Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5568 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


152 footnotes found

vadžioti — griežti melodijas. [przypis edytorski]

vaidai — ginčai. [przypis edytorski]

vaideliotas — senovės prūsų ir lietuvių pagonių vyresnysis dvasininkas. [przypis edytorski]

vaideliotas — senovės prūsų ir lietuvių pagonių vyresnysis dvasininkas, žynys. [przypis edytorski]

vaidelotas — senovės lietuvių ir prūsų pagonių vyresnysis žinys. [przypis edytorski]

Vaidila — senovės lietuvių ir prūsų pagonių vyresnysis kunigas, žynys. [przypis edytorski]

Vaidilo apysakaKonrado Valenrodo A. Mickevičiaus lenkiškai parašyto V. Kudirkos versta tik Vaidilos apysaka. [przypis edytorski]

vaisbūnas — pirklys. [przypis edytorski]

vaiskas (lenk.) — kariuomenė, armija. [przypis edytorski]

vaiskus — permatomas. [przypis edytorski]

vaitas (lenk.) — perk. vadas. [przypis edytorski]

vaitojimai — aimanos, dejonės. [przypis edytorski]

vaitoti - aimanuoti, dejuoti. [przypis edytorski]

vaitoti — dejuoti, aimanuoti. [przypis edytorski]

vajavojantis (lenk.) — kovojantis. [przypis edytorski]

vajavoti (lenk.) — kariauti. [przypis edytorski]

vakarinės — mišparai. [przypis edytorski]

vaktoti — saugoti, rūpintis. [przypis edytorski]

vaktuoti — ginti nuo priešų. [przypis edytorski]

valandrodis — dab. laikrodis. [przypis edytorski]

valčius — šokis, valsas. [przypis edytorski]

valktis — prietaisas akėčioms, šienui iš pelkės vilkti, vežti. [przypis edytorski]

valnysta (lenk.) — laisvė. [przypis edytorski]

valu — švaru, išvalyta, tvarkinga. [przypis edytorski]

Vanagas — Tarp likusiųjų Mickevičiaus literatiškų palaikų p. Libravičius surado soneto „Jastrząb” variantą (sk. Pamiętnik Tow. flit. im. A. Mickiewicza, t. V p. 306), kuris tapo pirmą kartą atspaudintas pilnoje Paryžiaus laidoje Mickevičiaus veikalų (1860–1861). Kadangi šitas sonetas Mošinskio Albume užvardintas „Jastrząb — na wysokošci Kikii“, tai yra priskaitomas prie Krymo Sonetų ir greta su jaisiais spaudinamas. Sonetą „Jastrząb” galima laikyti neužbaigtu, nes turi tiktai 13 eilučių; ale jogiai mintis jame pilnai užbaigta, tai priderėtų jį priskirti veikiaus prie rūšies sonetų, vadinamųjų „sonnets acephale* ou tronques”. (Welti Geschichte des Sonettes in der deutschen Dichtung. Leipzig, 1884 p. 134). Sonete „Jastrząb” Mickevičius palygina savo nelaimingą, kaipo ištremtinio, likimą su likimu vanago, kurį audra, pastvėrus, metė į tolimą šalį; ten jis prieglaudos ieško ant laivinio pratieso. Plg. A. Puškino „Узник” (1822). „Giovannal”, apie kurią poetas mini šiame sonete, yra ne kas kita, kaip ponia Sobanskienė (sk. Wilhelm Bruchnalski. Dzieła A. Mickiewicza, wydanie Towarz. Literack. Lwów, 1900, „Wstęp” p. 12). [przypis redakcyjny]

vara — jėga, prievarta, smurtas. [przypis edytorski]

vargamistra (lenk.) — vargonininkas. [przypis edytorski]

vargamistra — vargonininkas. [przypis edytorski]

vargamistras (lenk.) — vargonininkas. [przypis edytorski]

vargičnas — liūdnas, susiprūpinęs. [przypis edytorski]

varliapalaikė — menka, maža varlė. [przypis edytorski]

Varpas — literatūros, politikos ir mokslo mėnesinis (kurį laiką — dvimėnesinis) laikraštis, ėjęs nuo 1889 m. sausio mėn. iki 1906 m. Tilžėje ir Ragainėje. [przypis edytorski]

varpnyčia — varpinė. [przypis edytorski]

varpyčia — varpinė. [przypis edytorski]

varsa — vilnų ar vilnonio audeklo pūkas. [przypis edytorski]

varsingoms — spalvingomis. [przypis edytorski]

Vartai Ašmens — dabar: Aušros Vartai. [przypis edytorski]

vas'ra — trump.: vasara. [przypis edytorski]

veidaliotas — vaidilutis, senovės lietuvių ir prūsų pagonių kunigas, aukuro prižiūrėtojas. [przypis edytorski]

veikiai — greitai. [przypis edytorski]

veizdėti — pažiūrėti, žvelgti. [przypis edytorski]

veizėti — žiūrėti. [przypis edytorski]

veltuo — veltui, nenaudingai, be reikalo. [przypis edytorski]

velukas — vėliava. [przypis edytorski]

vely — verčiau, geriau. [przypis edytorski]

Velyčiau — mieliau nenorėčiau. [przypis edytorski]

velyčiau — mieliau norėčiau. [przypis edytorski]

velydami — linkėdami. [przypis edytorski]

velyk — geriau. [przypis edytorski]

velyk — geriau, verčiau. [przypis edytorski]

verdingis — trijš skatikų arba pusantros carinės kapeikos, pinigas. [przypis edytorski]

Vernyhoros sapnai — Vernyhoros pranašystės upie Lenkijos Karalystės prisikėlimą. [przypis autorski]

verpetas — smarkaus vandens, vėjo, ugnies ar jų pagautų daiktų sukimasis ratu, sukūrys. [przypis edytorski]

versolas — Lenkiijos didikų, LDK didikų visuotinis raštas. [przypis edytorski]

vertikas — čia: žmogus, kuris išverčia, veža mėšlą. [przypis edytorski]

vežėčia — dugninė lenta. [przypis edytorski]

vežlivas (rus.) — čia: mielas, malonus. [przypis edytorski]

vėliukas — vėliava. [przypis edytorski]

vėzgurnoti — niekus kalbėti. [przypis edytorski]

vėža (lenk.) — bokštas. [przypis edytorski]

vidunaktis — vidurnaktis, vidunaktis. [przypis redakcyjny]

viedras (sl.) — kibiras. [przypis edytorski]

vienpatystė — vienos žmonos/pačios turėjimas. [przypis edytorski]

vienplaukinis — dab.: vienplaukis. [przypis edytorski]

viensėdis — vienkiemininkas. [przypis edytorski]

Close

* Loading