Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 454 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 500 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wesprzyj!
Szacowany czas do końca: -
Liudvika Didžiulienė-Žmona, Lietuvaitės

  Sudabartinta:

  * fleksiją, pvz.: daiktavardžių dgs. V. formas (moters -> moterys), veiksmažodžių bendraties formas (rūpinties -> rūpintis), bendraties formas tikslui reikšti (viešėtų -> viešėti)

  * skyrybą, pvz.:

  praverdama duris iš kurių matėsi panelių galvos -> praverdama duris, iš kurių matėsi paneliu galvos,

  * žodžių rašymą kartu ir atskirai, pvz.: už-vedus -> užvedus; ištolo -> iš tolo; antgalo -> ant galo

  * joto rašybą, pvz.: kostiumai -> kostiumai; biaurios -> bjaurios

  * sintaksę, pvz.:

  mergaitės išdykę -> mergaitės išdykusios; ant fortepijono skambina -> fortepijonu skambina; reikia vakarą, balių -> reikia vakaro, baliaus; darbininkai reikia samdyti -> darbininkus reikia samdyti

  * dusliųjų priebalsių rašymą, pvz: Augžtakalniuose -> Aukštakalniuose

  * leksiką, pvz.: mėsiedes -> mėsėdes; motynai -> motinai; paragįs -> paragins; jųs -> jūs

  Liudvika Didžiulienė-ŽmonaLietuvaitės3 veiksmų 4 paveikslų komedija

  1. Karklinskas — Uogėnų dvaro savininkas.
  2. Judita — jo žmona
  3. Munia — jų duktė
  4. Jancia — jų duktė
  5. Milcia — jų duktė
  6. Balys žagaras — studentas
  7. Kazys Stagaras — studentas
  8. Damukas Goreckis — 40 metų jaunikis, Karkilinskų kaimynas
  9. Romukas Zaleskis — 42 metų jaunikis, Karkilinskų kaiminas
  10. Juzienė — Karklinskų «gaspadinė»
  11. Uliutė — tarnaitė

  Laikas — dabartis. Vieta — Karklinskų dvaras.

  VEIKSMAS I

  JUDITA

  valgomajam kambaryje sėdi su mezginiu rankose
  1

  Na, tai šį kartą apsiėjo be audros. Senis nei nepajuto, nei nenumanė mūsų šutravimos[1], mūsų ruošimos… Ai, kaip gerai! Kaip gerai pasisekė! susimąsto Bet… Bet… Kaip bus su pinigais? Kur aš gausiu be jo? Graibiau, graibiau kur galėdama, dabar priėjo prie to, kad niekas man nebeduoda, niekas nebeskolina susimąsto — reikės senį maldauti, reikės verkti, raudoti, alpti… Ką jau daryti: reikia, tai reikia! Toks jau mano likimas.

  KARLINSKAS

  įbėga pasišiaušęs, supykęs, rėkdamas iš tolo
  2

  Na, ir kas, kas čia dabar dedasi?! Ras čia dedasi?! Sujudimas, sukrutimas visuose namuose, laksto visi kaip pasiutę! Laukan prie darbo niekas neina — o čia rugiai bira — pražūtis! Pražūtis!

  JUDITA

  pasikėlus artinasi prie jo, meilindamasi glosto jį
  3

  Nieko širdyte, nieko dūšyte[2], nepyk, nesirūstink taip labai, aš liepiau… Ai… Mat… Yra čia toks reikalas… Reikalas…

  KARLINSKAS

  4

  Reikalas? Koks gi reikalas?

  JUDITA

  nedrąsiai
  5

  Atvažiuos pas mus keletas svečių… norėčiau juos žmoniškai priimti.

  KARLINSKAS

  piktai
  6

  Vėl ko, vėl dar ko? Svečiai ir svečiai be galo, o jei ne svečiai, tai pati važinėji su savo dukrelėmis ir taip toliau, ir taip toliau! O prireiks pinigų…

  JUDITA

  skubiai pertraukdama jo kalbą
  7

  Prireiks dūšyt, prireiks širdyt, bet nedaug, nedaug — šimtelį duosi ir gana bus; žinai, aš ir su nedaugeliu apsieinu[3], bet ko reikia, tai jau reikia…

  KARLINSKAS

  piktai
  8

  Jūsų reikalams nei galo nėra, tik ūkį baigiate pustėti[4]!

  JUDITA

  9

  Žinok, girdyt, kad ką darau, darau tai mūsų vaikų labui.

  ULIUTĖ

  praveria duris ir įeina vidun
  10

  Ponai, gaspadorius prašo.

  KARLINSKAS

  11

  Pasakyk, kad tuojau einu

  nori eiti. Uliutė išeina

  JUDITA

  12

  Palauk, palauk, turiu baigti svarbią kalbą.

  KARLINSKAS

  paėmęs kepurę
  13

  Žinau, žinau, nieko svarbaus.

  nori eiti

  JUDITA

  užstodama kelią
  14

  Nieko svarbesnio mums negali būti, kaip vaikų reikalai; apie tai ir noriu su tavim rimtai pakalbėti.

  KARLINSKAS

  15

  Ačiū už tai, tiek kartų jan kalbi man ir vis tą patį; nenoriu nei klausyti — gaila laiko!

  nori išeiti

  JUDITA

  karčiai
  16

  Žinau, žinau, kad nuobodu tau klausyti kai kalbu apie vaikus; tėvas tu, tėvas. Argi užmiršai, kad Muniai jau trisdešims penki metai, Jancia tik dviem metais už ją jaunesnė, o Milda kitimet[5] trisdešimtus pradeda… Reikia pagalvot, reikia nuspręsti kas bus, kur jas padėti…

  KARLINSKAS

  17

  Hm… Kur padėti? Kur padėti? Didelis klausimas — kur jas padėsi? Mergaitės išdykusios, tinginės, visai blogai išauklėtos…

  JUDITA

  piktai
  18

  Ta man prikaišiosi blogą mergaičių išauklėjimą?!. Tu drįsti man išmetinėti[6]!? Nelaikiau prancūzės septynerius metus, nelaikiau muzikanto penkerius metus. Bet ko jos nemoka? Prancūziškai kalba, nors Paryžiun vežk. Nebus gėdos. Fortepijonu skambina, net miela klausyti, ir ko tau daugiau reikia?!.

  KARLINSKAS

  19

  Aš tiek težinau kiek mano pinigų prancūzė su muzikantu išsivežė, o kokia iš to mergaitėms nauda — nežinau ir nenumanau.

  JUDITA

  20

  Taigi, mat, nežinai, nes tau tai nerūpi, nes visai to nežiūri, tik prasimanai sau, tai to trūksta, tai to netenka[7]

  KARLINSKAS

  21

  Oi, netenka tai netenka…

  JUDITA

  22

  Ir ko joms bent netenka? Mergaitės gražios, mokytos. Ir ko bent trūksta?

  KARLINSKAS

  23

  Trūksta tai trūksta, tarp mūsų kalbant, daugelio trūksta — bet ko, tai ir aš pats nežinau. Tik numanau, kad mergaitės turėtų būti kitokios, ir kad geros iš jų būtų moterys — turi būti kitoniškai[8] auklėtos. Tūri būti…

  JUDITA

  pertraukdama kalbą
  24

  Visa bus gerai, visa bus gerai, tik reikia pasirūpint greičiau išleisti jas už vyrų — norint gi išleisti, reikia bent kiek tuo rūpintis, reikia nors vakaro, baliaus…

  KARLINSKAS

  pertraukdamas
  25

  Taip, taip, baliaus, vakaro, baliaus… Ūžėte, ūžėte anais metai, net visą mišką vėjais paleidote, o kas iš to? Tikėjais Goreckio — niekai! Tikėjais Zaleskio — niekai! Ant galo[9] sumanei Varšuvon mėsėdes[10] dukreles vežti…

  JUDITA

  26

  Varšuvoje negailėjau nei žygio, nei pinigų — visa dariau, kas gerai motinai pridera daryti. Jau, matyt, grafas Zigmantas ištikrųjų manė apie dukrelę, bet tu visa surikdei[11].

  KARLINSKAS

  27

  Aš? Aš surikdžiau?

  JUDITA

  28

  Žinoma, tu surikdei! Rašau kartą — pinigų! Rašau kitą — pinigų! Tu vis tyli. Prašau, pagalios[12] maldauju: pinigų! pinigų! Štai ir atsiuntė — tris šimtelius! Ką tu Varšuvoje nuveiksi su tais trim šimtais? Ir prisiėjo[13] grįžti namo nesulaukus galo. O namo sugrįžusi - ką turiu? Nei valios, nei balso, gi vietoj pritarimo, vietoj pagalbos tik kliūtis ir pasipriešinimas; vietoj padėkos — tik rugojimai be galo… gailiai. Nelaiminga aš moteriškė patekus tokiam despotui, tokiam šaltam egoistui! Ir kaip aš pirmiau nemačiau tol kaskart gailias Nelaiminga aš ir nelaimingos mano dukrelės, teksjoms, nabagėms[14], žilą kasą sunešioti!

  gailiai randa

  KARLINSKAS

  suminkštėjęs artinasi prie jos
  29

  Ko gi čia taip labai įsigailinai? Aš gi joms nieko blogo nedarau… Aš gi joms ne priešas… Nutilk, nutilk, prašau; tik pagalvok, ką aš dabar galiu, iš kur man gauti pinigų? Miško nebėra, kviečiai ant kelmo parduoti, o čia bankas neapmokėtas, Mauša lenda skolos, Ickus lenda skolos — juk darbininkus reikia samdyti — be pinigų…

  JUDITA

  pertraukia verkdama
  30

  Nenervuok manęs savo lokais, Maušais ir biesais[15] ! Nekrimsk manęs! balsu rauda Hu, hu, hu…

  KARLINSKAS

  visai atsileidęs, ima ją už rankos, glosto žmonos veidą
  31

  Miela mano dūšyte, nusiramink jau, nusiramink, kam čia tos scenos? Gaila sveikatos!

  tuo tarpu duryse pasirodo vienos panelės gaiva

  JUDITA

  silpnu balsu
  32

  Ai, vandens.

  KARLINSKAS

  paduoda vandens stiklinę, kiša prie burnos
  33

  Nusiramink, Judit, nusiramink, mergaitės išgirdusios nusigąs…

  JUDITA

  34

  Būtinai reikia mergaitėms vyrus parūpinti. Reikia pabandyt… Gera proga…

  KARLINSKAS

  nudžiugęs
  35

  Ką? Ką? Ar kas naujo? Sakyk, girdyt, aiškiai, kaip? Kas? Kur?

