodžio, vadinasi! Žinau aš tave, visiems tu nori prisitarnauti. Riogso čia užsidariusi ir da veda į pagundinimą, o ko reikia, tai nežiūri. Visa lauko kertė nuganyta. Kokiam šuniui, vadinasi, aš čia tave laikau ir kam čia ta mano gryčia?! Ar tų valkatų bajorpalaikių užeigai?!… Ne! Kaip sau norit, gana bus minti mano tvoras ir laukus visiems šunims čia bemedžiojant, o ypač lipti man ant širdies, vadinasi. Aš tam karštam ponaičiukui užgesinsiu troškimus ir išmieruosiu nugarą, jai da drįs pasigirt man su savo meile. Girdi, boba, šiandien, vadinasi…. pežvelgęs į užpečkį O ten kas šlama? Gal paršus gryčioj lakai? Žiūrėk, kad nebūtų smarvės.

  RAGAIŠIENĖ

  nusigandus
  226

  Ne! Ne! Tai turbūt katytė už pečiaus.

  DAUNORAS

  227

  Popiet ateisi paimti laišką ir nunešti tam dideliam ponui-bajorui Arvidui. Negaliu ilgiaus tylėti, parašysiu jam ant keršto apie sūnų. O jau kad parašysiu, tai parašysiu. Retai prisieina man rašyti, bet dabar kad parašysiu, tai bus ko pasiskaityt… Turės iš ko pasidžiaugti.

  RAGAIŠIENĖ

  228

  Klausau, klausau, ponuli, einu, nors tuojau, einu…

  DAUNORAS

  229

  Kur tau tuojau?! Aš einu da į laukus, paskui, pagrįžęs parašysiu.

  išeina; Ragaišienė išlydi už durų; Julija pakruta

  SCENA 9. Ragaišienė ir Julija

  RAGAIŠIENĖ

  įeina
  230

  Garbė Dievui, ištrūko galva! Taigi pridrebėjau, net prakaitas išmušė. prisiartinus prie pasislėpusios Julijos Jau išėjo, dūšyt, kelkis, nuvargai, nabagėle, tiek laiko kniūpsodama susirietus.

  nutraukia rūbus

  JULIJA

  atsistoja; verksmingai
  231

  Viešpatie! Kas iš to bus?! Kur aš pasidėsiu?!

  RAGAIŠIENĖ

  glostydama Julijos pečius
  232

  Niekis, dūšyt, niekis…. Laimė, kad nepamatė. Kada užminė apie paršus, net dvasią man užėmė. Garbė Dievui, viskas gerai nusidavė. Nesibijok, nesirūpink — jis tave išvaduos. Matei juk ir girdėjai, kaip jis tave myli… Bėk dabar, dūšyt, namo.

  JULIJA

  233

  Bijau, kad kas nepamatytų. Gal da tėvelis nenuėjo?

  RAGAIŠIENĖ

  pažiūrėjus pro langą
  234

  Regis, kad ten kas toli apie kryžkelę eina — mano akys aiškiai nebemato.

  JULIJA

  pažiūrėjus pro langą
  235

  Taip, ten tėvelis. Iš ten nepamatys, bėgsiu pagal upelį…

  RAGAIŠIENĖ

  236

  Bėk, skubink, pasigūždama už krūmų, tik atsargiai.

  JULIJA

  prie durų
  237

  Tai tamsta eisi šiandien pas Arvidus?

  RAGAIŠIENĖ

  238

  O kaipgi. Liepė paimti laišką ir nunešt…

  JULIJA

  239

  Gal jį pamatysi, pasakyk jam viską ir paklausk, ką man daryt ir kada mes su juom pasimatysim.

  Išeina.

  RAGAIŠIENĖ

  išlydėdama
  240

  Paklausiu, paklausiu. Dėkui už sūrelį ir mėsytę…

  uždaro duris

  SCENA 10. Ragaišienė

  RAGAIŠIENĖ

  viena
  241

  Aukščiausis Dieve! Kenčia tie vaikeliai! O už ką? Už tėvų nesutikimus. Senai jau žinoma ta byla. Kiek tai nepritauškia svietas[43]? Po mirčiai Daunorienės, tos šventos moteriškės, visi šaukte šaukė, kad įstūmė ją graban pats jos vyras, kurs savo šykštumu ir aštrumu įvarė ją į ligą. Dieve, duok jai dangaus karalystę! Ji rūpinosi apie mane ir visus varguolius. Dabar jos dukterį matau kenčiant prie medžiaširdžio tėvo, bet neapleis jos Dievas, suteiks Jis jiems laimę, suves jų jaunas mylinčias širdis… Bet kur aš pasidėsiu, jai jos tėvas įpykime išvarys mane iš šios pastogės? !…

  SCENA 11. Ragaišienė ir Veronika

  VERONIKA

  įeina
  242

  Tegul bus pagarbintas…

  RAGAIŠIENĖ

  243

  Ant amžių amžinųjų amen. Ką, dukrele, pasakysi?

  VERONIKA

  244

  Atbėgau ieškodama Julės. Išėjo nuo pusryčių ir lig šiol negrįžta, o te mama barasi.

  RAGAIŠIENĖ

  245

  Jau ji senai sugrįžo. Dėkui, atnešė sūrelio ir mėsytės. Pasėdėjo valandėlę ir išėjo… Paskui buvo užėjęs tėvelis, bet jos jau čia nebebuvo.

