Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5568 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


128 footnotes found

da'r — trump.: dabar. [przypis edytorski]

da'rtės — dabartės, t.y. dabar. [przypis edytorski]

Dabar […] dukterį — navatnas yra atsitikimas šitame: Νύμϑη nuotaka, merga, paeina nuo νομϒάω atsidūkstu. Kitaip sakant, νομϑηpadūkus. Merga galėjo paeiti nuo graikiško žodžio μρϒάω — da duktė taipogi galėjo būt paėjus iš lietuviško žodžio duktė [przypis autorski]

dabartės — adbar, šiuo metu. [przypis edytorski]

dabas — gražumas. [przypis edytorski]

dabinantis — puošiantis. [przypis edytorski]

dabintis — puoštis. [przypis edytorski]

Dagiliai — miškiniai skudučiai. [przypis edytorski]

daidalio — dailininko, dailiadarbio. [przypis edytorski]

dailios lytis — moterys. [przypis edytorski]

dalo — trump. nuo dalijo; skyrė. [przypis edytorski]

dalyvystė — dalyvavimas. [przypis edytorski]

danešti (lenk.) — pranešti. [przypis edytorski]

dar ieškai mąsyklių — čia: kitiems spendi spąstus. [przypis edytorski]

darau pastogę — Rėdystės prid. „Stagayami” — yra tai gyvas lietuviškas žodis stiegti stogą šiaudais. Aš stiegiu… mes stiegiame toks žodis yra tebevartojamas apie Jurbarką, daugiaus Suvalkų valdyboje panemuniais ties Jurbarku. Prūsų lietuviai taipogi tą žodį vartoja: tą žmogų, kuris dengia stogą, vad. „stiegiku”. [przypis autorski]

daržinė — trobesys šienui. [przypis edytorski]

dasiprato — suprato. [przypis edytorski]

dasiprotėti — suprasti. [przypis edytorski]

dasižinoti — pasidomėti, sužinoti. [przypis edytorski]

dastigot (sl.) — pasiekti. [przypis edytorski]

datirti — dab.: patirti. [przypis edytorski]

datyręs (sen.) — patyręs. [przypis edytorski]

datyrimas — patirtyis. [przypis edytorski]

daug sveria — čia: daug reiškia. [przypis edytorski]

davadžioti (lenk.) — valdyti kažką. [przypis edytorski]

davedžiojimai — įrodinėjimai. [przypis edytorski]

Davos — gydymos vieta nuo džiovos Šveicarijoje. [przypis autorski]

davudca (lenk.) — vadas. [przypis edytorski]

dažiūrėtojas — budintis. [przypis edytorski]

Deake — Pranciškas Deakas, garbingiausias kariautojas už vengrų liuosybę. [przypis autorski]

desetininkas — kas turi vieną ar kelias dešimtines žemės, dešimtininkas. [przypis edytorski]

desetka (sl.) — dešimtis. [przypis edytorski]

Devlet-Hadži-Girėjas — jaunas Krymo kanas, atminęs, kad Vytautas kitą kartą Betsabulą ir Gerempergą Vilniuje apvainikavo, dėl didesnės autoritatės, atvyko į Vilnių prašyti, kad Kazimieras jį apvainikuotų; ką tasai ir išpildė 1443 m. [przypis autorski]

dėdienė — dėdės žmona. [przypis edytorski]

dėkis domon — kitaip: įsivaizduok esanti dama. [przypis edytorski]

dėstinėti — čia: dėlioti. [przypis edytorski]

dėti pančius — įkalinti. [przypis edytorski]

dėvėja — dab. dėvi (nuo dėvėti). [przypis edytorski]

diduomenė — labiausiai gerbiami, vyresni žmonės. [przypis edytorski]

diegas — prasikalęs sėklos daigelis su dar neišsiskleidusiais lapeliais. [przypis edytorski]

dielė — dab.: dėlė — krauju mintanti gėlųjų vandenų kirmėlė. [przypis edytorski]

Dievo sūdo — Viešpaties teismas. [przypis edytorski]

Dievomūką — Dievo/Kristaus kančia. [przypis edytorski]

dievotė — itin pavaldi moteris. [przypis edytorski]

Dievui ant garbės — Dievo garbei. [przypis edytorski]

Dievui, audroms rudeninėms kurs blaško — Perkūnas, dievas griausmų, garbintas Lietuvoje. Iki šiolaik žmonės rodo Naugarduke vietą, kur, sako, stovėjusi šventynė to dievaičio; dabartės ten yra bažnyčia kunigų bazilijonų. [przypis autorski]

dievuotojas — dievotas, pamaldus žmogus. [przypis edytorski]

diktas (vok.) — stambus, didelis. [przypis edytorski]

diktas (vok.) — tvirtas, stiprus. [przypis edytorski]

discipulka (lenk.) — virbalas raidėms rodyti, mokantis skaityti iš elementoriaus [przypis edytorski]

Divan — pers., daivan arab. — Rytuose reiškia vastybės tarybą, taipgi eilių rinkinį. Pas mus reiškia kilimą arba kaurą. [przypis tłumacza]

Dlv’al — sulyg senobinės persų mitologijos piktosios dvasios, kitados viešpatavusios ant žemės, paskui angelų ištremtos, dabar gyvenančios ant pasaulio parubės už kalno Kaf. [przypis redakcyjny]

Dobrovski, Šofarike — Dobrovskis ir Šofarikas, garsūs slavų ir ypatingai čekų praeigos tyrėjai. [przypis autorski]

dočėsnas — esantis dabar, laikinas. [przypis edytorski]

doriškas — doringas, moralus. [przypis edytorski]

draugkareiviai — bendrakareiviai, bendražygiai. [przypis edytorski]

drobinas — kopėčios. [przypis edytorski]

drogmanas arba dragomanas — tai yra tulkius arba vertikas prie pasiuntinybių Rytų šalyse. [przypis tłumacza]

dručiai — smarkiai, labai. [przypis edytorski]

drugys — maliarija, drebulys. [przypis edytorski]

drukavotas — spausdintas. [przypis edytorski]

drūčiai — stipriai, labai. [przypis edytorski]

drūktas — storas, laibas. [przypis edytorski]

drūtai — smarkiai, stipriai. [przypis edytorski]

drūtas — žemas, storas (apie balsą). [przypis edytorski]

drūtėti — stiprėti. [przypis edytorski]

drūtvietė — įtvirtinta vieta. [przypis edytorski]

duja — dulksmas, perk.: sąmyšis. [przypis edytorski]

dulkina — perk.: suima, pradeda varginti. [przypis edytorski]

duluoti — darytis dulam, palšti. [przypis edytorski]

duoti taboką — spirti. [przypis edytorski]

duotis į ženklus (lenk.) — apsireikšti. [przypis edytorski]

Close

* Loading