  JUDITA

  36

  Taigi mat… Kaip čia tau pasakius… Atvažiavo pas gimines viešėti baigę šiemet mokslus du studentai…

  KARLINSKAS

  nustebęs
  37

  Studentai, sakai? Studentai? Kur jie gyvena? Kaip vadinas?

  JUDITA

  38

  Vieši Aukštakalniuose — ponai: Žagaras ir Stagaras.

  KARLINSKAS

  pašoksta įnirtęs
  39

  Ką? Ką? Ką pasakei? Tai šitie, šitie mužikų vaikai! A kad tu nesulauktum!

  Pakelia kumštį aukštyn, paskui suduoda i stalą

  JUDITA

  40

  Pamažu, pamažu… Dagi čia niekur nieko… O gal dar toks inžinierius ar toks juristas[16] nei nepanorėtų jau nebejaunų ir neturtingų panelių…

  KARLINSKAS

  priėjęs prie jos
  41

  Ką sakai? Ką? Jis drįstų nepanorėti, jis galėtų nepanorėti mano vaiko?! Niekados! Niekados! Tai aš nepanorėsiu, kad mano anūkai būtų mužikai, kad mano duktė apsirišus nuometu, kaip sakoma — marčia martautų… Niekados! Niekados! Greičiau man galvą nukirskite!

  JUDITA

  42

  Nutilk, nerėkauk, bent ramiai apgalvok, kaip čia gali išeiti… Tik paklausyk: pasipažis[17], pradės buvot, o toliau, toliau — gal ir įsimylės. Pamatys vienas, pamatys kitas — ir manys sau: tos Karklinskiūtės tai ne bet kas; studentai pas jas buvoja, studentai jas daboja[18]. O tu kalbėk ką sau nori, studentai žmonės šviesūs, inteligentai, prie to jie dabartiniu laiku madoje. Daugelis jų nori, daugelis dėl jų rungiasi, taigi pamatys vienas, pamatys kitas…

  KARLINSKAS

  pertraukdamas kalbą
  43

  Taigi, pamatęs vienas — kitas, kapt už vienos, kapt už kitos! griebia pačią glėbio Ot taip kalbėt tai kas kita. Studentai kitus paragins. Studentai pakurstys! Cha, cha, cha! Pakurstys!

  juokiasi abudu
  tuo tarpu tarpduryje pasirodo galvos dviejų panelių, pro kitas duris įeina Uliutė

  ULIUTĖ

  44

  Ponai, gaspadorius prašo.

  KARLINSKAS

  45

  Aha, einu, einu!

  eina

  JUDITA

  pasivydama
  46

  Pinigų bus?

  KARLINSKAS

  47

  Bus, bus.

  išeina

  JUDITA

  praverdama duris, iš kurių matėsi panelių galvos
  48

  Eikite čia, dukrelės!

  atbėga visos trys Karklinskiūtės viena paskui kitą, prieš motiną pritūpdamos

  MUNIA, MILCIA, JANCIA

  49

  Klausome, mamyte!?

  JUDITA

  eina prio kanapos ir sėda
  50

  Gerai eina, tėvuką prikalbėjau — pinigų duos. Studentus užkviesti leidžia. Pasilinksminsite mano dukrelės!

  MUNIA, MILCIA, JANCIA

  51

  Oi, kaip gerai, mamyte, gerai!!! Koks džiaugsmas! Kaip gera mamytė!

  glaudžiasi visos prie motinos, Judita glosto jas

  JUDITA

  52

  Aš savo padariau. Dabar darykite jūs kaip išmanote; man lieka rūpestis apie balių; jau metas ir pradėti rengti.

  išeina

  MUNIA

  53

  Dabar mano eilė, klausykite. Mums pirma viso ko reikia likti lietuvaitėmis.

  JANCIA

  54

  Lietuvaitėmis?

  MILCIA

  55

  Lietuvaitėmis, sakai?

  MUNIA

  56

  Taip, taip, lietuvaitėmis. Mužikai studentai myli savo žmones, savo papročius, savo dainas, myli savo kalbą…

  JANCIA

  57

  Aa! Suprantu! Turime užsisegti storą sijoną, palaidą jaką[19], ant galvos skarelę…

  MUNIA

  piktai
  58

  Nieko nesuprantate, varnos!

  nori išeiti, bet tis durimis ją sulaiko ir atgal sugrąžina

  JANCIA IR MILCIA

  59

  Nepyk, Munyt, tos lietuvaitės ir tie lietuviai tokie juokingi… Chi, chi, chi! Tokie juokingi! Na, tai užsidėsime sermėgą[20], tolūbą[21]. Chi, chi. chi! Ir būsime lietuvaitės!.

  juokiasi abidvi

  MUNIA

  raukosi piktai, nusigręžia ir nebenori daugiau kalbėti

  JANCIA

  60

  Nesiraukyk, Munyt, bet tas taip juokinga — pasidaryti lietuvaitėmis… Chi, chi, chi!

  MILCIA

  subara Jancę
  61

  Ką tu čia su niekais. Munia kalba rimtai, tu savo juokais kliudai jai kalbėti. Tylėtum bent, kai išmintingesnė kalba, supranti? Tylėk ir dėkis domon[22].

  JANCIA

  eina prie fortepijono
  62

  Tyliu jau, tyliu. Munyt, kalbėk, tu protingesnė už mus; sakyk, ką daryti, kad tiems kvailiukams kaušus apsukti glosto Munę Kalbėk gi, Munyte!

  MILCIA

  63

  Kodėl vadini juos kvailiukais? Dėdė Jonas sakė, kad jie labai esą išmintingi vyrukai. Stagaras gi net knygas rašąs…

  MUNIA

  64

  Ar taip? Tai su tokiais bus vargu… senų žvirblių pelais [23]neprivyliosi…

  JANCIA

  65

  Pelais? Kodėl pelais? Raukosi Ar tai mes pelai? Ho, ho!

  MUNIA

  66

  Nėra čia ko pykti… Tai tik tarp mūsų kalbant… Bet šiaip ar taip — reikia juos sugauti. Ir mama labai nori… Taigi pirma viso ko reikia, kad mūsų vardai skambėtų lietuviškai: Munia, Jancia ir Milcia — netinka lietuvių kalboje. Vadinkimės: Marytė, Jonytė ir Mylytė, arba Meilytė…

  MILCIA IR JANCIA

  67

  Tikrai lietuviškai gražiau skamba: Marytė, Jonytė ir Meilytė! Bet ar atminsime? Ar atmins mama? Tėvukas ar išmoks?

  MUNIA

  68

  Jos balinai turite atminti, tėvuko gi ir mamos — niekas nepaturos[24].

  JANCIA IR MILCIA

  69

  Tiesa, mamos ir tėvuko niekas nepaturos.

  MUNIA

  70

  Reikia mums įsitaisyti lietuviški kostiumai; žinoma, turi būti gražūs, puikūs…

  JANCIA

  71

  Taisykite jus sau, kad norite, aš to maskarado nenoriu! Aš įsitaisysiu rūbus sulig naujausios mados. Apsitaisysiu taip, kaip man geriau priderės!

  MILCIA

  nekantriai
  72

  Gerai jau, žinokis, daryk kaip tau patinka, tik nekliudyk kitoms.

  MUNIA

  73

  Paskui reikia gauti kur nors keletas lietuviškų knygelių.

  MILCIA IR JANCIA

  74

  Lietuviškų knygelių? Argi yra ir lietuviškos knygelės?

  MUNIA

  75

  O kaip gi… Dėdė Jonas sakė, kad dabar lietuviai labai sukrutę, prakilnesnieji knygas rašą, spausdisą ir net laikraščius leidžią… Iš svetimų kalbų knygas verčią…

  JANCIA

  76

  Je, jet aš maniau, kad jie džiaugiasi kokią nors svetimą kalbą išmokę… Lietuviškos bjaurios, mužikiškos[25] nei žinoti nenori!

  MUNIA

  77

  Taip buvo seniau. Dabar jie lietuvių kalbą kelia aukštyn — mums tat reikia ši kartą prisitaikyti. Girdėjau mūsų gaspadorius turįs keletą knygelių ir laikraštį.

  JANCIA IR MILCIA

  78

  Laikraštį? Lietuvišką laikraštį?

  MUNIA

  79

  Taip, parsisiųsdina laikraštį, tik neatmenu, kaip tas laikraštis vadinasi.

  MILCIA

  80

  Vistiek, by tik yra, tai galima bus iš jo paskolinti…

  MUNIA

  81

  Gerai sakai, galima bus paskolinti visa, ką tik turi. Bet jums reikia būtinai išsimokyti skaityt ir šį tą perskaityti, kad užvedus jiems kalbą apie lietuvių literatūrą, žinotumėt ką sakyti; prie to išmokti keletą lietuviškų dainelių, su tarnais ir tarnaitėmis kalbėti lietuviškai… Ir tarp savęs — jiems girdint — lietuviškai.

  82

  Žodžiu sakant, mes patriotės, mylime mūsų tėvynę Lietuvą, mylime savo brolius lietuvius… Mylime lietuvių kalbą, dainas, ir taip toliau, ir taip toliau… Suprantate?

  JANCIA IR MILCIA

  83

  Suprantame, suprantame!

  pauza

  MILCIA

  84

  tai aš eina pas Juzienę dainų mokytis…

  JANCIA

  85

  Aš pasauksiu Uliotę ir mokysiuos dainuoti prie fortepijono.

  MUNIA

  86

  Eikite, o aš nueisiu pas gaspadorių knygelių ir laikraščio skolinti.

  Jancia ir Milcia išeina

  MUNIA

  vieną, vąikščioją, mąsto… atsisėda ir atsikelia
  87

  Ne, čia be dėdės Jono pagalbos neapsieis. Mama nori dabar balių iškelti, bet tas išeis gana prastai. Ne, ne, net pirma pažintis su studentais turi būti ne baliuje. Baliuje jie į kitas gali žiūrėti, aš gi su savo sesutėmis liksime ant paskutinio pieno. Taip, taip; reikia prašyti dėdės Jono: jis mums padės. Jis pasirūpins ir juos pas mus atvežti, pauza Kiek man rūpesčio, kiek rūpesčio!

  susiima gaivi rankomis ir vaikštinėja susimąsčiusi

  JANCIA

  įeina su plukta[26] popierių rankose
  88

  Štai, Munyt, lietuviškos knygelės ir laikraštis. Aš tave pavadavau. Nuėjau pas gaspadorių ir ką tik radus suėmiau ir atnešiau.

  MUNIA

  vartydami popierius
  89

  Aha, tiek pakaks. Dabar tik su dainomis bėda.

  JANCIA

  90

  Ne bėda, ne bėda! Juzienė ir Ulia daug jų moka.