  VERONIKA

  246

  Tai ir tėtė buvo čia pas tamstą?

  RAGAIŠIENĖ

  247

  Buvo užsukęs, eidamas į laukus.

  VERONIKA

  248

  Tai mes turbūt prasilenkėm su ja; aš ėjau keliu, per lauką.

  RAGAIŠIENĖ

  249

  Žinoma, kad eidama keliu negalėjai jos sutikti, nes ji sakė, kad eisiant taku palei upelį.

  VERONIKA

  250

  Tai reik ir man grįžti. Gal jau visi parėjo pietums. Sudiev!

  išeina

  RAGAIŠIENĖ

  viena
  251

  Seka ją, nabagėlę, pamotė, skaito[44] jos žingsnius.

  uždanga

  III. AKTAS

  Arvido namuose

  SCENA 1. Antanas, Katryte ir Ragaišienė

  ANTANAS

  vienas
  252

  Kaip sau nori. Negaliu to niekaip suprast! Viskame sutinku vien tik nepasisekimus: kur pasisuksiu, ką užmanysiu — vis ne taip, kaip nori. Šiandien irgi, kad jį velniai, tą Daunorą! Jau, jau, rodos, viskas gerai susidėjo, o čia atneša jį velniai… Lyg tyčia visad taip. Taip pernai, kada su Onyte viską kuo geriausiai sutaikiau, apserga dėdė. Išvažiuoju pas jį, o čia griebia ją velniai — išteka ir po visam. Paskui tik ir juokiasi visi, beerzindami: „Tatai tai ir išrovė grybą iš panosės!” Ilgai turėjau klausytis visokių pasityčiojimų… Bet negana to, dabar vėl su Julyte kiek privargau, o vis tiek gero: tėvas kala savo, o tas velnias vėl savo. Nors prapulk. Tėvas užmanė apipačiuoti[45] mane su pana, kaip jis vadina, gerų namų, geros kilties, turtinga, ir pradėjo kalti man tą seną ilganosę Maugirdų Marę… Vakar taipogi minėjo apie tai; nutylėjau, vienok, kaip matau, vis nemeta savo užmanymų, nes šiandien iš ryto vėl ėmėsi prikalbinėti, aiškindamas, kad būtų gerai… Dabar jau aiškiai matau, kad tylėdamas nieko gero nesulauksiu. Viskas taip susidėjo, jog būtinai pagrįžus tėvui, turiu jam pasakyti, kad aš myliu kitą, dėl kurios parangus esmi[46] ant visko

  KATRYTĖ

  įeina
  253

  Ragaišienė iš Pilviškių atnešė laišką.

  ANTANAS

  254

  O kame gi laiškas?

  KATRYTĖ

  255

  Ji sako, kad reikalingajai pačiai paduoti.

  ANTANAS

  256

  Šauk ją čia.

  KATRYTĖ

  257

  Klausau.

  išeina

  ANTANAS

  258

  Ji man rašo, žinau, kad nieko malonaus nepraneš, bet visgi nieko saldesnio nėra, kaip matyt jos rašytą laišką ir būti tikru, kad ji mane myli.

  SCENA 2. Antanas ir Ragaišienė

  RAGAIŠIENĖ

  įeina
  259

  Tegul bus pagarbintas…

  ANTANAS

  nekantriai
  260

  Gerai, gerai…Kame laiškas?

  RAGAIŠIENĖ

  261

  Gi šit. išvynioja laišką iš skepetos ir paduoda Prisakė paduot tamstos tėtušiui į rankas….

  ANTANAS

  žiūri su nusistebėjimu į laišką
  262

  Tai ne jos ranka! Kas tą rašė?

  RAGAIŠIENĖ

  263

  Parašė jis pats, mano geradarys ir užlaikytojas ponas Daunoras tamstos tėveliui apie…

  ANTANAS

  su nusistebėjimu
  264

  Mano tėvui!? skaito adresą Taip, taip… Gerai… bet ką gi jis jam rašo?

  užsimąsto

  RAGAIŠIENĖ

  265

  Aš, dūšyt, skaityt nemoku… O kad ir mokėčiau, ta vis tiek užlipdyto laiško perskaityt negalėčiau…

  ANTANAS

  užsimąstęs
  266

  Gerai… hm… pakelia laišką prieš langą, žiūri Tai niekis, tebūk sau! meta laišką ant stalo Paliksiu iki sugrįš tėvas. Ragaišienei Ogi ji… ji Julytė ar nieko nepa… nesakė?

  RAGAIŠIENĖ

  267

  Kaip nesakys. Sakė, kad ji kenčia ne išpasakytai. Su ašaromis akyse išpažino, kad vis tai dėl meilės…

  ANTANAS

  nekantriai
  268

  Na, o daugiaus ką?

  RAGAIŠIENĖ

  269

  Daugiaus? Daugiaus, taip daug man visko pasakė, kad iš to daugumo…

  ANTANAS

  perkirsdamas
  270

  Nieko nebeliko pasakyt…

  RAGAIŠIENĖ

  271

  Kaip neliko. Ji sakė da, kad norėtų kuo greičiausiai pasimatyti ir viską pabaigti…

  ANTANAS

  272

  Ką pabaigt? Kaip pabaigt? Gal ji jau nusigando neišmintingo tėvo.

  RAGAIŠIENĖ

  273

  Aš to nežinau, dūšyt.

