Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 458 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x

Spis treści

  1. Atsiminimai: 1 2
  2. Baimė: 1
  3. Draudimai: 1
  4. Ilgesys: 1
  5. Knygos: 1
  6. Kontrolė: 1
  7. Laikraščiai: 1
  8. Laiškai: 1
  9. Nauja tvarka: 1
  10. Nerimas: 1
  11. Nuostaba: 1
  12. Ryžtas: 1
  13. Sargyba: 1
  14. Siena: 1
  15. Taisymas: 1 2

  Sudabartinta:

  * fleksiją, pvz.: vardažodžių vns. G. formas (puse -> pusę, upe -> upę), veiksmažodžių liepiamosios nuosakos vns. 3 asm. formas (likk -> lik), veiksmažodžių būsimojo l. 3 asm. formas (grįž -> grįš, išgrauž -> išgrauš), veikiamosios rūšies dalyvių formas (prigėres -> prigėręs, pasiskubine -> pasiskubinę);
  * žodžių rašymą kartu ir atskirai, pvz.: tur būt -> turbūt, ištikro -> iš tikro, kas-nakt -> kasnakt, taip gi -> taipgi;
  * joto rašymą, pvz.: labjaus labiaus, jieškos -> ieškos;
  *didžiųjų raidžių rašymą, pvz: Prūsai -> prūsai, Maskolius -> maskolius;
  * dusliųjų priebalsių rašymą, pvz: augščiaus –> aukščiaus;
  *sintaksę, pvz.:
  giminės iki ketvirtai kartai -> giminės iki ketvirtos kartos /

  Vincas KudirkaLietuvos tilto atsiminimai[1]

  Rugsėjis 1896 m.

  1

  Tik da niekad taip nebuvo su tuo parubežiu[2], kaip šįmet. Sutraukė tokią daugybę parubežinių sargų, kad jau nesutelpa ant linijos ir dėl to turbūt bėga į Prūsų pusę. Štai neseniai pabėgo du. Vyresnysis — patyręs, kur jie prisilaiko, nujojo prikalbinėti, idant grįžtų. Kur tau grįš! Jau nė maskoliškai[3] nenori kalbėti. Siena, Nerimas Trečiąjį pabėgėlį, tačiau draugai pagavo jau anoje pusėje ir už kojų pervilko per upę. Būtų prigėręs vargšas, jeigu nebūtų pasiskubinę vilkt — bijojo, mat, kad nesugriebtų jų prūsai ant savo kranto, į pagalbą gavo sargybos mokintus šunis. Šunės[4], apicierai[5] ir prasti abieščikai[6] išvien gaudo kontrabandą. Smagi bendrystė.

  2

  Likite sveiki, rapukai[7]?! Lik sveiks, šieneli! Ant sveikatos abiesčikams ir jų arkliams! Da kitąsyk abiešcikų buvo mažiau, o parubežiniai ūkininkai ne viską iš laukų suvalydavo, o dabar kas bus? O kas bus? Vogs da daugiaus ir drąsiau daužys kulbėmis[8] tuos, kurie pasikėsins ginti savo turtą. Kad maskolius vagia — anot vienos žydelkos[9] — tai ant to jis maskolius, bet ko jis da muša?

  3

  Užgynė vyrams ir merginoms paupiais dainuoti pabaigus darbą — sako negirdėt kontrabandos.

  4

  Draudimai, Kontrolė Galėtum manyt, kad iš tikro rūpi ne perleidimas per rubežių kontrabandos, kad jau nepereis ne duona adata. O čia ne. Juk jeigu rūpėtų neperleidimas tikros kontrabandos, tai toks abieščikų vyresnysis nebūtų galėjęs vidudienyje pergabent iš Prūsų pusės palmos[10] kelių metrų aukščio. Kitas vyresnysis nebūtų galėjęs taipogi vidudienyje persigabent siuvamąją mašiną su geležinėmis kojomis. Negalėtų pareit iš Prūsų gelumbė[11] apicierams ir abieščikams ir t.t.