  įeina Milcia su Uliate, kuri nedrąsiai atgal traukdamasi

  ULIUTĖ

  91

  Negaliu, paeit…

  MUNIA

  92

  Eikš, eikš, Uliut, padainuosi.

  ULIUTĖ

  93

  Kad aš, panyt, nemoku… Man taip nedrąsu.

  JUDITA

  įeina pro duris, pamačiusi Uliutę
  94

  O tu čia ko?!

  Uliutė greit išeina

  MUNIA

  95

  Mamyte, tai mes ją čia atsišaukėme; pamokys ji mus lietuviškų dainų, ji mums reikalinga.

  JUDITA

  96

  A, reikalinga, na tai vėl pasišauksite.

  MUNIA

  97

  Žinai, mamyte, ką aš samaniau: dabar ruošti balius neišpuola[27].

  JUDITA

  98

  Neišpuola? Kodėl gi neišpuola?

  MUNIA

  99

  Būs nei šiaip, nei taip: atvažiuos mūsų kaimynes — Balinskaičios, Žilinskaičios ir kitos…

  JUDITA

  100

  Galima jų nekviesti.

  MUNIA

  101

  Ir koks gi bus balius be panelių? Baliuje panelės būtinai reikalingos; atvažiuos, žinoma, išsirėdusios, išsipuošusios, skaisčios, gražios ir užgesins mus. Visai užgesins.

  JANCIA IR MILCIA

  102

  Visai mus užgesins.

  MUNIA

  103

  Vienos pačios mes dar nieko sau, bet prieš kitas — visai prastos.

  JANCIA IR MILCIA

  104

  Visai prastos.

  JUDITA

  atsidusdama
  105

  Taip, taip… žinau; užtat aš kaip išmanydama rūpinuosi tuos studentus pakviesti — labai man rūpi, kad bent viena iš jūsų jiems pasidabotų… Gal bent vieną…

  MUNIA, JANCIA IR MILCIA

  106

  Ne viena, ne viena! Bent dvi! Bent dvi!

  pauza

  MILCIA

  107

  Vienai teks likti. Tai jau gal mane paliksite? Bet aš nenoriu… Nenoriu likti…

  JUDITA

  108

  Tu, Milcia, jaunesnė, tu palik… Tu dar sau sulauksi.

  MUNIA

  109

  Kas gali žinoti, kuri jiems labiau patiks, kuri bus išrinkta…

  JANCIA

  110

  Mane pirmą, mane! Matysite!

  MUNIA

  111

  Baliuje studentai puls prie gražesnių — ir bus jaunikiai kaimynėms.

  JUDITA

  mąsto, linguoja galvą
  112

  Hm, hm… Gal ir tisa. Bet kaip čia padarius, kad gražesnes jus tiems studentams parodžius. Baliuje ar jus ar kitos vis gražiau išrodote, negu kasdien. Kitoniškas apšvietimas, kitoniškas pasipuošimas… Ką tai kailbėti! Kam gi būtų tie baliai, kam būtų tie vakarai?

  MUNIA

  113

  Mes paprašysime dėdės Jono, kad jis, kaipo ją pažįstamas, kaipo jų draugas, lyg nieko nežinodamas, prikalbėtų abudu juos paskirtą dieną pas mus atvažiuoti… Gudrus dėdė Jonas! Jis visa kuo geriausiai sutaisys.

  JANCIA IR MILCIA

  114

  Gudrus dėdė! Jis visa kuo geriausiai sutaisys… Lieps atvažiuoti ir gana!

  MUNIA

  115

  Mes gi visos būsime pasipuošusios kuo geriausia juos priimti… Matysiu mamyte, džiaugsies iš mūsų!

  JANCIA IR MILCIA

  116

  Džiaugsies iš mūsų, mamyt, džiaugsies!

  Judita glosto visas jas paeiliui ir bučiuoja; panelės bučiuoja jai rankas

  JUDITA

  susigraudina
  117

  Mano jus dukrelės, kad bent kas gero iš to išeitų!

  MUNIA, MILCIA IR JANCIA

  118

  Išeis, mamyt, išeis, matysi!

  ploja rankomis, šokinėja
  Uždanga.

  VEIKSMAS II

  Karklinskų salionas, Juzienė šluosto dulkes, krausto lempas, dėsto mažus menkniekius, tvarko

  JUZIENĖ

  balsu žiovaudama
  119

  Au! Miego noriu. Tas padūkėlis gaspadorius taip anksti prikėlė… Au!! Sakė, svečiai atvažiuosią… A kad jiems ratai nusmuktų! Tokiam darbymetyj svečiuos važinėti! Važinėja, važinėja; važinėja, važinėja, žmones gaišina. Ir kad bent kas iš to batų! Kaip nieko, taip nieko! Lauki žmogus, lauki, kaip saulės užtekant, kad bent nors vieną kaltūną kas nuimtų, kad bent vieną kas atlikėlę išvestą! Juk tai kaltūnai. Pone Dieve, atleisk sunkius nusidėjimus, tikri kaltūnai! Kam jos neįkyrėjo? Visiems nusideda už durų girdisi šlamėjimas Kas ten šlama.

  prasiveria duris, įeina Uliutė — nuvargusi, uždususi — neša rūtų krepšelį

  ULIUTĖ

  120

  Panelės dar tebemiega?

  JUZIENĖ

  rodydama laikrodėlį ant stalo
  121

  Kada gi jos šiuo metu kėlė? Juk dar tik aštunta valanda.

  ULIUTĖ

  122

  Tik aštunta? Ačiū Dievui, o aš maniau, kad jau dešimta! Bėginėjau, bėginėjau nuo apyaušrio…

  JUZIENĖ

  123

  Kur taip bėginėjai, ko ieškojai?

  ULIUTĖ

  124

  Vakar panelės įsakė nueiti sodžiun gauti daug rūtų; atnešti, prisodinti darželio, prisodinti puodžiukuosna[28], sudaryt rožių so rūtomis kvietką[29] ir pastatyti jį salione ant stalo.

  JUZIENĖ

  125

  Taip! Rūtos ir rūtos… pasilenkia į krepšelį Kur gi jos?

  ULIUTĖ

  krepšelį už savęs slėpdama
  126

  Palauk! Nubėgau Užežeriuos — prašau vienos mergaitės — neduoda, prašau kitos taip pat neduoda. Prašau trečios ir ketvirtos — neduoda ir gana. Tai, sako, įžagsi ir rūtos nudžiūs; tai sėklą išvaisysi, tai apžiūrėsi, nudyvisi[30] ir visos rūtos nuruduos. Rėkia, baras, net baisu klausyti, ar burtus, sako, turite, kad čia taip ant rūtų užsipuolate? Visą sodžių išlaksčiau, nei vienos šakelės negavau. Tuomet aš greit — Pagojėn; sakau, našlė Martynienė turi pilną darželį rūtų — ji man duos. Ir, dėkai jai, davė, bet, nors žadėjau didelį sūrį, daugiau neišprašiau — negalioti daugiau duoti. Negalioti ir gana. Net čia ko darželin sodint, nei ko kvietkon skint, susodinau visas puodžiukuosna ir tiek.

  parodo krepšelį ir stato ant žemės

  JUZIENĖ

  127

  Ir sakyk tu dabar, kam čia taip joms tų rūtų prireikė? Išteka jau, ar ką? O jei ir tekėtų, tai, žinau gerai, rūtų vainikan nepjautų. Užtenkta joms mirtų. Panelė gi Jancia ir ponas tai rūtų ir kvapo nemėgsta. Sako: smirda iš tolo tos jūsų rūtos…

  ULIUTĖ

  128

  Sužiūrėsi, kas joms kada užeina! Kad ir va: kiek jos būdavo prisibara, kiek prirėkia, išgirdę mane lietuviškai kalbant, išgirs gi kokią dainelę dainuojant — tai jau galas: išjuokia, negražiai pasimėgdžioja… Vakar gi kaip užpals visos: dainuok, Uliut, ir dainuok! Pradėjau lenkišką, kurią panelė Milcia vis dainuoja — visos ėmė rėkti: «Lietuviškai! Lietuviškai dainuoki. Užmiršau, sakau, užmiršau. Jos vėl prašyt, prašyt, ką tik nepabučiavo besimeilindamos.

  JUZIENĖ

  stebėdamos
  129

  Na, ir sakyk, ir tikėk, kas dedas! Gi man ir visai šeimynai utugresė[31] gaspadorius lenkiškai kalbėti. Sako, taip ponai liepę..

  ULIUTĖ

  130

  Durniuoja, ar ką?

  JUZIENĖ

  131

  Tikrai durniuoja.

  ULIUTĖ

  132

  Kasžin, ar jie durniavo tada, kai prisakė mums vėzgurnoti[32] nors šiaip taip lenkiškai, ar dabar durniuoja?

  JUZIENĖ

  133

  Kasžin. Aš nesuprantu, ar jie tada durniavo, ar dabar, bet kad durniuoja tai durniuoja… Tik nebereikės dabar mums liežuvio laužyt — ir žmonių juokint savo kalba. Bet jau ką dyvai[33], tai dyvai. Ir gaspadorius negali atsistebėti iš to, kas čia dedasi. Sakė.

  JANCIA

  užmiegota, pasišiaušusi iškiša galvą pro duris
  134

  Uliut, jau keliamės. Eikš manęs aptaisyti! A, a! Ir Juzienė čia? Ką jūs čia dabar veikiate?

  JUZIENĖ

  ruošdamasi
  135

  Mes, panyt, ruošiamės.

  JANCIA

  piktai
  136

  Ruošiatės, ruošiatės dviese, o prisišaukt negalima! Ak, jus tinginės, begėdės! Ulia, greičiau.

  Uliutė išbėga

  JUZIENĖ

  viena
  137

  Dar koliosis pačios begėdės būdamos. Kad nedribsotumėt taip ilgai, galėtumėt ir apsiruošt, ir apsidorot. O dabar: miegos, miegos ligi pusdienio — praplės akis ir rėkia: tai jas apvilkite, tai apaukite, tai nuprauskite; lyg negyvėlės. Pfu! Surūgtumėte tokios tinginės! Užtat niekas ir neveda. Kiekvienas mano sau: «bėdą įsigysiu»! O kad žinotų ju pykti! Oi, oi! Piktos visos, kaip raganos, neduok Dieve! Bet, kas man darbo! Numoja ranka Tesižino! Tik gaila: kam teks — tas gailėsis, kam neteks — tas laimės! Oi, gailėsis, tai gailėsis… Dairosi. Pamato krepšelį Ta Uliutė tai tikra varna, numetė krepšelį pakojėn ir paliko. Ateis panelės ir bus riksmo… Ir ant jos ir ant manęs. Bent jau aš iškraustysiu.

  iškelia puodukas iš krepšelio ir stato juos ant stalo. Tuo tarpu teeina salionan visos trys panelės ir Uliutė

  MUNIA, MILCIA IR JANCIA

  pamačiusios rūtas visos surinka
  138

  Rūtos! Rūtos!

