Przypisy

Pierwsza litera: wszystkie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Według typu: wszystkie | przypisy autorskie | przypisy redaktorów Wolnych Lektur | przypisy redakcji źródła | przypisy tłumacza

Według kwalifikatora: wszystkie

Według języka: wszystkie | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


Znaleziono 128 przypisów.

Dabar […] dukterį — navatnas yra atsitikimas šitame: Νύμϑη nuotaka, merga, paeina nuo νομϒάω atsidūkstu. Kitaip sakant, νομϑηpadūkus. Merga galėjo paeiti nuo graikiško žodžio μρϒάω — da duktė taipogi galėjo būt paėjus iš lietuviško žodžio duktė [przypis autorski]

dabartės — adbar, šiuo metu. [przypis edytorski]

dabas — gražumas. [przypis edytorski]

dabinantis — puošiantis. [przypis edytorski]

dabintis — puoštis. [przypis edytorski]

dabojasi — patinka. [przypis edytorski]

Dagiliai — miškiniai skudučiai. [przypis edytorski]

daidalio — dailininko, dailiadarbio. [przypis edytorski]

dailios lytis — moterys. [przypis edytorski]

dalo — trump. nuo dalijo; skyrė. [przypis edytorski]

dalyvystė — dalyvavimas. [przypis edytorski]

danešti (lenk.) — pranešti. [przypis edytorski]

dangun — dabar: į dangų. [przypis edytorski]

darau pastogę — Rėdystės prid. „Stagayami” — yra tai gyvas lietuviškas žodis stiegti stogą šiaudais. Aš stiegiu… mes stiegiame toks žodis yra tebevartojamas apie Jurbarką, daugiaus Suvalkų valdyboje panemuniais ties Jurbarku. Prūsų lietuviai taipogi tą žodį vartoja: tą žmogų, kuris dengia stogą, vad. „stiegiku”. [przypis autorski]

dar ieškai mąsyklių — čia: kitiems spendi spąstus. [przypis edytorski]

da'rtės — dabartės, t.y. dabar. [przypis edytorski]

da'r — trump.: dabar. [przypis edytorski]

daržinė — trobesys šienui. [przypis edytorski]

dasiprato — suprato. [przypis edytorski]

dasiprotėti — suprasti. [przypis edytorski]

dasižinoti — pasidomėti, sužinoti. [przypis edytorski]

dastigot (sl.) — pasiekti. [przypis edytorski]

datirti — dab.: patirti. [przypis edytorski]

datyręs (sen.) — patyręs. [przypis edytorski]

datyrimas — patirtyis. [przypis edytorski]

daugskaitlis — daugiskaita. [przypis edytorski]

daug sveria — čia: daug reiškia. [przypis edytorski]

davadžioti (lenk.) — valdyti kažką. [przypis edytorski]

davedžiojimai — įrodinėjimai. [przypis edytorski]

Davos — gydymos vieta nuo džiovos Šveicarijoje. [przypis autorski]

davudca (lenk.) — vadas. [przypis edytorski]

dažiūrėtojas — budintis. [przypis edytorski]

dėdienė — dėdės žmona. [przypis edytorski]

dėkis domon — kitaip: įsivaizduok esanti dama. [przypis edytorski]

dėstinėti — čia: dėlioti. [przypis edytorski]

dėti pančius — įkalinti. [przypis edytorski]

dėvėja — dab. dėvi (nuo dėvėti). [przypis edytorski]

Deake — Pranciškas Deakas, garbingiausias kariautojas už vengrų liuosybę. [przypis autorski]

desetininkas — kas turi vieną ar kelias dešimtines žemės, dešimtininkas. [przypis edytorski]

desetka (sl.) — dešimtis. [przypis edytorski]