  5

  Girdėjau šnekant, būk parubežiniai apicierai turi tiesą, ne tik gaudyti kontrabandą, bet ir gabent ją. Gali gabent netik patys, bet ir jų pačios[12], vaikai ir giminės iki ketvirtos kartos iš tėvo pusės ir iki trečios iš pusės motinos. Vienok, nežinantiems tos tiesos, visgi papiktinimas. Kiekvienam gali ateit į galvą, kad ir tokia mintis: „Jeigu tu, bičiuli būdamas parubežio arkangelu taip begėdiškai velki kontrabandą, tai juk man ta nuodėmė labiau pritinka. Ko man neduodi vilkt? Tu paimi ant vieno sykio už kelias dešimtis rublių ir nieks nieko nesako. O tegul koks žmogelis paims kartūno už pusrublį, tai liepi jį pagaut, suduot randą daugiau ne kaip už dešimtis rublių ir užmokėt korą[13]. Kur gi tavo gėda? Tiesa, priežodis sako — jeigu maskolius turėtų gėdą, tai nebūtų maskolius.

  6

  Sargyba, Laikraščiai, Laiškai, Knygos O čia matote, koks dalykas. Padaugintai sargybai įsakyta, ypatingai gaudyti lietuviškus laikraščius ir knygas. Abieščikai nežino, kas tai yra laikraščiai ir knygos, tai jiems tiesiog liepta lovti bumagu (gaudyt popierą[14]). Tiesa, pamenu, nė prie palmos, nė prie siuvamosios mašinos popiero nebuvo. Jeigu turi gaudyt ypatingai tik popierą, tai žinoma, tikroji kontrabanda, kaipo prižiūrima ne ypatingai, lieka užpakalyje. Štai kaip.

  7

  Jau ką prie popieros, tai imasi smarkiai. Tik sutems jau ir girdi: „pykšt! pokšt! pykšt! pokšt! pokšt! pykšt! pokšt!“, gandą duoda, kad popierą neša. Tuojau: „lapatai, lapatai, lapatai, lapatai!“ — lekia strimgalviais raiteliai su apicieru priešakyje į pagalbą. Kaip užlėks ant manęs, tai toks dundėjimas, tokia perkūnija, kad žmogui negali pasakyt. Dabar jau apsipratau, nes laksto beveik kasnakt, bet iš pradžių buvo baisu: tik pykšt — jau aš būdavo pradedu drėbėt…

  8

  Baimė Tai naktį. O dieną eina abieščikai su apicieru ir krato namus visų parubežinių ūkininkų. Kas jiems dykaduoniams galvoj, kad trukdo darbininkus žmones? Ateinančią naktį ir ateinančią dieną vėl tas pat. Iš tikro neduoda žmonėms ne dirbt, ne miegot. Bet popieros nesugriebia nė gaudydami, nė kratydami. Tas dalykas labai įpykino parubežinius apicierus ir vienas iš jų, Baron Rylosujev, davė apicierio žodį, popierą išgaudysiąs. Per dienų dienas, jeigu neišeidavo į Prūsus parsinešt kontrabandos, vaikštinėja po miestą, susikišęs iš užpakalio rankas į galus rankovių ir rodos ne kam ko. O tuo tarpu tėmyja. Tegul tik Lietuvis išmes popiergalą ar papiroso[15] kotą, jau Baron Rylosujev ir lenkiasi prie žemės. Nors jisai pats nelabai permanė, kokia ta popiera, kurią reikia gaudyti, bet gi papiroso koto neimdavo. į trume ą laiką taip išvalė visus miesto užkaborius nuo yvainų — pridursiu: labai neištikimų — popįergalių, kad tokio švarumo neįvykdino nė vienas sanitariškas komitetas koleros[16] laike.

  9

  Pamatė kartą: išeina nuo daktaro lietuvio žmogus su laiškeliu rankoje. Paskui tą išeina kitas taipgi su laiškeliu. Trečias taipgi. Sužaibavo apiciero galvoje mintis: pas tą daktarą turi būt labai daug popierės, jeigu jis net žmonėms dalina. Tuoj nubėgo pas savo vyresnįjį majorą, žmogų labai maskoliškos sąžinės, ir viską išpasakojo. Nuspręsta iškratyt daktaro namus. Ant rytojaus anksti apstatė namus abieščikais, pats Baron Rylosujev suėmė daktarą toli nuo namų, atvažiuojantį nuo ligonio, ir prasidėjo kratymas. Daktarui rodėsi, kad parubežiniai sargai ieškos kontrabandos, bet Baron Rylosujev iš sykio šoko prie knygų. Beknisdamas, užtiko sena neatidarytą lietuvišką laikraštį ir abejojo, ar imt ar ne, ar paskirt prie popieros, ar kaip čia. Paėmė. Išvydęs gi lapelį popieros, kur buvo ranka rašytos lenkiškos eilės, pastvėrė be abejojimo. Nesuprato, kad rankraščiai nepaguli prie kontrabandos ir nepasijuto atlikęs žandaro pareigos, už ką gėda ir atsakymas.