  MUNIA

  139

  Gal žinai, Uliut, kokią dainelę apie rūtas.

  ULIUTĖ

  140

  Aš, panyt, moku daug dainelių apie rūtas, bet man taip nedrąsu nei iš šio nei iš to dainuot…

  MUNIA, MILCIA IR JANCIA

  141

  Dainuok, Uliut, pasidrąsink! Mes tavęs nebarsime! Nebarsime!

  ULIUTĖ

  142

  Nedrąsu prie Juzienės Dėdiene, padėk man tamsta, aš nedrįstu…

  JANCIA

  143

  Padėk, Juziene, padėk!

  MUNIA IR MILCIA

  144

  Padėk, Juziene, padėki

  JUZIENĖ

  145

  Kad jau taip labai panytės norite… Galiu ir padainuot.

  MUNIA, JANCIA IR MILCIA

  146

  Dainuok, dainuok! Ir mes padėsime!

  JUZIENĖ

  dainuoja
  «Oi, rūta, rūta, rūta žalioji,
  Ko tu nuvytai žalia būdama?
  — Vysiu, džiūsiu, žalia nebūsiu,
  Girdžiu ateina tris skinėjėlės».
  Juzienė nori išeiti, panelės sulaiko ją

  MUNIA, JANCIA IR MILCIA

  147

  Dar, Juziene, daugiau, daugiau!

  JUZIENĖ

  148

  Negaliu dainuot, darbas laukia…

  MUNIA, JANCIA IR MILCIA

  149

  Nors vieną, Juziene!

  JUZIENĖ

  dainuoja, visos jai pritaria
  «Oi, rūta, rūta, rūtele žalioji,
  Ko tu nežaliuoji žiemą-vasarėlę?
  Kogi aš žaliuosiu žiemą-vasarėlę,
  Kad manęs nešėjo, kur aš norėjau!»
  Juzienė ir Uliutė nutyla

  MUNIA, JANCIA IR MILCIA

  150

  Graži dainelė! Ir pirmoji ir antroji! Gal dar mokate daugiau?

  ULIUTĖ

  151

  Aš moku, panytės, ir dėdienė[34] moka.

  MUNIA, JANCIA IR MILCIA

  152

  Dainuokite, dainuokite!

  JANCIA

  153

  Mes greit užmiršime, reikia užrašyti!

  MUNIA

  154

  Būtinai užrašyti!

  ima popierį, paišelį ir rašo

  ULIUTĖ

  dainuoja, Juzienė ir Jancia pritaria
  «Ko-gi skauda man širdelė,
  Ko-gi man nuobodu?
  Kai pažiūriu i upelę
  Ir ši žalią sodą… »

  MUNIA

  155

  Ir čia graži daina, dainuokite toliau — aš rašau.

  JUZIENĖ

  156

  Man reikia prie darbo

  išeina

  MUNIA

  157

  Uliut! Toliau: «Ko gi skauda man širdelė».

  ULIUTĖ

  158

  Ši daina dar nauja. Parašė ją vienas kunigas, dabar jis jau vyskupas esąs…

  MUNIA, JANCIA IR MILCIA

  159

  Vyskupas???

  MUNIA

  160

  Vyskupas tą dainą parašęs? Reikia užsirašyti, kad nepamirščiau. Pritiks prie progos apie tai pakalbėti. O kaip tas, Uliut, vyskupas vadinasi?

  ULIUTĖ

  161

  Kad aš, panyt, neatmenu — Juzienė žino.

  MUNIA

  rašydama
  162

  Aha, Juzienė žino. Paklausiu. Dainuok toliau, Uliut!

  už durų girdisi Juzienės balsas

  JUZIENĖ

  163

  Uliut! Uliut! Ponia šaukia!

  Uliutė nori eiti, panelės sulaiko ją

  JANCIA IR MILCIA

  164

  Neik, Uliot, dainuok daugiaul

  vėl Juzienės balsas už durų

  JUZIENĖ

  165

  Uliut! Ar ateisi, tu!

  Uliutė išbėga

  MUNIA

  166

  Ir iš jų galima ką nors sužinoti… Nors kokią dainelę… Tu, Jancia, turi gerą ausį ir neblogą balsą: išsimokyk gerai šitą ir dar bent kelias daineles.

  JANCIA

  167

  Gana jau, gana! Nusibodo visos tos dainelės — fe!

  MUNIA

  168

  Kas tau? Lietuvaitė ir nemėgsti dainuoti? Taip netinka…

  JANCIA

  piktai
  169

  Nusibodo, sakau! Plėškite jūs sau gerkles, jei jums patinka! Aš neapkenčiu tų lietuviškų dainų!

  MILCIA

  tyčiodamasi
  170

  Štai tau! Lietuvaitė neapkenčia lietuviškų dainų. Kai ištekėsi už lietuvio, reikės jam padainuoti… Taip, taip, Jancia, dainuosi tu, dainuosi! Sako, lietuviai labai mėgstą dainas… Atvažiuos vyro broliai, sesutės, tėvai; dainuos jie, reikės ir tau dainuoti — tai bent paprask iš anksto…

  JANCIA

  171

  Neerzink tu manęs, man ir taip baugu, pamanius: tėvas sermėgotas[35], vyžotas[36], didelėmis rankomis, motina nuometuota, storu sijonu, sustyrusia prijuoste… Rūsti, prasta mano anyta… Uu! Uu!

  purtosi

  MUNIA

  172

  Kas gi gali mane ar tave priversti su jais pasipažinti? Kas tarp mūsų yra bendro? Čia žmonės apšviesti, inteligentai, o ten?

  JANCIA

  173

  Inteligentų tėvai, broliai…

  MUNIA

  174

  Tė-ė-ė-ė-vai…. Bro-o-o-liai, sermėgiai ir gana! Nei jų pažint, nei žinot!

  JANCIA

  175

  Lengva pasakyti: nei žinot, nei pažini! Bet gi pavardė lengvai liudys…

  MILCIA

  pertraukdama kalbą
  176

  Pavardė, pavardė! Uu! Kokia negraži. Ža-ga-ras, Sta-ga-ras rodo pirkta i Munią ir Jancią. Ža-ga-rie-nė, Sta ga-rie-nė. O vaikai bus Žagariukai, Stagariukai, Stagariukai, Žagariukai

  juokiasi

  JANCIA

  raukosi piktai
  177

  Liaukis jau. gana!

  MUNIA

  178

  Ir ko čia dar dėl nieku! Purtintis ir raukytis dėl pavardės! By tik jie patys butu gražūs vyrai!

  JANCIA

  179

  O, jie gražūs, labai gražūs!

  MILCIA

  įdomiai
  180

  Ar tau dėdė Jonas sakė?

  JANCIA

  181

  Ką dėdė Jonas sako, nelabai aš klausau. Bet aš pati mačiau — abudu gražūs!

  MUNIA IR MILCIA

  182

  Matei? Tu, tu matei?!

  JANCIA

  183

  Taip, mačiau, pernai per Kriaunas važiuodama. Kol arkliai pasilsėjo, aš vaikščiojau apie[37] bažnyčią, o jiedu tenai stovėjo.

  MILCIA

  184

  Matai kokia tu esi! Matei ir nieko mums apie tai nepasakei.

  JANCIA

  185

  Ką ten pasakosi! Paklausiau žmonių, kas tiedu per vienu? «Žagaras, Stagaras», sako! Numojau ir užmiršau. Kas man rūpi tokie Žagarai ar Stagarai!

  MUNIA

  186

  Kvaila gi tu kvaila! Tokią gerą progą praleist ir nesusipažint! Ar tu nežinai, kas tai yra lietuviai? Jau mūsų poetas Vincentas kol aprašydamas lietuvių būdą pasakė: «Litwin, kiedy szczery, jak wosk topnieje» Ir teisingai pasakė: Lietuvis tai minkšta medega[38]. Iš jo ką norėsi padarysi: vokietį, lenką, gudą, totori, ką tik nori!

  JANCIA IR MILCIA

  187

  Cha, cha, cha! Ką tik nori: gudą, totorį! Cha, cha, cha!

  visos juokiasi

  JANCIA

  meiluodama Manią
  188

  Oi, Munyte, kokia tu juokdarė!

  juokiasi

  MUNIA

  189

  Aš kalbu ne dėl to, kad jums juoką padarius, bet dė lto, kad žinotumei, kaip esti ir kaip gali išeit visa išmintingai darant.

  JANCIA

  190

  Gali būt, gali būt; tu išmintingesnė, tu daug daugiau už mus žinai. Bet gi tos pavardės… Oi, tos pavardės! Tokios jau!

  MUNIA

  191

  Kaip lengva perdirbti lietuvį — taip lengva perdirbti ir jo pavardę. Imkime: Brazdžionis, Mikonis, — atmetus gailinę — «is» bus italai: Mikoni, Brasdžioni. — Paimlioms, Katilionis — vėl, bent ką atmetus, bent ką pridėjus bus: Katillon, Palliulion — prancūzai. Arba: Einorius, Bundorius — Einer, Bunder — vokiečiai, tikri vokiečiai!

  MILCIA

  192

  Taip, taip, gana gražios pavardės, bet ką to iš tokio Žagaro ir Stagaro ištaisysi?

  MUNIA

  193

  Labai lengva: Žagariewicz, Stagariewicz.

  JANCIA

  pertraukdama
  194

  Jau ne! Ne! Kai tik pavardė ant «wicz» baigiasi, tuojau žymu, kad lietuvis.

  MUNIA

  mąsto, mąsto, trina sau kaktą
  195

  Jau žinau: pan Žagarski, pan Stagarski — ką?

  MILCIA IR JANCIA

  196

  Gražiai, tikrai gražiai skamba! Munyte!

  MUNIA

  graso[39] pirštu
  197

  Sakoma — Maryt, o ne Manyt — atminkite.

  JANCIA

  198

  Taip, taip! Maryt, kokia tu gudri! Kaip tu visa greit sumeti!

  MILCIA

  199

  Bet sakykite, kaip permainius pavardės gyventi Lietuvoje? Visi juoksis…

  MUNIA

  200

  Kas gi privers jus čia gyventi? Ar negalima bus išsikelti už Uralo, už Baikalo, ant Amūro, kur patinka — pasaulis platus!

  MILCIA

  201

  Tiesa, pasaulis platus, bet toks lietuvis ar panorėtų, ar sutiktų kur ten už Uralo, už Baikalo kraustytis.