  ANTANAS

  274

  Taigi žinok ir pasakyk jai, jog aš nenoriu jokio kito galo, kaip tik, kad mes ant visados pasiliktume drauge… Nors nežinau, ką jis ten rašo parodo į laišką, vienok po to visko, ką teko šiandien išklausyt, galima tikėtis, kad nieko geistino! Pasakyk todėl jai, kada eisi pas Daunorą šiandien karvių milžti, kad ji kaip norint išspruktų šį vakarą iš namų ir ateitų pas tamstą. Aš ten būsiu saulei nusileidus ir mes sutarsime viską.

  RAGAIŠIENĖ

  su nusistebėjimu
  275

  Pas mane? O jei vėl užtiks?

  ANTANAS

  276

  Taigi man! Jau ir nusigandai. Nesibijok, nieko nebus, aš atsakysiu už viską. Dabar gi skubink pas juos ir pasistenk jai pranešti.

  RAGAIŠIENĖ

  277

  Klausau, bėgu, dūšyt.

  ANTANAS

  278

  Bet… palauk! Gali vėl ką užmiršti; aš geriaus parašysiu jai kelis žodžius.

  ieško plunksnos

  RAGAIŠIENĖ

  279

  Nagi, nagi….

  susirūpinus sustoja prie durų, truputį pastovėjus išeina pamažėlio pro duris

  ANTANAS

  pamatęs juos išeinant, šoka prie durų
  280

  Palauk! Ar apkvaišai?! Štai nuneši laišką, ot tuoj, tuoj… tik rasiu rašalą ir kaip matai parašysiu.

  RAGAIŠIENĖ

  281

  Nagi, dūšyt…. O man pasirodė, kad kitą syk…

  ANTANAS

  282

  Kam atidėt kitam kartui, ką galima dabar. Štai tuojaus, tik rašalas kažin kur? Ten pas tėvą turi būti. bėga į šalines duris, išsineša popierių ir rašalą Tuojaus, tuojaus.

  sėda ir rašo, šluostydamas plunksną į plaukus

  RAGAIŠIENĖ

  283

  O jeigu paties Daunoro nerasčiau, tai kam turiu paduot laišką?

  ANTANAS

  sudėdamas keturlinkai popierių
  284

  Ir vėl savo! Nė kokiam Daunorui, tik jo dukteriai Julijai aš rašau ir jai tik paduok, niekam nematant.

  Paduoda laišką.

  RAGAIŠIENĖ

  285

  Aa! Dabar tikrai supratau, kad atsakymą reikia paduot Julytei.

  Eina prie durų.

  ANTANAS

  286

  Taip, taip… tik atsargiai.

  RAGAIŠIENĖ

  287

  Gerai, dūšyt. Šit už ančiaus užsikišiu. Sudiev!

  išeina

  SCENA 3. Antanas

  ANTANAS

  vienas
  288

  Vargas su tomis bobomis, o ypač su senomis. Tu jai vieną, o ji tau kitą ir susikalbėt negalima. po valandėlės Ir taip su Dievo pagalba šiandien gal jau kaip norint suvesiu galus visų nemalonumų ir pasieksiu pradžią taip senai laukiamos laimės… sėda krasėn[47] Sunku, bet nėra kas daryt, reikia laukti. Kolei gi kas, gerai būtų iš laiko[48] prisirengti.

  mostelėjęs ranka, išeina pro šalines duris

  SCENA 4. Katryte ir Arvidas

  Kairytė

  įeina pamažėliu
  289

  Kažin kur vėl iškeliavo su savo nepabaigtais reikalais ir lakstymais

  prieina prie stalo ir vėl grįžta, tarpduryje sutinka Arvidą

  ARVYDAS

  įeina stenėdamas su dviem ryšiukais
  290

  Pasakyk, pandze, kad arkliui, pakol atvės, ne duotų gert. Katrytė išeina, Arvidas meta ryšiukus ant stalo, kepurę ant kėdės, sėdasi už stalo Šunes mane nešiojo šiandien iš namų; nieko nepadariau, tik pavargau ir keletą auksinų be reikalo turėjau išleisti. Dagi tie smarvės žydai ir tas chamas Kaplys, pandze, padarė nemalonumą, primindami skolą. po valandėlės Kada ir iš kur gausiu visiems susimokėti?! Ot, kad bent sūnelis būtų kaip žmonių vaikai, tai ką, tada bepig būtų man senatvėje… Paimtų gerą pasogą, išsimokėtumėm skolas, da gal kas ir liktų. pamato laišką, paėmęs skaito adresą Jo Mylistai…. Nagi kas čia galėtų būti?! plėšia konvertą[49], paima iš stalnyčios akinius, užsideda Jau tik iš lietuvio: ko antrašo, pandze, matyt, kad koks norint chamas rašo…. O gal brolis Benediktas ką norint praneša iš Rokiškio. Jis juk taip mėgsta ir skaityt, ir rašyt. Ne kartą jau jis, užsiėmęs tais raštais ir visokiais kalendoriais su spėjimais apie orą, supūdė, pandze, javus ir šieną. Tuose kalendoriuose, tai vis lyg tyčia, viskas išeina atžagariai[50]: kada rodo lietų — gražus oras, o buriant giedrą — lietus kelias dienas. Na, bet ką gi jis čia išgalvojo?… skaito „Tegul bus pagarbintas… su atsakymu ant amžių amžinųjų, amen. Mielas kaimyne”. nusistebi Jau čia ne brolis… bet kieno aš, pandze, kaimynas?! Turiu kaimynę, našlę ponią, pandze, ponią, kaip ją…. Pra… Pše… Pšy… byševskienę. Vienok ką ji man rašytų? Negut apie laukugalės[51] užtvėrimą! užsimąsto Hm! Beje, turiu kaimyną tą chamą Daunorą, bet nejaugi jis apie savo kumelės pardavimą praneštų?! skaito toliaus „Jeigu tamsta nesulaikysi savo sūnelio nuo svetimų laukų drimbimo, tvorų minimo ir po nereikalingus kampus landymo su jo medžionėmis ir meile, tai aš, vadinasi, pasimirkęs viržių ištaisysiu jam bajorišką nugarą ir da paduosiu sūdan[52]. O dabar pasilieku sveikas Juozas”. karštai Juozas, Juozas?! Kas tai būtų?! Ar ne tas chamas Daunoras, pandze?!…. Reikia paklausti Katrytės.