  10

  Nauja tvarka Kitame atsitikime Baron Rylosujev beveik da geriau atsižymėjo. Mieste slampinėjo pakiemiais vienas išėjęs iš proto amatininkas. Nieko nešneka ir bėga nuo žmonių. Kartais išeina į laukus ir persodinėja akmenukus iš vienos vietos į kitą, arba rankioja žoleles. Vieną dieną apie pietus pamatė sumišėlį abieščikas ir davė gandą. Ugi žiūriu — Baron Rylosujev su keliais raiteliais lekia, tarytum akis išdegę. Sumišėlį nė nebandžiusį bėgt apsupo septyni abieščikai. Kad apicieriui būtų lengviau prieit ir iškratyti, vienas abieščikas sudavė porą kartų su karabino kulbe sumišėliui per galvą. Tas, apsvaigęs, parvirto. Tada Baron Rylosujev prišoko prie gulinčiojo kišenių ir ištraukė pundelį popierėlių. „Veskite!” — paliepė sėsdamas ant arklio. Ir taip, kaip stovėjo, visi traukė į miestą ant kordono. O ten jau buvo prisirinkus daug žmonių, pažiūrėti, ką sugavo. Prisiartina prie kordono, o žmonės ima garsiai juoktis, sėdintis ant prieangio apicieras taipgi šypsosi.

  11

  — Kam jūs tą žmogų suėmėte? Juk jis sumišusios galvos.

  12

  — Su popiera — atrėmė trumpai Baron Rylosujev, žengdamas ant prieangio ir paduodamas pundelį.

  13

  — Žiūri — vienos tik suterštos popierėlių, į kurias vyniojo cukrelius[17].

  14

  ???

  15

  !!!

  16

  Sumišėlį paleido, popieras išmėtė lauk, o abieščikui, kuris padavė gandą, apdaužė žandus.

  17

  Nuo tos dienos Baron Rylosujev tapo pramintas: Bumažnjj oficer (popierinis apicieras).

  18

  Garbe nusipelniusiems!

  *

  19

  Atsiminimai, Ilgesys Jau pusėtinas laiko galas, kaip aš tysau ant Šešupės. Jau daug vandens praleidau į Baltjūres[18]; daug žmonių ašarų ir prakaito nuplaukė drauge su vandeniu; daug kojų, kurios mane mindžiojo, supuvo kapuose…

  20

  Pagimdė mane Lietuvos miškas; išvedė į svietą[19] Lietuvių rankos; nuo Lietuvos žirgų kanopų pirmąkart sudundėjau…

  21

  O drūtas buvau tiltas!…

  22

  Da pamenu tą gadynę, kada ponai važinėjo, o žydai vaikščiojo pėsčiomis. Perlėks būdavo karieta, su ketvertu užkinkyta — aš nė nejaučiu!…

  23

  Sueis viso miesto žydai neš „neštines” nuodėmės skandyt — aš ne linkt…. Pervažiuos storiausias prabaščius[20] — aš ne krust… da man smagiau, kad išlaikiau. Arba pavasaryje, pradėjus eit lytims: ponpalaikiai sustoję žiopso ir laukia, kada mane parmuš liūtis.

  24

  O jūs, žiopliai — manydavau — aš ne toks lepus, kaip jums rodėsi! Mane ne guvernantės augino!

  25

  Nueidavo sau liūtis, o aš kaip stovėjau, taip ir stoviu.

  26

  Teisybę pasakius, tai ir lytlaužos[21] be reikalo styrėjo — tik man garbę mažino.

  27

  Tvirtas buvau.

  28

  Lenkai sakydavo, kad aš most. Sakykite, kaip sau norite, o aš žinau, kad aš tiltas ir drūtesnis ne kaip jūs most.

  29

  Vieną kartą važiavo smarkiai per mane du vežimai priešais vienas kitą ir porą žydukų, iš išgastės norėjusių pasišalint nusmuko į upę. Nuo to laiko užginta buvo greit per mane važiuot ir abiejuose mano galuose pastatė stiebelius su lentomis ir lietuvišku parašu: „Žinginė[22]”.

  30

  Nors man nesmagus buvo tas važiavimas žingine, neduodantis ne padundėt gražiai, bet, jeigu tas žmonėms į naudą, tegul sau…

  31

  Stiprus buvau.