  MUNIA

  202

  O! Be abejo sutiks. Tam jisai ir lietuvis. Aš jau apie tokiuos girdėjau, lengvai duodasi už nosies vedžioti.

  JANCIA IR MILCIA

  203

  Chi! Chi! Chi! Duodasi vedžioti. Tai juokai. Chi! Chi! Chi!

  MUNIA

  204

  Gana jau tų juokų! Reikia padaryti bent vieną repeticiją. Na, Jonyt, sėsk prie fortepijono, mes, Maryt, taisykime kakarines[40].

  Jancia sėda ir skambina. Munia ir Milcia dainuoja

  MUNIA IR MILCIA

  «Ko-gi skauda man širdelę,
  Ko gi man nuobodu,
  Kai pažiūriu į upelę
  Ir šį žalią sodą… »

  KARLINSKAS

  įeina, žiūri į dukteris, dairosi

  MUNIA, MILCIA IR JANCIA

  205

  Tėtušis, tėtušis! Meilinasi prie jo, glosto jį, bučiuoja…

  KARLINSKAS

  206

  Ką aš matau? Ką aš matau!? Komedijas taisote, tikras komedijas!

  MUNIA

  207

  Ne komedijas, tetuši!.

  MILCIA

  208

  Mes lietuvaitės!

  JANCIA

  209

  Mes lietuvaitės!

  KARLINSKAS

  210

  Ir kas iš jūsų dedas! Kas dedas! Ir tai vis dėlto, kad privilioti kokį ten klapą[41] studentą.

  MUNIA

  211

  Tetušėl, studentas jau nebe klapas, jis jau…

  KARLINSKAS

  212

  Taip, taip, nesant žuvies geras ir vėžys. Tik kažin ar pasiseka…

  MUNIA

  213

  Šį kartą pasiseks… Tikrai pasiseks. Tik jus su mama netrukdykite… Jei jums kas nepatiks, ar netaip matysis — nuduokite, lyg ir nematote, žodžiu, visai atsidėkite ant mūsų[42].

  KARLINSKAS

  214

  Ant jūsų atsidėti?

  MUNIA

  215

  Taip, mes visa gerai išvesime.

  KARLINSKAS

  KARLINSKAS

  216

  Ar taip? Ar gi jus galėjote iš tikro ką nors rimto sumanyti?

  MUNIA, MILCIA IR JANCIA

  217

  Labai rimto, labai rimto!

  MUNIA

  218

  Mes, tėtušėli, darome repeticijas, dainuojame. Prašom paklausyti. Jancia tikrai gražiai dainuoja,

  JANCIA

  sėdasi prie fortepijono

  MUNIA IR MILCIA

  stovėdamos dainuoja
  «Vilija mūsų upeliu motina
  Tur’ dugni aukso, o veidą mėlyną»…

  ULIUTĖ

  įbėga uždususi
  219

  Panytės! Svečiai atvažiavo.

  MUNIA, JANCIA IR MILCIA

  220

  Svečiai?

  JANCIA

  221

  Ar dar toli?

  ULIUTĖ

  222

  Dar toli, tik ant kalno užvažiavo.

  Munia greit dairosi apie savo sijoną, Jancia prie veidrodžio taiso apykaklę, plaukas, Milcia ima kraustyti popieras ant fortepijono ir stalelio. Munia greit bėgioja nerami. Karklinskas stebisi, trauko pečiais

  MUNIA

  223

  Padūko, ar ką — imt dabar ir atvažiuot! O čia dar niekur nieko! Ir kas tai matė?! Taip anksti rytol.. Ir kaip buvo prašyta, kaip aiškiai prašyta, sakyta tam asilui dėdei Jonui, kad juodu pas save užtūrėtų[43]… Kad lauksime po pietų… Ir ko čia dabar griebtis? Kas pradėt! Uliutei Uliut, greit nupink man rožių su rūtomis vainiką — greitai, greitai!

  MILCIA

  224

  Man gi iš vosilkų[44]! Skubink! Skubink!

  ULIUTĖ

  225

  Dievulėliau mano, kur gi dabar vosilkų pririnksiu!

  kaso sau pakaušį

  MUNIA

  226

  Greičiau, Ule, greičiau!

  JANCIA

  227

  Man keletą aguonų raudonųjų paskynus atnešk. Greitai!

  Uliutė eina nuleidusi galvą, Milcia ją sulaiko

  MILCIA

  228

  Grėblį man atnešk! Grėblį! Mano kambaryj pastatyk!

  ULIUTĖ

  229

  Ką, panyt, grebenes?

  MILCIA

  230

  Grėblį, tu varna, grėblį, sakau!

  KARLINSKAS

  231

  Na, komedijos tai komedijos!

  JUZIENĖ

  ieidama
  232

  Viešnios atvažiavo!

  visi nustebę: Viešnios. Viėšnios…

  KARLINSKAS

  233

  Ne svečiai? Viešnios?

  JUZIENĖ

  234

  O kaip-gi — viešnios: panelės Balinskaičios ir Žalinskaičių viena.

  MUNIA, JANCIA IR MILCIA

  235

  O kad jas kur tuoj! O kad jas!

  MUNIA

  236

  Visą pieną sugadins!

  JANCIA

  237

  Visas efektas pražus!

  MILCIA

  238

  Kas dabar bus? Kas bus?

  KARLINSKAS

  239

  Uu… Komedija, tai komedija!

  juokiasi

  MUNIA

  greit prie Juzienės
  240

  Mūsų nėra namie. Greitai Juziene!

  stumia ją už durų

  JUZIENĖ

  spaudžiasi atgal
  241

  Ar ir pono nėra namie?

  MUNIA

  242

  Nėra, nėra! Eik greičiau!

  pastūmėjo ją

  JUZIENĖ

  vėl įlenda
  243

  O ponia?

  MILCIA

  244

  Ponia serga.

  MUNIA

  245

  Ne, ne! Ne! Dar norės prilankyti. Visi išvažiavo! Nieko nėra namie! Nieko!

  JUZIENĖ

  išėjusi, balsiai
  246

  Nieko nėra namie! Nei panelių, nei pono, nei ponios; visi išvažiavo! Išvažiavo!

  Uždanga.

  VEIKSMAS III

  PAVEIKSLAS I

  Jancia sėdi prie fortepijono, skambios, tai vėl prieina prie lango, pažiūri, ir vėl sėdasi skambinti

  JANCIA

  sau
  247

  Man jau ir skambint nusibodot Tarytum girdėjos — važiavo. Kažin Munia darželyj ką veikia? keliasi, eina prie lango Cha, cha, cha! Ji laukia rūteles laistydama… Eina prie veidrodžio, apžiūrėti savo gražius baltus rūbus — vaikštinėja, rūžosi Uu! Kaip nuobodu laukti! Cit! Vėl darda. Bene jie važiuoja? Eioa prie lango Jau ant galo[45]!

  Suploja rankomis, sėdasi prie fortepijono, skambina dainuodama
  «Vilija plaukia Kauno gražiam slėnyj,
  Kur tuliponai ir narcizai vieni.»

  MUNIA

  einą atsigręždama, paskui ją eina Žagaras ir Stagaras, Jancia nustoja dainavusi
  248

  Prašau, prašau! Rodydama Jancią Mano sesuo — Jonytė.

  studentai rekomenduojasi

  JANCIA

  249

  Nors netikėti, bet mieli svečiai!

  BALYS

  250

  Su didžiausiu džiaugsmu skubiname pasipažinti su tamstomis.

  KAZYS

  251

  Kaip malonu keleiviui atrasti tyruose oazę, o ant tos oazės puikiausios painios!

  JANCIA

  šypsodamasi
  252

  Kaip gražiai tamsta kalbi…

  MUNIA

  253

  Tuojau matyt žmogus inteligentas…

  KAZYS

  254

  Ačiū už komplimentą.

  JANCIA

  255

  Ši kraštą teisingai galima prilyginti tyrams: liūdnas, tamsus…

  BALYS

  256

  Kraštas turįs tiek gražių panelių — negali vadintis tamsus…

  KAZYS

  257

  Tamstos apšviečiate jį kaip aušrinės žvaigždelės. Mes apie tamstų darbus girdėjome.

  MUNIA

  nuleisdama akis, nekaltai
  258

  Mūsų norai geri, gal ką ir padarytumėm, bet mes… Suristos… Suvaržytos… Jeigu ką ir darome, tai slapta, tylomis, kad nebūtų nesmagumų, barnių…

  BALYS

  pasigailėdamas
  259

  Tamstas persekioja kaimynai?

  KAZYS

  260

  Tėveliai tamstas bara?

  MUNIA

  261

  Ir tėveliai ir kaimynai persekioja mus, litvomanėmis[46] vadina ir taip toliau… Sunku kentėti!

  JANCIA

  262

  Sunku kentėti!

  KAZYS

  263

  Kuo didesnis vargas, tuo didesnis nuopelnas.

  BALYS

  Jancei
  264

  Kokia garbė pridera tamstoms!

  MUNIA

  265

  Pas mus nėra mokytų žmonių.

  JANCIA

  266

  Vieni tamsuoliai, niekas mums nepadeda.

  MUNIA

  267

  Arčiau pasipažinę prašysime tamstų pagalbos, čia dirva plati, daug reikia vargo ir triūso.

  BALYS IR KAZYS

  268

  Visa širdžia, visomis jėgomis, ką galėdami tamstoms padėsime…

  MILCIA

  už lango dainuoja:
  «Viena sesulė ryto šalelėj,
  Antra pieta šalelėj,
  O aš trečioji, jaunesnioji,
  Lankoj šienelį grėbiau»…

  KAZYS

  pešteli Balį
  269

  Girdi?

  BALYS

  270

  Graži, puiki dainelė, bet dar gražesnis balselis…

  MILCIA

  įbėga, skaisti, graži, vosilkų vainiku ant galvos, grėblelis rankoje, įbėgus dailiai apsigąsta
  271

  Aa! Aš atbėgau judviejų pašauktų! Aptikau kai ką įdomaus! Labai įdomaus!

  MUNIA

  272

  Negalime, svečius turime. prie studento Mūsų sesuo Meilytė — grebėjėlė.

  JANCIA

  prie Milcės
  273

  Ponai: Žagaras, Stagaras.

  MILCIA

  paduodama jiems ranką
  274

  Labai malonu, labai malonu! Kaip pavargau!

  KAZYS

  priima grėblį ir stato jį kertėn
  275

  A! Panelė pavargusi. Panelė šieną grėbusi.

  MUNIA

  276

  Labai mums malonu su darbo žmonėmis susieiti, pasišnekėti, pasidainuoti, bet niekur negalime; tai einame po eilei visos prie darbo — ten mums nieks nekliudo.

  KAZYS

  prie Balio
  277

  Girdi?