  eina prie durų, šalinėse duryse pasirodo Antanas

  SCENA 5. Arvidas ir Antanas

  ANTANAS

  291

  O, tai ir tėvo parvažiuota.

  ARVIDAS

  292

  A! Ir tu namie?! Nagi ką čia stovinėji per dieną nieko neveikdamas?! Pavargai! Štai tavo darbai! kiša prie nosies laišką Kuom vardu tavo giriamasis ūkininkas tas chamas Daunoras?

  ANTANAS

  293

  Kam tai tėvui prireikė?

  ARVIDAS

  294

  Štai atsiuntė jis tau pasveikinimą, pasiilgo matyt. Bet kaip jo vardas?

  ANTANAS

  295

  Juozapas…

  ARVIDAS

  296

  Juozas, chamas. Koks ten da Juozapas. Štai skaityk! meta jam laišką, nusisuka rūsčiai Po šimtais, pandze….

  ANTANAS

  paima laišką, perskaito, šoka karštai
  297

  Aš jam parodysiu keršyti!

  ARVIDAS

  298

  Ir aš tau parodysiu! rodo kumštį Tu nuodini mano senatvės dienas. Ar to aš laukiau nuo tavęs?!

  ANTANAS

  299

  Bet, tėve, palauk.

  ARVIDAS

  300

  Nėra ko daugiaus laukti. Viskas jau sulaukta. Pamislyk tik, ką tai reiškia? Mes „szlachetni”[53] gauname tokį bjaurų pasityčiojimą nuo to chamo. O už ką, už ką?

  ANTANAS

  301

  Nė tamsta, tėvel, dejuok, nė ko. Aš viską tuojaus išaiškinsiu.

  ARVIDAS

  302

  Aišku jau man kaip diena, kad jis tau kailį perti žada. Bet ir man skauda! Skauda širdį, kad kaimynystėje turiu tą smarvę, skauda, pandze, kad sūnelis nemoka gerbt nė savęs, nė savo „szlachetnego” vardo.

  ANTANAS

  303

  Ko aš negodoju? Duok man tamsta viską pasakyt.

  ARVIDAS

  304

  Sakyk man, ką tai reiškia ir už ką tai?

  ANTANAS

  305

  Nė už ką.

  ARVIDAS

  306

  Tai taip sau… dėl to, kad plati tavo nugara, jis ketina ją ruožuoti.

  ANTANAS

  sumišęs
  307

  Mat… mat…

  ARVIDAS

  308

  Kaipgi tada?

  ANTANAS

  309

  Nėra ko ilgiau man tylėt, reikia baigt. Tėvas atmeni savo piršimą dėl manęs Mangirdų Marės… Aš nieko tamstai neatsakiau, bet dabar apreiškiu, jog nenoriu jos…

  prasideda prieblanda

  ARVIDAS

  310

  Ką tu kalbi, kvaily?! Ji su pasoga, ji ne by kokio chamo duktė… Pamislyk tik…

  ANTANAS

  311

  Aš nieko nesakau, kas ji tokia, nieko ir mislyt nenoriu apie ją, ji man per sena; aš myliu kitą.

  ARVIDAS

  312

  Kitą?! Kokią kitą?!

  ANTANAS

  313

  Daunoro Julę.

  ARVIDAS

  nusigandęs
  314

  Daunoro… Viešpatie! Pražuvo mano viltis pataisyt gyvenimą! nuleidęs galvą užsimąsto; po valandėlės Tai už tą jis tau rengia balių su viržium?…

  ANTANAS

  315

  Nieko jis man nepadarys. Aš myliu ir gana.

  ARVIDAS

  316

  Kvailys tu su savo meile. Paliksime ubagais… Išjuoks mus svietas… Jau ir dabar… ar negana tau ką jau tyčiojas tas chamas iš mūsų… iš tavęs, kaip iš kokio berno, chamo. Susiprask tu. Paimtumei iš žmonių, pandze, būtų gyvenimas kitas.

  ANTANAS

  317

  Nieko kito man nereikia, su ja man bus geriausiai…

  ARVIDAS

  karštai
  318

  Tai tu vis savo?! Ir manai turbūt, kad aš tą daleisiu!… Klysti, vaike! Jai neklausysi, gali eit sau, pandze, man iš akių! Nenoriu nė matyt, nė girdėt.

  vaikščioja užpykęs

  ANTANAS

  319

  Eisiu ir nepražūsiu. Bet, tėve, pasakyk, kam tuos skirtumus darai tarp žmonių? Ar ne visi mes lygūs?