  32

  Atsiminimai Nereikėjo niekad nė taisyt mane. Ir kažin, kaip ilgai būčiau laikės be taisymo, kad ne maskolių činovninkai. Tai da ypatingi sutvėrimai — tegul juos liūtis! Girtuokliai neišpasakyti: pyla ir pyla, o degtinė vis nubėga — tarytum štai nuo manės vanduo belyjant. O kaip užkeiks, tai net per mano balkius drebulys pereina, nors maskoliškos kalbos nesuprantu. Labiausiai vienok linkę prie vagystės viešo skatiko — ta dalyką galima sakyt, įvedė į sakramentus. Juk ir ant manęs uždirbo ir tik man sveikatą atėmė. Kad jie iš muito nieko nelaimėtų, bjaurybės!

  33

  Vaikštinėjo sykį po mane pavieto viršininkas, Kopejkoliubov, ir pavieto inžinierius Nikčemnicki.

  34

  — Žinote ką, Boleslav Stanislavovič — tarė staiga viršininkas — ar negalima būtų pataisyt šitą tiltą?

  35

  — Susimildami Teofilij Dulovič! Juk tiltas sveikas, drūtas[23] — atsakė inžinierius da nesusiprasdamas.

  36

  — Na, už consihuni daktarai paima kad ir nuo sveiko, jeigu tik norėtų gydytis.

  37

  — Aa! Dabar suprantu… Gerai…

  38

  Ką juodu tarėsi toliau, nė negirdėjau.

  39

  Visi mano plyšiai šypsojosi, kad mane paketino taisyt. Mane taisyt!

  40

  Buvau jau užmiršęs apie tą atsitikimą.

  41

  Tiktai ar į dvi nedėlias[24] ateina žydas, visai nepažįstamas. Apžiūrėjo mane iš viršaus: čia su lazda pabandė, ten paspyrė su koja. Paskui apžiūrėjo iš apačios, nusiavė kojas įbrido į upę, pagnaibė vandenyje polius ir apsisukęs išėjo į krantą. Čia sustojo, paskaitė iš pirštų ir greit stvėrėsi autis — čebatais[25], bambėdamas tuo tarpu pusgarsiai: „Gerai jie nori uždirbt, bet ir man išteks, pasidalinsime… kasmet uždirbsime betaisydami…

  42

  Žydas nuėjo sau. Man net koktu pasidarė. Argi iš tikro rengiasi mane taisyt?

  43

  Pasirodė, kad iš tikro.

  44

  Taisymas Viršininkas su inžinieriu į ūmą laiką[26] suspėjo apiprekiuot[27] visa ką, gaut užtvirtinimą, o žydas apsiėmė pristatyt medegą[28] ir atlikt darbą. Privežė medžių, pradėjo tašyt, pjaustyt ir vieną dieną mane uždarė.

  45

  Be reikalo privežė medžių, nes man iš jų nieko nepridėjo. Tiktai ką skiedrų pritašė, kad visi matytų. Mane taipgi vargino: čia paskliutavo, ten paobliavo, ten paskutinėjo — ir tiek. Tiesa poškino, baladojo dikčiai — mat dirbo. Tik man nuo to darbo įsisuko liga. Ant rytojaus po pa taisymo, pamenu, buvo prekymetis. Žmonelių, ir pilnais ir tuščiais pervažiavo ne mažai. Per visą dieną nieko, o vakare apėmė krėsti drugys. Kitą dieną važiuoja vežimas šieno — ar nenudiegs man kairiąją pašonę? Pusę dienos buvau į tą šoną pakrypęs. Nuo to laiko jau man kasdien šis ar tas kenkė. Pasijutau, kad jau aš ne tas tiltas, ką kitąsyk. Ypač man buvo pikta, jog į niekus pavirtau ne iš savo kaltes, ne iš senatvės, o tik per činovnikų besąžinystę. Pasižiūrėjau sykį į Šešupę — net pasibaisėjau, išvydęs savo paveikslą: taip nusiminęs, taip nesmagus jo vaizdas.

  46

  O ką gi darysi? Kad ir paliegęs, tarnavau žmonėms toliau.

  47

  Atėjo naujas viršininkas. Senąjį už vagystę viešų pinigų perkėlė į kitą vietą, kur pinigai da nebuvo išvogti. Šitas naujasis vadinosi Maksim Maksimovič Merzavcev. Turėjo jis gaidžio būdą ir visada vaikščiojo su pentiniais prie čebatų. Nieks nepatikėtų, jog aš iš pirmos beveik dienos puoliau jam į akis. Tai tik turiu laimę prie viršininkų!