  BALYS

  278

  Girdžiu, brol, girdžiu!

  panelės sėdasi ir prašo svečius sėstis

  MUNIA

  279

  Tamstos neseniai čion atvykę, kaip gi patinka mūsų šalelėj?

  BALYS

  280

  Labai, labai! Mes nesitikėjome, kad šioji šalelė turės tokius gyventojus.

  KAZYS

  281

  Kaip malonu su tamstomis pasipažinus, kiek mes galėsime pasinaudoti! Tamstos taip puikiai dainuojate, tikiuos — neatsisakysite mums suteikti dainų, gaidų… Pas tamstas turbūt jų nemažai yra?

  MUNIA

  282

  Be abejo, be abejo, bet..

  abejotinai

  JANCIA

  283

  Apie tai vėliau; dabar geriau padainuokime!

  BALYS IR KAZYS

  284

  Prašome, labai prašome! Mielu noru klausysime!

  MUNIA

  285

  Aš atsisakau; nors mėgstu, bet negaliu dainuoti, neturiu balso…

  KAZYS

  286

  Mes girdėjome, panelės Marytės puikus balsas; labai puikus!

  MUNIA

  287

  Kada? Kada tamstos galėjote girdėti.

  KAZYS

  288

  Girdėjome atvažiuodami, tamsta dainavai žolynus skindama.

  MUNIA

  289

  Nuo tamstų nei pasislėpti negalima…

  BALYS

  290

  Panelė Meilyta taip pat gražų balsą turi, prašom nesibranginti, labai prašome.

  MILCIA

  291

  Aš taip pat atsiprašau, aš pavargusi…

  JANCIA

  292

  Gana derėtis! Tu Maryt pradėk prie studento, tamstos, mums padėsite? Būtinai padėsite.

  BALYS IR KAZYS

  293

  Jei tik galėsime, padėsime.

  KARLINSKAS

  294

  Oo! Svečiai prie svečių! Svečiai prie svečių! Kaip linksma!

  Balys ir Kazys sveikina Karklinskus persistatydami, Damukas ir Romukas sveikina paneles karštai, studentus šaltai, iš didžio, Karklinskienė, sėsdamasi ant kanapos, prašo svečius sėstis

  DAMUKAS

  prie Manės
  295

  Pana Marija taip gražiai dainuoja, o aš to ligšiol nežinojau. Słowo honornu[47]! Prašau dainuoti toliau, labai prašau!

  MUNIA

  296

  Šiandien neketinu tamstos prašymų išklausyti.

  nusigrįžta nuo jo

  ROMUKAS

  prie Jancės
  297

  Pirmą kartą pastebėjau, koks puikus panelės Janinos balsas.

  Kazys ir Balys šnekasi tarp savęs

  JANCIA

  298

  Mano balsas ne tamstai.

  DAMNKAS

  prie Milcės
  299

  Panele Emilija! Ar tai nutrūkusi daina jau nebeprasidės.

  MILCIA

  piktai
  300

  Tamsta nei nelauk.

  KARLINSKAS

  prieina prie Damuko ir Hamako
  301

  Mes, panie dobrodzieju, padarysime vinto[48] partiją.

  visi trys nueina prie korto stalelio, susėda, varto kortas

  BALYS

  302

  Panele Maryte, prašau toliau dainuoti!

  KAZYS

  303

  Ir aš labai prašau!

  MUNIA

  304

  Aš prie anų svečių negaliu dainuoti.

  MILCIA

  305

  Aš taip pat negaliu.

  JANCIA

  306

  Nei aš!

  BALYS

  307

  Netikėta ir nemaloni kliūtis.

  KAZYS

  308

  A, kaip gailai Man labai patinka visa iš Mickevičiaus!

  MUNIA

  meiliai
  309

  A! Tamstai Mickevičiaus raštai patinka? Man taip pat labai patinka, aš dabar verčiu lietuvių kalbon «Poną Tadeušą».

  KAZYS

  meiliai nusistebėjęs
  310

  Tamsta verti «Poną Tadeušą

  MUNIA

  311

  Verčia, jau gana seniai pradėjau. Meilytė gi verčia «Konradą Valenrodą».

  BALYS

  312

  Milžiniškas tai darbas, verst tokius veikalus, kaip «Konradas Valenrodas», «Ponas Tadeušas».

  MUNIA

  313

  Aš manau, kad tas atneš nemažai naudos.

  BALYS IR KAZYS

  314

  Be abejo didelės naudos! Didelė naudos!

  KAZYS

  pešleli Balį, tylomis
  315

  Ar tu girdi?

  BALYS

  316

  Matau, brol, matau.

  panelės ima kraustyt, dėstyt knygas ant stalelio ir ant fortepijono, Kazys ir Balys žiūri į jas meiliai; nuo kortų stalelio girdėtis šauksmai: „Duok kortas?!” „Tavo eilė”! „Eik! “ „2 kryžių!” „3-s būbnai!” Karklinskas atidžiai žiūri į kortas; Damukas tr Romukas piktai žvairuoja i studentus; Judita prieina prie vienų, prieina prie kitų ir nusišypsojus vėl sėdasi ant kanapos[49]

  JANCIA

  317

  Maryt, ar tu jau pabaigei skaityti Boklį?

  MUNIA

  318

  Da nebaigiau, nes turiu iš ten daug ištraukų išrašyti. O tu su Volteru ar jau toli nuėjai?

  BALYS

  Manei
  319

  Tamsta Boklį studijuoji?

  KAZYS

  Jancei
  320

  Volterį tamsta skaitai?

  JANCIA

  321

  Taip, kartais, bet dabar vasaros laiku aš dažniausia užsiimu lengvu darbeliu — renku lietuviškas dainas.

  MILCIA

  322

  O aš užrašinėju gaidas.

  Munia prieina prie motinos, ką tai tylomis pasako, sugrįžus varto pluoštą popieriaus

  BALYS

  priėjęs žiūri pasilenkęs
  323

  Aa! tamstos turite Bičiuolio raštus? Kaip tamstoms patinka?

  MUNIA

  324

  Labai patinka. Kam gi nepatiks tokie gražūs raštai!

  varto popierius

  KAZYS

  325

  A ir laikraštį tamstos turite?

  MUNIA

  graso pirštu rodydama kortų stalelį
  326

  Nekalbėk, tamsta, taip balsiai[50].

  KAZYS

  327

  Aa, supranta, atleisk tamsta…

  JUDITA

  eina prie durų
  328

  Mergaitės! Eikšite padėti man prie ūkio darbo.

  JANCIA

  329

  Ar visos, mamyt?

  JUDITA

  330

  Taip, visos, atsiprašant svečių.

  JANCIA

  kraipydamasi prieš studentus
  331

  Tamstos tuo laiko pakalbėsite su mūsų kaimynais.

  KAZYS

  332

  Aš velyčiau[51] eiti drauge su tamsta.

  MILCIA

  333

  Mes greit sugrįšime.

  KAZYS

  334

  Mano širdis būs prie tamstos.

  panelės išeina. Studentai žiūri meiliai paskui jas

  BALYS

  335

  O ką? Ar tu svajojai kada apie ką nors panašaus?

  KAZYS

  336

  Svajot gal ir svajojau, bet niekaip netikėjau, kad mūsų padangėje galėtų rastis tokios panelės! Oi, Baliuk tu mano! Tai aniołai[52], tikri aniołai!

  BALYS

  337

  Kokia laimė būtų su tokiuo aniołu gyventi!

  KAZYS

  338

  Aš… Aš nei svajot nedrįstu, kaip? Kaip galėtų tai būti? liūdnai O gal jau jos seniai tiem dviem pasižadėję?

  rodo Damuką ir Romuką

  BALYS

  339

  Tų tai man nebaisu! Mes akademikai, mes inteligentai, o čia sau šliachcicai, anot jų kalbos: «domotūrai[53]». Sako, turį savo dvarus, bet tokioms panelėms nerūpės jų dvarai, kaip ir jie patys. Jos kiaušis širdies, o širdį turime mudu — tik mudu!

  nusišypso pasidžiaugdami

  KAZYS

  340

  Aš, aš visai pražuvęs. Širdis pilna jausmų! Negaliu! Negaliu! Taip ir būt: ji — arba nei vienai.

  BALYS

  341

  Kuri gi, kuri tavo išrinktinė? Kuri?

  KAZYS

  342

  Panelė Marytė. Aki panelė Marytė!

  BALYS

  343

  Kodėl būtinai panelę Marytę renki? Juk visos jos gražios, visos paikios, visos karštos patrijotės. Kodėl būtinai panelę Marytę išrinkai? Ir aš apie ją maniau. Ji man labai patiko… Aš… Aš… Ją myliu!

  KAZYS

  344

  Na? Tu myli panelę Marytę. Bet gi ji man prielankesnė. Aiškiai matyt, kad ji man prielankesnė.

  BALYS

  345

  Sakai, panelė Marytė tau prielankesnė? Tai man tegu bus panelė Jonė — ji taip labai meili ir graži mergaitė…

  KAZYS

  pats sau
  346

  Kasžin? O gal panelė Jonė ir vertesnė. Sulig gražumo, tai ji už visas gražesnė… O jau balsas! O balsas! balsiai Klausyk, broliuk! Kam čia mums bartis? Tebūnie tau panelė Marytė, o aš pulsiu prie panelės Jonės… Ji…

  BALYS

  piktai
  347

  Štai tau! Kurią aš apsirenku, kuri man labiau patinka, tos balinai ir jam reikia! Tuojau ir jam ta patinka!

  vaikščioja supykęs

  KAZYS

  pats sau
  348

  Barniais nieko nepadarysi — nieko nelaimėsi. Pagalios, ką čia? Jos visos labai puikios, gražios, reikia tik arčiau prisižiūrėti… Marytė lyg nebe jaunutė… 0 gal pati jaunė už visas vertesnė? Koks saldus pažvelgimas! Kokios nekaltos akutės! Anioliškos[54] ! 0 darbininkė! Ir šieną grėbia, ir «Konradą Valendrodą» verčia. apkabindamas Bali Ne, broli, taip neišpuola, tarp mūsų neturi būti barnių — mes inteligentai; sutarkime geruoju. Klausyk, aš veliju sau panelę Meilytę, aš myliu ją. Tik ją vieną! Prie jos pulsiu, jai pasisakysią… Jai savo jausmus išreikšiu. O! Ji manęs neatmes; ji mane pamylės!

  BALYS

  meiliai Kazį apkabindamas
  349

  Kaziuk tu mano mielas! Gerai! Mes šliachtas nurungsime!

  KAZYS

  350

  Nurungsime, be abejo, nurungsime!

  BALYS

  351

  Tai tau panelė Meilytė — o man panelė Marytė!