  ARVIDAS

  320

  Susilyginai tu su chamais… Apmislyk, vaike… Bus laikas, kada susiprasi ir gailėsi…

  ANTANAS

  karštai
  321

  Bet tamsta ar pamislyjai taip šnekėdamas. Ką aš negerai suprantu ir ko turėčiau gailėtis? Aš rodos teisingai suprantu, kad tamsta per aukštai nori pasiekti su savo bajoryste, nieko daugiaus neturėdamas, išskiriant tuščią vardą „bajoras”. Juk, nors mes ir skaitomės bajorais, bet savo padėjimu ir gyvenimu esame paprasčiausiais ūkininkais. Kuom gi anie, apšaukiami „chamais”, menkesni ar žemesni už mus? Priešingai, kaip visiems žinoma, jie, nesvajodami apie garbingas bajorystes, savo doru ir blaivu gyvenimu, darbštumu ir palinkimu prie apšvietimo parodė svietui daug daugiaus tikrų žmoniško gyvenimo vaisių. Tarp jų viskame matoma broliška vienybė ir gyvena jie nepalygintai geriaus už visus panašius į mus ponus bajorus. Mes gi kuom galime pasigirti? Kame mūsų vienybė? Kame mūsų protas? Ar tame, kad, užstatę bankuose dvarelius ir apsivilkę sermėgomis, lindžiame po kiaurais stogais aplūžusių senovės rūmų, vis dar tebesididžiuodami savo bajorystėmis?! Ne!

  ARVIDAS

  nekantriai
  322

  Gana jau! Duok tu man ramybę.

  ANTANAS

  323

  Tuojaus aš pabaigsiu. Argi tamsta užmiršai savo žodžius apie Mangirdų Marę su pasoga dėl skolų išmokėjimo?!

  ARVIDAS

  324

  Ne! Bet ką gi tu gali ant Mangirdų pasakyt? Ar ir jie skolose, ar ir jie ne ponai?

  ANTANAS

  325

  Taip, da ne visi bajorai prakišo savo tėvų turtus. Vienok ar daug jų užsiliko senoviškuose lizduose ir ar pas visus yra turtas?

  ARVIDAS

  326

  Man to žinot nereikia. Aš kalbu apie Mangirdus.

  ANTANAS

  327

  Bet tamsta užmiršti, kad ir jie per puotas ir kortas netruks pavyti kitus. Antrą gi atsukus, šiandien jie, turėdami dar šį bei tą iš užsilikusio nuo senovės ir bepuotaudami ramiausiai, ar norės susilyginti su mumis?! Kaip turėtumėm mes pasirodyti tarp jų?… Ar taip, kaip dabar stovime, su degutuotais čebatais[54] ir su smaluotom alkūnėm?… Todėl ar gali būti man pora nemokanti jokių darbų Mangirdų Marė su visomis jos dykaduoniškomis parėdnėmis… Jie šiandien da tebepučia ponystes, mes gi, turime prisižinti, jau viską tą padarėm, turime užtat užmiršti visas bajorystes ir pasilikti, kaip esame, artojais…

  ARVIDAS

  328

  Aš nesakau, kad ponavot… bet… bet, pandze, atmink, pasoga… skola…

  ANTANAS

  329

  Pasoga. Kas man iš jos, jai paėmus… O po antra aš myliu…

  ARVIDAS

  330

  Jau ne vienas meilės karščius prie terbos[55] prisimylėjo, taip ir tu, pandze, mano vaike, prieisi, palikdamas ir mane ubagu…

  ANTANAS

  331

  Aš, dėkui Dievui, esu sveikas, galiu dirbti, galiu…

  ARVIDAS

  po ilgos abejonės
  332

  Viską aš gerai žinau, bet, pandze, matau, kad su tavim nesusikalbėsime… Žinokis sau. Kaip pasiklosi, taip ir išsimiegosi…

  išeina pro šalines duris

  SCENA 6. Antanas ir Katrytė

  ANTANAS

  vienas; pastovėjęs nuleidęs rankas
  333

  Kas man daryt?! Važiuosiu ir gana. dunkstelėjęs į šalines duris Tėve!…

  KATRYTĖ

  įneša pieno puodynę, pastato ją ant staliuko prie durų
  334

  Jurgis klausia, ar palikt arklius namie, ar jot miškan ant nakties?

  ANTANAS

  335

  Gerai, aš pats pasakysiu.

  skubiai išeina

  KATRYTĖ

  viena
  336

  Pakvaišo jis visai, nė susikalbėt negalima. ruošiasi, dėsto daiktus, uždega mažą lempukę Reikia pieno paduot. pripila puodeliuką pieno ir nuneša į šalinį kambarį, pradarius duris sustoja Jau miega, bet gal atbudęs išgers. įeina atsargiai ir greitai išeina, iš naujo ruošiasi, vaikščiodama pamažėlio Kažin kas šiandien su jais? Nuo pusdienio riejasi, kaip žydai, tarsi Dievas žino, ko jiems pritrūko…

  ANTANAS

  įeina atsargiai
  337

  Tu da čia, gana jau bus tų ruoštų be galo, laikas gulti.

