Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 442 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x
← Brička

Spis treści

  1. Ašaros: 1 2 3
  2. Bučiavimasis: 1
  3. Darbštumas: 1
  4. Džiaugsmas: 1
  5. Gyvenimas: 1
  6. Ilgesys: 1 2
  7. Jaunystė: 1
  8. Jausmai: 1
  9. Kančios: 1 2
  10. Lemtis: 1
  11. Liūdesys: 1
  12. Malda: 1
  13. Meilė: 1
  14. Netektis: 1
  15. Nuoširdumas: 1
  16. Piršliai: 1
  17. Prisiminimai: 1
  18. Skausmas: 1 2
  19. Šeimininkė: 1
  20. Ūkis: 1
  21. Vestuvės: 1

  Antanas Kriščiukaitis-AišbėKas teisybė — tai ne melasKas kaltas?

  1

  Jaunystė, Prisiminimai O jaunyste, argi gali tave užmiršti! Kas vakar buvo vos pamenu, bet kas tuomet dėjosi — tai ne Aguonos grūdo nepamiršau.

  2

  Bet nieko aš taip gerai nepamenu, kaip senąją Raulienę, ką gyveno Pajūrėje. O, tai senė, žinotum4te, buvo! Kokios pievos, gyvuliai koki buvo, o trobas kokias pasistatė! Iš lenkų žemės meisteriai dirbę.

  3

  Paties Raulo aš nepažinojau. Sako, da jaunas apjekęs[1] ir nepoilgam numiręs. Žmones zaunijo[2], buk jam niekas nesisekę. Ar bitės, ar gyvulys koks, būdavo, kur išbėgs, tai ir dingsta. Gal, jau taip jam buvo Dievo duota; ar gal tai ir nuo ko kito: pikti žmonės, žinote, neduok Dieve!

  4

  Šeimininkė, Ūkis, Darbštumas Taigi pasakoja, kaip Raulą palaidoję, jauna našlė nenuleidusi rankų, kaip kita būtų padariusi, bet ėmusis už gaspadorystės; tai Dievas jai ir davė: prasimanė gyvulėlių, užvedė avilyną, prisipirko ganyklos ir žemės, o paskui įsistatė ir trobas, kokių niekur nebuvo. Ir tai vis darė dėl savo vaikučių.

  5

  — Aš jiem turiu būti motina ir tėvas — kalbėdavo ji.

  6

  Jausmai, Bučiavimasis O vaikučių buvo tik dvejetas: dvi dukrelės — Mariuka ir Onytė, abi kaip paukštelės. O kokios darbininkės! Ar verpt, ar siūt, ar aust — nieks taip negalėjo.

  7

  Bet štai koksai dalykas: gyveno šalia jaunas bernelis, aukštas gražus skaistaveidis Jonas. Ir pamylėjo Mariuka Joną, o Jonas Mariuką. Viens be kito negali būti. Būdavo, pasirodys ant dangaus žvaigždutės, užtekės mėnuo, Mariuka išeis iš svirno — žiūrai — jau ir darželyj: tiktai bučiuojasi, viens kitam ant kaklo kabinėjasi.

  8

  — Joneli, ko gi tu taip liūdi pasakyki!…

  9

  — O Maryte tu mano! Gal aš tik be reikalo tavo jaunystę sunaikinsiu… Vienas aš be tėvo, be motinos, neturiu nieko!… O tu, Maryte… — ir jis negali kalbėti, ašaros rieda per veidus — Mergele, pamesk, nemylėk tu manęs!…

  10

  — Tu mane užsimanysi, pamesi, o aš tavęs niekados — ištarė ji ir taip prisiglaudė prie jo, kaip lapelis prie širdies.

  11

  — Ne, aš tavęs, Mariute, nepamesiu — tegul bus Dievo valia! — suriko Jonas ir bučiavosi iki neprašvito. O žvaigždės, vis šviete ant jųjų. O kad kas galėtų paskaityti, kas ant jų parašyta …

  12

  Burkuoja mūsų karveliai, o tuo tarpu važiuoja piršliai iš tolymos šalies, kuo tik ne iš pat lenkų puses… Perša Mariukai našlį, turtingą be galo…

  13

  Piršliai O kaip Dievas jus atnešė į mūsų kraštą? — klausia senoji.

  14

  — Vai išgirdome, mamute, begiedant paukštelę, lakštingalėlę — ir pradėjo pasakoti, kaip senis Mikita liko našlys, kaip nuo tų meisterių, ką dirbo pas jį, dažinojo apie Mariuką, ir štai dabar jie atvažiavo.

  15

  — Ieškokit dovanų — sako — tenai šimtai arklių, tūkstančiai galvijų, avių be skaitliaus, o pats jaunikis — našlys bevaikis!

  16

  Džiaugsmas Senoji džiaugiasi.