  48

  Atėjo Merzavcevui į galvą mane sumaskoliuot[29]. Už tokį darbą, kaip paskiau patyriau, visokį viršininkai taipgi gerai uždirba — da daugiau, ne kaip už tolydinį taisymą.

  49

  Maskoliavimą pradėjo nuo užgynimo lietuviškos kalbos ir rašto.

  50

  — Viešoje vietoje — ištarė Maksim Maksimovič — turi būt vartojama maskoliška kalba.

  51

  O ta vieša vieta buvo mat anos lentutės su parašu „Žinginė”. Užtepė lietuvišką parašą ir padėjo maskolišką: „Šagom”.

  52

  Bet šitas pasikėsinimas su uždraudimu lietuviškos kalbos nepasisekė. Naujas parašas patiko tik vaitams, šaltyšiams[30] ir piemenims: būdavo eina pro jį lėčiau ir bando neva maskoliškai kalbėt. Vienok, arkliai išvydę maskolišką parašą pradėjo baidytis. Į trumpą laiką sudaužė keletą vežimų, sužeidė arba suvažinėjo keletą žmonių — na ir turėjo maskolišką parašą pašalint. Nors lietuviško nesugrąžino, bet arkliai jau nesibaidė. Likau visai be parašo.

  53

  Dabar, sakau, jau manęs nejudins.

  54

  Kur tau?

  55

  — Aš turiu jį sumaskoliuot — ištarė kitu žygiu Merzavcev, šnairiai pažiūrėjęs į mano atlošas[31].

  56

  Laukiau, ką su manim padarys. Akyva buvo žinot, prie ko stversis dabar smarkusis maskolintojas Lietuvos tilto, jau sykį nepasisekus. O jo tuo tarpu užmanyta, pritaikyt prie manęs baisiausią dalyką — prievartą. Kad da nors gerumu, tai kad ir jaustum neteisingus siekius, tai rodosi visgi nebūtų taip sunku ir bjauru. O čia prievarta!

  57

  Užmanė, matote, išmest mano dalis, pataisytas da lietuvių rankomis ir vieton įstatyt naujas, parengtas maskolišku būdu po viršininko priežiūra. 1 še radžiu buvo net nuspręsta statyt visai naują kitą, tiktai pradėjus svietui rėkti, turėjo apsistot ant „pertaisymo”.

  58

  Šaukiasi viršininkas inžinierių, tą Nikčemnickį ir sako, norįs tą ir tą, taip ir taip. Inžinierius, žiūrint toks tiktai pelių perkūnas, o kaip gabus prie užgriebimo pinigų! Mato, kad čia užmanyta neteisybė nesutinka prie to prisidėt ir da pats pamena ant vieškelių esą daug tiltelių, kuriuos galima būtų apmaskoliuot. Žiūrėk tu! Tai neva lenkas, katalikas, o Maskoliams padeda maskoliuot Lietuvos tiltus! Da žmonės šneka, būk lenkai eina išvien su lietuviais.

  59

  Pertaisymą apiprekiavo 3000 rublių. Darbą paėmė pažįstamas jau mums žydas, inžinieriaus didžiausias bičiulis.

  60

  Taisymas, Nuostaba Privežė baisybė medegos, mane vėl uždarė ir prasidėjo darbas. Triukšmo buvo kur kas daugiau, ne kaip pirmąkart taisant. Vyreli tu mano! Kaip ėmė draskyt mane, tai sakau, bus man paskutinioji. Da laimė, kad išgelbėjo mane inžinieriaus ir žydo godumas. Marzavcev ne nesusiprato.

  61

  Matote, kad mažiau reiktų pirkti naujos medegos, tai įsakyta darbininkams, žinoma už geresnį užmokestį, naktimis tašyt ir obliuot senas išmestas mano dalis. Iš vakaro buvo jos senos, o iš ryto jau naujos ir tiko.

  62

  Na, už tai pertaisymas parėjo tik į 500 rublių.

  63

  Tokiu būdu atgriebiau atgal daug lentų ir balkių, nors susilpnintų, bet visgi savo ir drūtesnių už naujuosius priedus. Davė štai iš vienos pusės naujus polius — jau apie menkesnes dalis nė neminėsiu. Tai man coliai! Kreivi, ploni ir da gi įstatyti į žemę viršūnėmis, mat, kad per vandenį nebūtų taip žymus jų plonumas. Ar tai jiems tiltą laikyt? Karvelidei dar per menki!