  KATRYTĖ

  338

  Tuojau, tuojau.

  išeina, paėmus puodynę su pienu

  ANTANAS

  priėjęs ant pirštų prie šalinių durų, pasiklauso, atsargiai pravėręs duris, pasižiūri ir vėl uždaro
  339

  Miega… Ramiai miegok, saldžiai sapnuok, o aš tuo tarpu susirinksiu ir, peržegnojęs šiuos kampus, pasišalinsiu nuo visų kvailysčių, ponysčių ir bajorysčių… Skubiai išsitraukia iš po krasės skrynutę ir batus, dėsto daiktus, dairydamasi ir prisiklausydama. Kas ten baldos?

  eina prie durų, atidaro

  SCENA 7. Antanas, Ragaišienė ir Julija.

  RAGAIŠIENĖ

  apsigaubus su skepeta, pasirodo tarpduryje
  340

  Aš, dūšyt, aš su Julyte.

  ANTANAS

  sujudęs
  341

  Eikit čia, tik tyliai.

  RAGAIŠIENĖ

  342

  Aš čia da viena. Julytė darže už klėties laukia.

  ANTANAS

  343

  Gerai, tuoj aus, palaukk čia tamsta.

  išbėga

  RAGAIŠIENĖ

  pastovėjus užsimąsčiusi
  344

  Dievuli mūsų, prie ko mes priėjome? Kas tik bus toliaus? Žiūri į patamsį prieangyje. Atėjome naktį į svetimus namus.

  Bailiai apsidairydama, ilgai stovi vietoje tylėdama.

  ANTANAS

  tarpduryje
  345

  Čia… čia… eik, nebijok. Nėra nieko, tik Ragaišienė.

  JULIJA

  įeina, skepeta ant pečių, rankoj ryšius
  346

  Kodėl gi tu neatėjai? Tiek aš baimės turėjau, taip ilgai nesulaukus.

  ANTANAS

  347

  Užlaikė tėvas; paskui pasakysiu. Palaukite truputį, aš tuojaus pasiimsiu šį tą. Arkliai jau laukia už klojimo.

  skubiai dėsto daiktus. Ragaišienė atsisėda ant kėdės prie durų, Julija stovi, bailiai dairydamosi

  RAGAIŠIENĖ

  pažiūrėjus pro langą
  348

  Kažin kaip turėsite važiuoti, vaikučiai, toks juodas debesys pasikėlė iš vakarų, gal tuojaus bus lietus.

  ANTANAS

  349

  Niekis, nesutirpsime, štai dėl viso ko paimsiu sermėgą.

  JULIJA

  pasiklausius
  350

  Ar girdite, te kažkas atvažiavo… šneka…

  ANTANAS

  bėga prie durų, pravėręs klauso
  351

  Eina — pasislėpkite…

  Ragaišienė gūžiasi kampe prie pečiaus, Julija įbėga į šalines duris, prieangyje girdis ėjimas, šneka

  SCENA 8. Tie patys: Daunoras, Barbora Arvidas ir Katryte

  DAUNORAS

  sujudintas įeina su botagu, paskui jį Barbora
  352

  Labas vakaras! Ir vėl išpuolė šiandien mums susitikti… Bet, vadinasi, ar negalėčiau paklausti, kas čia kur kraustosi?! Taip čia visur primėtyta daiktų.

  BARBORA

  353

  Štai Julės ryšis skepetoje.

  dairosi po kampus

  DAUNORAS

  pašokęs prie Antano
  354

  Tai tu taip! Nežmoniškais keliais! užmodamas botkočiu Aš tau parodysiu! Galvą perskelsiu!

  ANTANAS

  atšoka persigandęs, stovi nusiminęs

  ARVIDAS

  už šalinių durų
  355

  Kas ten?! Kas ten?! O, Viešpatie! pasirodo tarpduryje vienuose marškiniuose, bestumdamas pro duris Juliją Kas čia darosi, ar velniai užsėdo! Kas čia, iš kur? Buvau vienas, o dabar, pandze, saugok, Dieve, atsiradau…

  ūmai grįžta

  BARBORA

  rodydama į užpeckį
  356

  Ir Ragaišienė čia…

  RAGAIŠIENĖ

  atsistoja nuliūdusi, stovi sunėrus rankas

  KATRYTĖ

  įbėga nusigandusi, apsigaubusi su užklote
  357

  Kas čia do triukšmas? Kas pasidarė? Dieve, mylėk, kaip nusigandau, tik atgulau, girdžiu tokią baisybę, maniau, kad degame…

  DAUNORAS

  pamatęs Juliją
  358

  O tu čia ko? Taip tu man!

  pamatęs įbėgantį Arvidą nutilsta

  ARVIDAS

  įbėga užsimetęs ant pečiaus švarką, basas
  359

  Pandze, pasakykit man kas čia pasidarė?!

  pamatęs Daunorą, atšoka ir ilgai tyli nusiminęs, laiks nuo laiko pradeda nekantriai vaikščiot, atmetęs vieną ranką užpakalin.

  JULIJA

  puola tėvui prie kojų
  360

  Dovanok, tėveli! Nežudyk manęs!…

  BARBORA

  karštai, bėgiodama, trepinėdama
  361

  Kaip tai?!… Dovanot! Kas tai matė bėgti su bernu per laukus, tai baisus papiktinimas, kurio nė Dievas, nė žmonės negali atleisti.