  17

  — Eik — sako — dukrele, parodyk, ko tu ten turi priverpus, priaudus!

  18

  Mariuka kaip puls į kojas:

  19

  — Motinėle, mano motinėle, negirdyki manęs! Velik peilį į širdį įsmeik — lengviau bus.

  20

  Senoji, rodos, nė negirdi.

  21

  — Ką tu žinai — sako — tu da jauna. Argi aš tau ne motina. Eik, atneški dovanas!

  22

  Vestuvės Privertė, nuleido dukterį už našlio.

  *

  23

  Po vestuvių, senis paemė jaunają pas save. Turtu neėme nė trupinio.

  24

  — Kam man sako, dalis tavo ir kraitis, kad mano paties skrynia pinigų.

  25

  Parvažiavo. Vaikščioja Mariuka naujuose namuose kaip ir nesava. Daugiau nieko kaip tik apie vieną Joną vis mislija. O senis ką pasakys, ar padarys — vis ant vėjo. Vieną nedėlios dieną sėdi šitai juodu sau: viens žiūri į vieną pusę, kitas į kitą, nė žodelio. Štai į kiemą įeina juodai apsitaisęs jaunas vyrukas. Pagarbino.

  26

  — Iš kur tu, vaikine — klausia senis: kur eini?

  27

  — Žemaitis — sako — einu bernauti[3] .

  28

  — Tai eik pas mane.

  29

  — Gerai.

  30

  — O algos kiek nori?

  31

  — Kiek kitiems, sako, tiek ir man duokit.

  32

  — Gerai. Tai prašom į vidų.

  33

  Pasakė senis ir iškuprino pas žydą. Matė jis savo bėdą ir mislijo arielka ją užpilti: beveik kasdien pasigerdavo.

  34

  Meilė, Liūdesys O namie raiboji gegelė[4] nesava vaikščioja.

  35

  — Jonuti, širdele, pameski tn mus, pameski, neplėšyk man širdį!

  36

  Jis kepurę į ranką.

  37

  — Eisiu — sako — eisiu, į Nemuną pulsiu…

  38

  Ji jį už rankos.

  39

  — Ne, nereikia, nereikia arba paimki ir mane!

  40

  Liko abudu, apsikabino, tyli ir verkia.

  41

  — O kodėl tavo taip pamėlynavusios akys? — klausia jisai ir verkdamas vėl ją bučiuoja.

  42

  Ašaros, Skausmas, Kančios O, Jonuti, argi tu žinai, kaip jis mane muša!… Ach, kaip jis mane muša, muša… Tu negirdėjai?..

  43

  — Girdėjau, sesele tu mano, girdėjau. Pardaviau namus ir lauką, o pats čionai atėjau. Sakau, pasisiūlysiu jiem per berną, ir neduosiu mindžioti savo žiedelio. Aš tavęs neduosiu!

  44

  Kalba taip ir bučiuoja. O čia senis iš karčemos girtas girtas! Ir tiesiok prie pačios.

  45

  — O kodėl tu manęs nemyli, ką? Tu šiokia, tu tokia!

  46

  Ji tyli.

  47

  — Kodėl tu manęs nemyli, aš tavęs klausiu.

  48

  Ji vis tyli.

  49

  Hi!! Užsimojo kirviu ir taiko jai į galvą, o Jonas čiupt jam už rankos:

  50

  — Sustok!

  51

  Senis pakėlė riksmą. Norėjo kirviu mesti. Kirvis nusmuko nuo koto ir tiesiok jam pačam į smilkinį. Akies mirksnyj puolė ir negyvas.

  *

  52

  Ilgesys, Netektis Joną surišo ir į kalinį pasodino. Parodė, kad jis senį nukirtęs. Mariuka, tarytum, be proto. Nieko nedirba, sėdi pas langą ir laukia. Ar nematyt jos Jonelio? Kur dingo jaunas bernelis? O jis dingo garsiam mieste: kalinyje ant rankų ir kojų nešiojo sunkius pančius. Mėnesiui praslinkus jį palaidojo.

  53

  Nesykį pasakojo apie tai senis sargas, ką prižiūri arestantus:

  54

  — Ateinu, sako, vieną kartą anksti nedėlios rytą, o jis guli ant lovos, rankas sudėjęs ant krūtinės.

  55

  Jis ilgai, ilgai į mane žiūrėjo: „Sergu, dėduk!” — ir pagriebė mane už rankos: „Ar, sako, nieks nuo mūs nebuvo?”. „Nieks” — sakau. O jis jau net užmiršo kur jo tėviškė. O kad jo mylimoji iš galvos išėjo, jis galbūt taipgi nežinojo. Kaip jį suėmė, buvo suvis be nomonės.