Devlet-Hadži-Girėjas — jaunas Krymo kanas, atminęs, kad Vytautas kitą kartą Betsabulą ir Gerempergą Vilniuje apvainikavo, dėl didesnės autoritatės, atvyko į Vilnių prašyti, kad Kazimieras jį apvainikuotų; ką tasai ir išpildė 1443 m. [przypis autorski]

diduomenė — labiausiai gerbiami, vyresni žmonės. [przypis edytorski]

didžgulbė — didžioji gulbė. [przypis edytorski]

diegas — prasikalęs sėklos daigelis su dar neišsiskleidusiais lapeliais. [przypis edytorski]

dielė — dab.: dėlė — krauju mintanti gėlųjų vandenų kirmėlė. [przypis edytorski]

Dievomūką — Dievo/Kristaus kančia. [przypis edytorski]

Dievo sūdo — Viešpaties teismas. [przypis edytorski]

dievotė — itin pavaldi moteris. [przypis edytorski]

Dievui ant garbės — Dievo garbei. [przypis edytorski]

Dievui, audroms rudeninėms kurs blaško — Perkūnas, dievas griausmų, garbintas Lietuvoje. Iki šiolaik žmonės rodo Naugarduke vietą, kur, sako, stovėjusi šventynė to dievaičio; dabartės ten yra bažnyčia kunigų bazilijonų. [przypis autorski]

dievuotojas — dievotas, pamaldus žmogus. [przypis edytorski]

diktas (vok.) — stambus, didelis. [przypis edytorski]

diktas (vok.) — tvirtas, stiprus. [przypis edytorski]

discipulka (lenk.) — virbalas raidėms rodyti, mokantis skaityti iš elementoriaus [przypis edytorski]

Divan — pers., daivan arab. — Rytuose reiškia vastybės tarybą, taipgi eilių rinkinį. Pas mus reiškia kilimą arba kaurą. [przypis tłumacza]

Dlv’al — sulyg senobinės persų mitologijos piktosios dvasios, kitados viešpatavusios ant žemės, paskui angelų ištremtos, dabar gyvenančios ant pasaulio parubės už kalno Kaf. [przypis redakcyjny]

Dobrovski, Šofarike — Dobrovskis ir Šofarikas, garsūs slavų ir ypatingai čekų praeigos tyrėjai. [przypis autorski]

dočėsnas — esantis dabar, laikinas. [przypis edytorski]

doriškas — doringas, moralus. [przypis edytorski]

draugkareiviai — bendrakareiviai, bendražygiai. [przypis edytorski]

drobinas — kopėčios. [przypis edytorski]

drogmanas arba dragomanas — tai yra tulkius arba vertikas prie pasiuntinybių Rytų šalyse. [przypis tłumacza]

drūčiai — stipriai, labai. [przypis edytorski]

drūktas — storas, laibas. [przypis edytorski]

drūtai — smarkiai, stipriai. [przypis edytorski]

drūtas — stiprus. [przypis edytorski]

drūtas — storas. [przypis edytorski]

drūtas — žemas, storas (apie balsą). [przypis edytorski]

drūtėti — stiprėti. [przypis edytorski]

drūtvietė — įtvirtinta vieta. [przypis edytorski]

dručiai — smarkiai, labai. [przypis edytorski]

drugys — maliarija, drebulys. [przypis edytorski]

drukavotas — spausdintas. [przypis edytorski]

dūluoti — būti neaiškiam. [przypis edytorski]

dūma (brus.) — mintis, apmąstymas. [przypis edytorski]

dūma (brus.) — mintis. [przypis edytorski]

dūmoti (brus.) — galvoti, mąstyti. [przypis edytorski]

dūšia (brus.) — siela. [przypis edytorski]

dūšia (lenk.) — siela. [przypis edytorski]

Zmieniamy się!

Jeżeli to czytasz jesteś jedną z osób, której prezentujemy nowy wygląd części stron. Będziemy bardzo! wdzięczni za Twoją opinię – możesz nam ją przesłać tutaj. Jeżeli wolisz klasyczny wygląd - wystarczy, że klikniesz tutaj