  KAZYS

  352

  Vėl tau panelė Meilytė? O panelė Jonė?

  BALYS

  353

  Panelė Jonė? Ji sulauks savojo… Ji graži, meili, bet ne man!

  KAZYS

  354

  Ir aš pripažįstu, kad ji meili, graži, išmintinga, bet ir ne man. 0 kad tik mokėtume mes joms įsiteikti! Kad bent joms patiktumėm.

  BALYS

  355

  Kad tik mus pamylėtų, visa kita bus gerai. Tai taip, panelė Marytė mano, o tavo…

  KAZYS

  linksmai
  356

  Meilytė! Meilytė mano!

  paduoda sau rankas ir spaudžia

  KAZYS IR BALYS

  357

  Būsime svainiai! Svainiai būsime!

  KARLINSKAS

  nuo kortą stalelio atsiliepia
  358

  Pas tamstas derybos? Palaukite, perimsiu rankas.

  BALYS

  359

  Ačiū, jau mes susiderinom. Kaip gi tamstai kortos?

  KARLINSKAS

  360

  Labai gerai! Labai gerai! Nutašiau abudu kaimynus. Cha, cha! Cha!! Abudu!!

  KAZYS

  prie Romuko
  361

  Gaila man tamstų — prasilošusių!

  ROMUKAS

  362

  Niekai! Sakoma: kam nesiseka prie kortų, tam sekasi prie panelių. Cha, cha, cha!

  juokiasi piktai žiūrėdamas į studentus

  KAZYS

  prie Balio
  363

  Ar nujauti priešininką?

  BALYS

  364

  Nujaučiu, bet nepasiduosime!

  KAZYS

  365

  Nepasiduosime!

  įeina panelės, studentai jas pasitinka, Romukas ir Damukas žvairuoja[55] į juos

  MUNIA

  366

  Ar nebuvo tamstoms ilgu?

  BALYS

  367

  Ilgu! Labai ilgu! Džiaugiamės, tamstų sulaukę.

  JANCIA

  368

  Čia taip trošku, pereikime kitan kambarin.

  BALYS

  369

  O gal panelės būtu malonios su mumis pasivaikščioti po sodną?

  MUNIA, JANCIA IR MILCIA

  370

  Mielu uoru!

  išeina, pirmoji Jancia Balys paduoda ranką Muniai, KazysMilciai

  KARLINSKAS

  pasikėlęs šaukia
  371

  Kur taip, kur? Tuoj bus arbata.

  MUNIA

  atsigręždama
  372

  Mes, tėvuk, prie arbatos sugrįšime!

  Damukas ir Romukas piktai žvairuoja

  ULIUTĖ

  įeina
  373

  Ponai, gaspadorius prašo.

  KARLINSKAS

  374

  Einu, einu! O kad jus: nei partijos neduos pabaigti! Taip jau su tokiu, baigia žmogų kankinti. O gal ir Tamstos eitumet pasivaikščioti sodnau? Atsiprašau.

  išeina

  DAMUKAS

  meta kortas piktai
  375

  Pfu! Prasmegkite jus! Ir čia pralaimėta — ir ten rodo į duris, kur išėjo panelės. Pralaimėta. Išleidome iš savo rankų — išleidome!

  ROMUKAS

  376

  Taip jau esti; kol savo rankose turime koki nors turtą, nepažįstame jo vertės, tiktai praradę pasigailime!

  DAMUKAS

  karštai
  377

  Jos dabar i mus nei žiūrėt nebenori… Čia, pone, vyrai — kaip ąžuolai: jauni, tvirti, gražūs ir nors mužikų vaikai, bet turi mokslą ir gali padaryt karjerą.

  ROMUKAS

  378

  Ir aš pripažįstu, kad jie aukščiau mūsų stovi…

  DAMUKAS

  rūsčiai
  379

  O, kad tu nesulauktum! Tie klapai stovėtų aukščiau mūsų! Mes bajorai, mes šliachta iš senelių, senelių, mes..

  ROMUKAS

  380

  Kandidatai į senbernius!

  glosto savo plikę

  DAMUKAS

  taip pat paglosto savo plikę, bėgioja supykęs
  381

  Prakeikta plikė! Pfu! Jau metas būtų pradėti žmoniškai gyventi. Nusibodo jau nei šioks nei toks gyvenimas. Na, ir sakyk tu žmogus: maniau — šiada tada — Munia bus mano, bet dabar gavau ilgą nosį — ilgiausią nosį!

  ROMUKAS

  382

  Tu įsimylėjęs, ar ką, bieso?

  DAMUKAS

  383

  Ką ten kalbėti apie įsimylėjimą! Supranti gerai, kad kaip tau, taip ir man seniai jau praėjo meilės laikai.

  ROMUKAS

  384

  Žmonės sako, seną pečių — velnias kursto.

  DAMUKAS

  piktai
  385

  Tai tegu ir tave pakursto! Ką tu mane erzini ir pykdai savo ramumu! čia ne juokai! Žinai gi tu, kad visi nuo seno laikė mus Karklinskaičių sužieduotiniais[56]. Visi apie tai kalbėjo. Nežinoma kas tuos liežuvius paleido. Aš niekuomet neketinau vesti ir gal dabar būčiau kitos pasiieškojęs…

  ROMUKAS

  386

  O gal būtum baigęs amžių su Barborėle!

  DAMUKAS

  387

  Nutilk, begėdi! Kokie čia tau juokai? Ką sakys žmonės, kai jos išeis už kitų — būtinai už jų?

  ROMUKAS

  388

  Kalbės visi, kad mus pametė. Cha, cha, cha! Paneles pametė! Paneles pametė! Bet nebijok! Gali dar… Gali studenčiukams nepasisekti.

  DAMUKAS

  389

  Kur tau nepasiseks! Ar nematai, kad vargšai bernaičiai apipinti, kaip tinklu. Jie tuose dalykuose kvailučiai. Panelės gi gudrios. O! Gudrios. Tie jau jų žabanguose[57]. Žabanguose.

  ROMUKAS

  390

  Jaučiu, kad bus vestuvių, bus vestuvių!

  DAMUKAS

  391

  Biesas juos čia užvežė! Kasžin iš kur atvažiavo. Tik ką pažinę — ir prilipo, kaip musės prie medaus. Drąsuoliai! Bet aš neapsileisiu. Aš juos nurungsiu prie Romuko. Bet sakyk kokiu būdu?

  ROMUKAS

  392

  Hm, hm… Kokiu būdu? Ir aš nežinau kokiu būdu? Reikės visaip bandyti… Čia ne juokai, pone. Ne, honor szlachecki neleidžia pasiduoti! Veikt ir veikt greičiausia, veikti abiem išvien.

  DAMUKAS

  kasydamas plikę
  393

  Ir kaip čia dabar pradėti. Nei iš šio, nei iš to pirštis? Gausi arbūzą — ir gana. O žmonėms bus juoko.

  sujudęs
  394

  Prisieis prarasti nuo galvos paskutinį plauką jaunikiu beūliojant…

  ROMUKAS

  395

  Nereikia taip nusiminti. Man rodos, dar nėra taip blogai. Panelės… Na, su panelėmis bus vargo. Ta prakeikta plikė daug gadina. Bet su tėvais gali visa padaryti. Ar šiaip, ar taip — mes turime didesnes privilegijas. Mes szlachtai Dworzanie! Prie to turime savo dvarus. Karklinskai labai to žiūri! Ir panelei Milcei mano dvaras labai patinka; ji nekartą man sakydavo: «kokia smagi vieta, kaip norėčiau aš čionai gyventi!» Aš dabar jai tuos žodžius priminsiu. Aš iš tikrųjų prie jos pulsiu, sakysiu, kad be jos pražūsiu…

  DAMUKAS

  396

  Tai, sakai, man reikėtų pirma prie tėvų?

  ROMUKAS

  397

  Taip, taip… Tėvams įsiteikti[58], panie[59], tėvams svarbiausia, svarbiausia.

  DAMUKAS

  398

  Bet reikia rūpintis greičiau, kol tie prakeikti studentai jų širdyse nejsigalėjo. Paskui nieko nebepadarysi.

  ROMUKAS

  399

  Taigi rūpinkimės. Rūpinkimės. Švogeriai[60] būsime, panie! Švogeriai!

  abudu juokiasi linksmai
  Uždanga.

  PAVEIKSLAS II

  visa Karklinskų šeimyna sėdi valgomajame kambaryje užustalėje prie arbatos, visi pasipuošę, Uliutė stovi prie virdulio, pila arbatą, dalija ponams, įeina Juzienė

  JUZIENĖ

  400

  Ponai, man reikia grūdų paukščiams, gaspadorius neduoda! Sako, be pono negalima — maža esą.

  KARLINSKAS

  401

  Cicho[61], cicho! Nuo šios dienos gana jums lietuviškai kalbėti — liaukitės! Dabokite!

  JUZIENĖ

  402

  Kaip, ponuli? Kaip, ponuli?

  KARLINSKAS

  403

  Lenkiškai kalbėti — sakau!

  JUZIENĖ

  404

  Lenkiškai? Ar vėl?

  KARLINSKAS

  405

  Vis, vis, sakant ir prisakau jums, kad man lietuviškai — nei žodžio!

  Juzienė ir Uliutė stebisi, žiūri viena i kitą

  ULIUTĖ

  406

  Panelės barsis…

  MUNIA, JANCIA IR MILCIA

  407

  Nesibars! Nesibars!

  JUZIENĖ

  408

  Buvo prisakyta, buvo liepta pačių ponų ir panelių — mums visiems lietuviškai, tik lietuviškai kalbėti.

  KARLINSKAS

  409

  Kas buvo — nebėra ir nebebus! Ir panelės jau panelėmis nebebus! keliasi nuo kėdės ir rodo: štai jums ponia Zeleskienė rodo Milcią, štai jums ponia Goreckienė rodo Munią, štai jums ponia rodo Jancią. Ponia… Ponia…

  JANCIA

  pertraukdama surinka piktai
  410

  Nereikia! Nenoriu!! prie tarnaičių Eikite sau! Ko čia vėpsote.

  Juzienė ir Uliutė eina tingiai

  KARLINSKAS

  411

  Atsiminkite ką pasakiau! Juzienei Pasakyk ir gaspadoriui, ką prisakiau!

  JUZIENĖ

  412

  Reikės jau pasakyt ar ką!

  JUDITA

  413

  Tėvuk, mums dar tai tai to kraičiams[62] trūksta.

  MUNIA, JANCIA IR MILCIA

  414

  Mums, tėvuk daug, dar labai daug trūksta!

  JUDITA

  415

  Norėtumėm gavę bent kiek pinigų Varšuvon nuvažiuoti, čia nieko gero negalima pirkti.