  56

  Nuoširdumas, Ašaros, Kančios Aš, dėduk, senio nenukirtau — sako jis — nors jūs vieni; tikėkit, kad aš už tai suvis nekaltas.

  57

  Patraukiau pečiais, o jis kaip pradės verkti: „Dieve, mano Dieve! sako — kokia skaudi rykšte mane plaka!”…

  58

  — Tylėk, sakau, vaikeli, tylėk, nerūstink Dievo! Jisai, dangaus Tėvas, padės tau.

  59

  — Ach, jau gana! — sako ir akis užsidengė. O paskui vėl atsigręžęs į mane:

  60

  — Aš, sako, dėduk, norėčiau per langelį pažiūrėti!

  61

  Nuvedžiau aš jį pas langelį. Nuo ten toli buvo matyti, iki pačiam kalnui, ką žaliavo toli, toli už miesto. O jis žiūri, tėmijasi, o paskui, kaip pripuls prie geležinių virbalų ir kaip pradės verkti. Jau nežinau, kaip tie virbalai netruko: „Einu, sako”. Ir da kartą žvilgtelėjo į savo kalnus, pripuolė prie šaltos geležies ir užgeso ant amžių…

  62

  — Jonai! — šaukiu — Joniu! O jisai… jisai griuvo ant manęs, kaip medis parlaužtas.

  63

  Taip ne kartą pasakojo senis sargas, o ašaros, kaip žirniai, jam per veidus ritasi.

  *

  64

  Greitai parėjo garsas ir į Pajūrę. Senoji parvežė savo dukterį namon. Bet kas iš to, kad ji ir savo motinos nepažino. Kas tu per viena? — vis klausia.

  65

  — Juk aš, vaikeli, tavo motina! — sako senoji, šluostydama kruvinas ašaras.

  66

  Ji tiktai galvą linguoja. „Ne, tu man ne motina, sako, argi tu man motina?”.

  67

  Vieną nedėlios rytą anksti — anksti Mariuka pakilus, nusiprausė, susišukavo ir pasirengė kaip į bažnyčią: gražiai; gražiai, net galvą apsikaišė.

  68

  O senoji jau pasimeldė. Viešpats mielaširdingas, gal, atleis jos kaltes! O Motina Dievo, gal susimylės ant jos nelaimingo vaikelio.

  69

  Malda O Mariuka, parpuolus ant kelių prieš paveikslą Motinos švenčiausios, tarytum, aniuolas, meldžiasi. Saulutė apšvietė jos gražų skaistų veidą. Ji ištiesė ranką į motiną: „Motinėle! Pulki ir tu ant kelių ir kalbėk man: „Tėve mūsų!” o aš paskui kalbėsiu”.

  70

  Senoji atsiklaupė prieš paveikslą ir pradėjo kalbėti maldą prie Motinos švenč., paskui „šventas Dieve,” o ji paskui motiną taip aiškiai, taip dievobaimingai kalba. Tiktai ant „Tėve mūsų” suklupo.

  71

  — Mama! — suriko ji, rodydama į langą — mama, žiūrėki, mamyte!

  72

  — Vaikeli, kas tau? Ant lango nėra nieko. Mariute, ant lango, kvietkos, tavo kvietkos…

  73

  — Kvietkos, o tarp kvietkų mano Jonelis. Žiūrėki, žiūrėki, mamyte, kaip jis mane šaukia! O koks jis gražus! Ach, koks gražus, mamyte, koks skaistus veidas… Ant kaktos žvaigždutė; žiūrėk, mamyte, ar ne žvaigždutė?…

  74

  Ilgesys, Skausmas, Ašaros Vaikeli! mano vaikeli, kas tau darosi? Tenai nėra nieko. O Viešpatie!…

  75

  — Ach! — suriko ji, griebdamasi už krūtinės: einu, Joneli, einu!… ir sukrito ant motinos kelių…

  76

  Po dviejų metų ištekėjo ir Onyte. O kokia graži mergaitė pasidarė, brolyti mano! Senoji jau jos nevertė. Eik, sako, už ko pati nori.

  77

  Gyvenimas, Lemtis Tai mat kaip dabar senoji kalbėjo, o Onytė išsirinko sau vyrą, žinomą visame valsčiuje kalvį. Ir kas per kalvis! Kokius peilius, kirvius dirbo, tai niekur ant svieto nerasi tokių. O andai sakė, kad ketinęs nukalti ant Jono kapo kryžių, kokio da ant svieto nebuvo… Tegul jam Dievas padeda!

  Przypisy

  [1]

  apjekęs — apakęs, netekęs regėjimo. [przypis edytorski]

  [2]

  zaunyti — niekus kalbėti. [przypis edytorski]

  [3]

  bernauti — būti bernu, tarnauti kam. [przypis edytorski]

  [4]

  gegelė — gegutė. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x