  ANTANAS

  362

  Atleiskite mums! Mes nekalti, taip mes mylimės, taip… taip mums sunku be kits kito….

  BARBORA

  363

  Niekad! Kas tai matė! Ar tai gražu. Mes išsigandome, mislyjame, kad kažin kas pasidarė, kad išėjus nuo pusdienio su ploviniais paskendo upelyje, kad… Toks baisumas, toks bjaurumas…. Ir tik štai rasta gromata[56] rodo laišką atidarė mums akis…

  RAGAIŠIENĖ

  364

  Vyrai, moterys! Taip nieko — nebus! Kalbėkite kaip žmonės! Atminkite, kad gal taip Dievo buvo likta… Kam kliudyt jų gražiausiems jausmams, juk ir be to jie ilgai kentė.

  DAUNORAS

  rūsčiai
  365

  O tau kas?! Kentė? Bet kas tam kaltas ir už ką aš, vadinasi, mes turime dabar…

  užsimąsto

  ANTANAS

  griaudžiai
  366

  Dovanokite mums ir…

  BARBORA

  karštai
  367

  Ne, negalima, taip negražu… Kur tai girdėta, kad be tėvų žinios…

  ANTANAS

  368

  Ar da negana, ar nematote, nežinote tamstos…

  DAUNORAS

  369

  Et, vadinasi, matome, bet taip negalima. Antrą gi atsukus, ką čia mums apie tai, vadinasi, kalbėti…

  BARBORA

  370

  Žinoma, žinoma… Ką paskui žmonės kalbės…

  DAUNORAS

  371

  Hm… taip, vadinas!… Žmonės sau, o mes irgi, vadinasi, savo proto neturime nustoti. Nepridera mums tokiu būdu, turime tuojaus važiuoti ir gana…. Julijai Žiūrėk tuojaus savo daiktus… Taip tu man! Pakelsiu aš tau pirtį, vadinasi…

  BARBORA

  372

  Duok jai, kad žagsėtų…

  ANTANAS

  373

  Betgi tamstos…

  JULIJA

  verkdama, sudėjus rankas
  374

  Tėveli brangiausias, neatimkite nuo manęs mano Antaniuko… Taip aš jį myliu… negaliu be jo…

  DAUNORAS

  375

  Jokio bet! Aš jau senai, vadinasi, pasakiau, kad ne. Arvidui O kaipgi tamsta manai?

  ARVIDAS

  sumišęs
  376

  Ką?… Kaip manau?!… Saugok, Dieve, ką jaučiu… Ką jis padarė tas beprotis.

  ANTANAS

  377

  Tėve, tik pamislyk tamsta!…

  DAUNORAS

  378

  Cha! cha! cha! Pamislyk!

  BARBORA

  379

  Dieve, susimylėk, kas bus, kai sužinos parapija. Kunigas iškeiks iš ambonos[57].

  ANTANAS

  karštai
  380

  Tekeikia sau. Prakeiksiu ir aš, kaip tas nelaimingas bajorystes, taip ir jus su visais atkaklumais. Gerai juk žinote ir suprantate, kas čia kaltas, tik nenorite susiprasti, nors jau seniai būtų laikas… Nereikalingos, rodos, jokios kalbos ir aiškinimai, todėl jei tamstos ne, tai ir aš… aš irgi…

  ARVIDAS

  karštai
  381

  Ką tu da?! Jau matai ką padarei… Bet ką dabar bedaryt?

  DAUNORAS

  382

  Skirtis ir gana, vadinasi…

  ANTANAS

  383

  Niekas tamstų neriša… Tik mes paėmęs Juliją už rankos nuo šios valandos liksime drauge.

  Julija šluosto ašaras

  BARBORA

  384

  Niekuomet! Galvą padėsiu, nedaleisiu…

  ANTANAS

  prieidamas su Julija prie Daunoro
  385

  Tėve, atsileiskite, meskit šalin kerštus ir, dovanoję mums, nebekliudykite mudviejų gyvenimui… Juk mes niekam pikto nedarome…

  BARBORA

  neramiai
  386

  Da bent…

  ARVIDAS

  suminkštintas
  387

  Nagi, pandze, gyvenimui pikto… Gal ir gerai būtų geruoju, taip sakant, pandze, kaimyniškai… prisiartinęs prie Daunoro Kaimyne! Aš tikras, kad jie per tai mums nieko pikto nepadarys, todėl jau regis vis viena! O ką ir kaip mes nepūstume irgi vargiai juos besulaikysim. Ar ne geriaus baigt. Kas gero, kad mes visą amžių pūtėmės vienas prieš kitą? Nieko juk nenugąsdinome, pasilikę kuom buvę. Jie gi, kaip matai, kitaip eina.

  DAUNORAS

  388

  Nagi… vadinasi…

  ANTANAS

  skubiai bučiuodamas tėvui ranką
  389

  Dėkui, tėvel… Išsiteisiu aš už viską…

  JULIJA

  bučiuodama savo tėvui ranką, graudingai
  390

  Atleisk, tėte…

  DAUNORAS

  391

  Jau nusiramink, vaikeli… Vienok, nors pabėgai, bet turėsi, vadinasi, grįžti pasiimti kraitį, nes šio, vadinasi, rodo jos ryšį mažokai….

  ANTANAS

  paėmęs Juliją už rankos
  392

  Palaiminkite mus!

  BARBORA

  393

  Kaip tai?