  KARLINSKAS

  416

  Važiuokite, važiuokite ir pirkite ko reikia — pinigų bus. O! Bus! Su kreditu dabar nebe bėda: Damuko dvaras, Romuko dvaras — dar be skolų!

  MILCIA

  417

  Kaip mūsų tėvukas dabar linksmas!

  KARLINSKAS

  418

  Ir kaip čia dabar nebūti linksmam: trejos vestuvės! Iš karto trejos vestuvės!!!

  JUDITA

  419

  Matai, žmogau, kaip visa gerai išėjo. O kas buvo verksmo, kas buvo barnių, kiek sveikatos tu man atėmei!

  KARLINSKAS

  420

  Kas galėjo to tikėtis.

  JUDITA

  421

  Aš gi tau sakiau: atsidėk ant manęs[63]. Pasitikėk manim. Aš visa gerai išvesiu, visa gerai sutaisysiu. Ot ir išvedžiau — ir sutaisiau. Ir tai aš! Tiktai aš!

  KARLINSKAS

  linksmai šypsodamos artinasi prie jos klaupiasi prieš ją žemai nulenkdamas galvą
  422

  Judita tu mano! Atleisk man. Nusidėjau aš. Dabar matau, širdyt, kad ačiū tau išsivadavome! bučiuoja ranką ir keliasi Išsivadavom… Cha, cha, cha. … Trejos vestuvės iš karto. Tai kaip iš pasakos! Trejos vestuvės!

  JUDITA

  ką tai patylomis pasako dukterims, tos visos eina prie tėvo ir bučiuoja

  KARLINSKAS

  susigriaudinęs
  423

  Mano jus dukrelės, kaip mes laimingi!

  MILCIA

  424

  Bet man mano Kaziuko gaila… liūdnai — Gaila! Jis taip mane mylėjo, taip mylėjo! Gaila — širdį sopa[64]

  MUNIA

  425

  Ir man jo bent kiek gaila. Bet ką darysi: tuose dalykuose turi veikti protas, ne širdis. Širdies vedama kasžin kur nueisi… Gyvenime reikia įsitaisyti praktiškai. Kaziukas, žinai koks svajotojas apie nebotus daiktus, apie nepasiekiamus idealus. Su tokiu žmogum sunkus gyvenimas: šiada tada gali atsitikti nelaimė. Įklius kur ir pabaiga! Jau ką negalima — tai negalima buvo eiti už jo. Ką taip eiti, tai geriau pulti į vandeni ir nusiskandinti…

  MILCIA

  426

  Munyte, nekalbėk taip. Aš jo dar labiau gailiu, primindama jo gražias kalbas: «Meilyt», sakė jisai — «mes gyvensime žmonių labui. Mes abu dirbsime, vargsime — tik dėl žmonių gero… Jei reikės, ir galvą už šventą darbą padėsime..» O paskui… Paskui… Kaip jis verkė atsisveikindamas su manim… Oo!

  uždengia akis

  MUNIA

  427

  Nebe laikas dabar vaitot ir gailėt atmestojo! Tesiramina jis kaip išmanydamas. O tau reikia pagalvoti apie savo ateitį!

  MILCIA

  428

  Mano ateitis skaisti, graži, be rūpesčių! Bet Jancia… Jancia nabagėlė…

  MUNIA

  429

  Taip, Jancia nabagėlė!

  JANCIA

  430

  Kodėl jūs manęs taip gailite?

  VISI

  431

  Kaip tavęs negailėti, kaip negailėti tavęs — už klapo išduodant…

  JUDITA

  meilindama ją
  432

  Dukrele mano miela, už klapo.

  JANCIA

  piktai pasipurtinusi
  433

  Neaimanuokite ir negailėkite manęs! Mano ateitis skaistesnė ir gražesnė negu jūsų visų drauge. Man klosis geriau negu jums. Matysite! Tasai klapas šoks pagal mano muziką[65]. Matysite visi — matysite!

  Jancia apsisuka ant užpenčių ir išbėga
  Uždanga.

  Przypisy

  [1]

  šutravimas — nuo: šutruoti - sparčiai dirbti [przypis edytorski]

  [2]

  dūšytė — maloniai apie kitą žmogų, brangenybė. [przypis edytorski]

  [3]

  aš ir su nedaugeliu apsieinu — kitaip: man ne daug tereikia. [przypis edytorski]

  [4]

  pustėti — eikvoti, tuštinti. [przypis edytorski]

  [5]

  kitimet — kitais metais. [przypis edytorski]

  [6]

  išmetinėti — priekaištauti. [przypis edytorski]

  [7]

  netenka — neužtenka. [przypis edytorski]

  [8]

  kitoniškai — kitaip. [przypis edytorski]

  [9]

  ant galo — galų gale. [przypis edytorski]

  [10]

  mėsėdėjas — puotautojas. [przypis edytorski]

  [11]

  surikdyti — sukliudyti, sutrukdyti. [przypis edytorski]

  [12]

  pagalios — pagalbos. [przypis edytorski]

  [13]

  prisiėjo — prireikėjo. [przypis edytorski]

  [14]

  nabagėms — vargšėms. [przypis edytorski]

  [15]

  biesas — velnias. [przypis edytorski]

  [16]

  juristas — teisininkas. [przypis edytorski]

  [17]

  pasipažis — susipažins. [przypis edytorski]

  [18]

  daboja — saugo. [przypis edytorski]

  [19]

  jakas — švarkas. [przypis edytorski]

  [20]

  sermėga — iki XX a. dėvėtas viršutinis vyrų ir moterų drabužis. [przypis edytorski]

  [21]

  tolūba — dabar: tolubas - ilgi, medžiaga apmušti kailiniai. [przypis edytorski]

  [22]

  dėkis domon — kitaip: įsivaizduok esanti dama. [przypis edytorski]

  [23]

  pelai — tuščias, bereikšmis dalykas. [przypis edytorski]

  [24]

  nepaturos — turoti - kreipti dėmesį, paisyti. [przypis edytorski]

  [25]

  mužikiškos — vyriškos. [przypis edytorski]

  [26]

  plukta — pluoštas. [przypis edytorski]

  [27]

  neišpuola — netinka. [przypis edytorski]

  [28]

  puodžiukuosna — puodžiukuose. [przypis edytorski]

  [29]

  kvietką — gėlę. [przypis edytorski]

  [30]

  nudyvisi — nustebinsi. [przypis edytorski]

  [31]

  utugresė — uždraudė. [przypis edytorski]

  [32]

  vėzgurnoti — niekus kalbėti. [przypis edytorski]

  [33]

  dyvai — keistenybės, stebuklai. [przypis edytorski]

  [34]

  dėdienė — dėdės žmona. [przypis edytorski]

  [35]

  sermėgotas — kuris vilki sermėga. [przypis edytorski]

  [36]

  vyžotas — apsiavęs vyžomis. [przypis edytorski]

  [37]

  apie — čia: aplink. [przypis edytorski]

  [38]

  medega — medžiaga. [przypis edytorski]

  [39]

  graso — grasina. [przypis edytorski]

  [40]

  kakarinė — gerklė, balsas. [przypis edytorski]

  [41]

  klapas — bernas. [przypis edytorski]

  [42]

  visai atsidėkite ant mūsų — pasikliaukite mumis. [przypis edytorski]

  [43]

  užtūrėtų — užlaikytų. [przypis edytorski]

  [44]

  vosilka — rugiagėlė. [przypis edytorski]

  [45]

  jau ant galo — pagaliau. [przypis edytorski]

  [46]

  litvomanas — kas laikosi litvomanijos. [przypis edytorski]

  [47]

  Słowo honornu — garbės žodis. [przypis edytorski]

  [48]

  vinto — 2–5 asmenų kortų žaidimas. [przypis edytorski]

  [49]

  kanapos — sofos. [przypis edytorski]

  [50]

  balsiai — garsiai. [przypis edytorski]

  [51]

  velyčiau — mieliau norėčiau. [przypis edytorski]

  [52]

  aniołai — angelai. [przypis edytorski]

  [53]

  domotūras — namisėda. [przypis edytorski]

  [54]

  anioliškos — angeliškos. [przypis edytorski]

  [55]

  žvairuoja — žiūri. [przypis edytorski]

  [56]

  sužieduotiniais — sužadėtiniais. [przypis edytorski]

  [57]

  žabangai — pinklės, spąstai. [przypis edytorski]

  [58]

  įsiteikti — įtikti, patikti. [przypis edytorski]

  [59]

  panie — pone. [przypis edytorski]

  [60]

  švogeris — svainis. [przypis edytorski]

  [61]

  cicho — tyla, tylėkite. [przypis edytorski]

  [62]

  kraitis — nuotakos turtas. [przypis edytorski]

  [63]

  atsidėk ant manęs — pasikliauk manimi. [przypis edytorski]

  [64]

  sopa — skauda. [przypis edytorski]

  [65]

  šoks pagal mano muziką — dabar: pagal mano dudelę. [przypis edytorski]

  15 zł

  tyle kosztują 2 minuty nagrania audiobooka

  35 zł

  tyle kosztuje redakcja jednego krótkiego wiersza

  55 zł

  tyle kosztuje przetłumaczenie 1 strony z jęz. angielskiego na jęz. polski

  200 zł

  tyle kosztuje redakcja 20 stron książki

  500 zł

  Dziękujemy za Twoje wsparcie! Uzyskujesz roczny dostęp do przedpremierowych publikacji.

  20 zł /mies.

  Dziękujemy, że jesteś z nami!

  35 zł /mies.

  W ciągu roku twoje wsparcie pozwoli na opłacenie jednego miesiąca utrzymania serwera, na którym udostępniamy lektury szkolne.

  55 zł /mies.

  W ciągu roku twoje wsparcie pozwoli na nagranie audiobooka, np. z baśnią Andersena lub innego o podobnej długości.

  100 zł /mies.

  W ciągu roku twoje wsparcie pozwoli na zredagowanie i publikację książki o długości 150 stron.

  Bezpieczne płatności zapewniają: PayU Visa MasterCard PayPal

  Dane do przelewu tradycyjnego:

  nazwa odbiorcy

  Fundacja Wolne Lektury

  adres odbiorcy

  ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa

  numer konta

  75 1090 2851 0000 0001 4324 3317

  tytuł przelewu

  Darowizna na Wolne Lektury + twoja nazwa użytkownika lub e-mail

  wpłaty w EUR

  PL88 1090 2851 0000 0001 4324 3374

  Wpłaty w USD

  PL82 1090 2851 0000 0001 4324 3385

  SWIFT

  WBKPPLPP

  x
  Skopiuj link Skopiuj cytat
  Zakładka Istniejąca zakładka Notka
  Słuchaj od tego miejsca