  64

  Taigi dabar aš jau toks ir tiltas.

  65

  Važiuoja tuščiomis, o aš siūbuoju, tarytum kliubai; eina pėsčias — aš siūbuoju; šunelis zovada[32] perbėgs — aš taipgi siūbuoju. Sakau, kad nebūčiau atgriebęs nors keletą savo senųjų dalių, tai būt buvę po manęs.

  66

  Visi mato, kad aš niekai, o viršininkas nesirūpina. Jis tikisi, mat, jog aš jau sumaskolintas, gyrėsi vyriausybei ir jam to gana.

  67

  Ką aš sakau, gana? Negana!

  68

  Neseniai vėl išsitarė Maksim Maksimovič, kad jis versis mane į pravoslaviją[33]. Kaip atliks, tai sunku įspėt Aš žinau tik, kad verčiant į pravoslaviją, turi pravoslaviškai apkrikštyt, t.y. panardint į vandenį.

  69

  Tai mane dėl to silpnino, kad aš panerčiau į Šešupę?

  70

  Išgrauš!

  71

  Ryžtas Kol bus tilte nors viena senoji mano dalelė, tai tokio krikšto nebus — išlaikysiu. O visų dalių bičiuliai permainyt nesuspėsite… Juk ir jūs patys ne amžini: nusmuksite, bevažinėdami per savo darbo hitus.

  Przypisy

  [1]

  Lietuvos tilto atsiminimai — Iš 8, 9 Nr. „Varpo” 1896 m. [przypis edytorski]

  [2]

  parubežis — kitaip dar vietos žmonės vadina „pagranyčia”, vieta palei šalies sieną, pasienis. [przypis edytorski]

  [3]

  maskoliškai — rusiškai. [przypis edytorski]

  [4]

  šunės — sen.: šunys. [przypis edytorski]

  [5]

  apicierai — pasienio sargai. [przypis edytorski]

  [6]

  abieščikas (rus.) — girininkas. [przypis edytorski]

  [7]

  rapukai — sopulės, bulvės, kartopeliai. [przypis edytorski]

  [8]

  kulbė — nupjaustas rąsto gabalas. [przypis edytorski]

  [9]

  žydelka — žydė. [przypis edytorski]

  [10]

  palma — šiltų kraštų medis. [przypis edytorski]

  [11]

  gelumbė — fabriko gamybos apystoris vilnonis audimas. [przypis edytorski]

  [12]

  pati — žmona. [przypis edytorski]

  [13]

  kora (lenk.) — bauda. [przypis edytorski]

  [14]

  popieras (lenk.) — popierius, čia: laikraštis, laiškas, raštas. [przypis edytorski]

  [15]

  papirosas (lenk.) — cigaretė. [przypis edytorski]

  [16]

  kolera — cholera, liga. [przypis edytorski]

  [17]

  cukerliai — saldainiai. [przypis edytorski]

  [18]

  Baltjūrė — Baltijos jūra. [przypis edytorski]

  [19]

  svietas (sl.) — pasaulis; šviesa. [przypis edytorski]

  [20]

  prabaščius (lenk.) — klebonas. [przypis edytorski]

  [21]

  lytlauža — trikampis tilto įrengimas, saugantis tiltą nuo einančių lyčių, laužiantis jas. [przypis edytorski]

  [22]

  žinginė — ėjimas ar jojimas žingsniu. [przypis edytorski]

  [23]

  drūtas — tvirtas. [przypis edytorski]

  [24]

  nedėlia (brus.) — savaitė. [przypis edytorski]

  [25]

  čebatas (brus.) — ilgas aulinias batas. [przypis edytorski]

  [26]

  į ūmą laiką — greitai. [przypis edytorski]

  [27]

  apiprekiuoti — įvertinti. [przypis edytorski]

  [28]

  medega — medžiaga. [przypis edytorski]

  [29]

  maskoliuoti — rusinti. [przypis edytorski]

  [30]

  šaltyšius (lenk.) — kaimo seniūnas. [przypis edytorski]

  [31]

  atloša — atrama. [przypis edytorski]

  [32]

  zovada (lenk.) — šuoliais. [przypis edytorski]

  [33]

  pravoslavija — stačiatikystė. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać...
  x