TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

5549 free readings you have right to

Language

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Adres strony www: http://jbc.bj.uj.edu.pl/

Biblioteka powstała w celu „O­chro­ny i za­cho­wa­nia za­byt­ko­wych zbio­rów Bi­blio­te­ki Ja­giel­loń­skiej oraz roz­woju bi­blio­tecz­nych za­so­bów cy­fro­wych dla utrwa­le­nia do­rob­ku kul­tu­ro­we­go pol­skie­go pi­śmien­nic­twa stano­wią­ce­go ele­ment Na­ro­do­we­go Za­so­bu Bi­blio­tecz­ne­go”. Obecnie udostępnia ponad 210.000 publikacji i wciąż jest rozwijana. Można w niej znaleźć m. in. czasopisma, stare druki, rękopisy czy muzykalia. Publikacje udostępniane są w formacie DjVu oraz PDF. Przykładowe kolekcje:

Close

* Loading