  DAUNORAS, ARVIDAS IR RAGAIŠIENĖ

  skubiai
  394

  Telaimina jus Dievas!

  ARVIDAS

  priėjęs prie Daunoro
  395

  Mums irgi, pandze, laikas susivienyt ir gyventi žmoniškai, be vaidų, pandze.

  bučiuojasi

  DAUNORAS

  besibučiuodamas
  396

  Laikas, kaimyne, vadinasi, laikas, nes prieš vėją nebepapūsi.

  Przypisy

  [1]

  rolė (sl.) — vaidmuo. [przypis edytorski]

  [2]

  liuosas — laisvas. [przypis edytorski]

  [3]

  gelžkelis — geležinkelis. [przypis edytorski]

  [4]

  ypataasmuo. [przypis edytorski]

  [5]

  viensėdis — vienkiemininkas. [przypis edytorski]

  [6]

  pati — žmona. [przypis edytorski]

  [7]

  grytelninkas — kas teturi grytelę, kampininkas. [przypis edytorski]

  [8]

  stalnyčia (sl.) — stalčius. [przypis edytorski]

  [9]

  cukierka (sl.) — saldainis. [przypis edytorski]

  [10]

  šėpelė — spintelė. [przypis edytorski]

  [11]

  prirengta — čia: parengta, paruošta. [przypis edytorski]

  [12]

  išmetinėdamas — čia: priekaištaudamas. [przypis edytorski]

  [13]

  jomarkas (lenk.) — prekymetis. [przypis edytorski]

  [14]

  permislijai (lenk.) — apsigalvojai [przypis edytorski]

  [15]

  parėdnė — puošnūs drabužiai. [przypis edytorski]

  [16]

  užganėdinti — patenkinti. [przypis edytorski]

  [17]

  šunimalas — čia: nenuorama. [przypis edytorski]

  [18]

  šmotas (lenk.) — gabalas. [przypis edytorski]

  [19]

  šunbajoris — nusigyvenęs, menkas bajoras. [przypis edytorski]

  [20]

  pasoga (brus.) — ištekančiai dukteriai, seseriai iš tėvų ūkio seniau duodama dalis pinigais, gyvuliais. [przypis edytorski]

  [21]

  užpečkis — vieta už krosnies, užkrosnis. [przypis edytorski]

  [22]

  gymė — giminė. [przypis edytorski]

  [23]

  išnauja — dab.: įsnauja, taukai. [przypis edytorski]

  [24]

  miltyt (lenk.) — galvoti. [przypis edytorski]

  [25]

  bliūdas (rus.) — dubuo. [przypis edytorski]

  [26]

  pasišnekėsiva — sen. forma — pasišnekėsime. [przypis edytorski]

  [27]

  striumbis — kas storas, nerangu. [przypis edytorski]

  [28]

  viralinė — atskiras virtuvės priestatas ar pastatas, vasaros virtuvė. [przypis edytorski]

  [29]

  torielka (brus.) — lėkštė. [przypis edytorski]

  [30]

  tankiaus — dažniau. [przypis edytorski]

  [31]

  dyvina (sl.) — keista. [przypis edytorski]

  [32]

  podraug — kartu. [przypis edytorski]

  [33]

  slankstytis — slankioti. [przypis edytorski]

  [34]

  užganėdinimas — pasitenkinimas. [przypis edytorski]

  [35]

  darodyti — įrodyti. [przypis edytorski]

  [36]

  nemier (sl.) — be saiko. [przypis edytorski]

  [37]

  rodavyčiau (brus.) — patarčiau. [przypis edytorski]

  [38]

  pavelykit man žodį — suteikite man žodį, duokite tarti žodį. [przypis edytorski]

  [39]

  gadynė (brus.) — laikas, metas. [przypis edytorski]

  [40]

  ponystė — buvimas ponu, ponavimas. [przypis edytorski]

  [41]

  be jokio skyriaus — dab.: be jokio skirtumo. [przypis edytorski]

  [42]

  bizūnas (brus., lenk.)— trumpu kotu rimbas, supintas iš dirželių arba virvelių, stirnakojis. [przypis edytorski]

  [43]

  svietas (sl.) — pasaulis. [przypis edytorski]

  [44]

  skaito – čia: skaičiuoja. [przypis edytorski]

  [45]

  apipapčiuoti — suvesdinti. [przypis edytorski]

  [46]

  esmi — den. Forma nuo esu. [przypis edytorski]

  [47]

  krasėn — į krasę, t.y. į krėslą, kėdę. [przypis edytorski]

  [48]

  iš laiko (lenk.) — iš anksto. [przypis edytorski]

  [49]

  konvertas (lenk.) — vokas. [przypis edytorski]

  [50]

  atžagariai — atvirkščiai, priešingai. [przypis edytorski]

  [51]

  laukugalė — vieta, kur baigiasi kieno nors laukas. [przypis edytorski]

  [52]

  sūdas (brus.) — teismas. [przypis edytorski]

  [53]

  szlachetny (lenk.) — doras, garbingas. [przypis edytorski]

  [54]

  čebatas (brus.) — ilgas, aulinis batas. [przypis edytorski]

  [55]

  terba (lenk.) — maišelis, krepšys. [przypis edytorski]

  [56]

  gromata (rus.) — raštelis. [przypis edytorski]

  [57]

  ambona (lenk.) — sakykla. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x