TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

5553 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | arabski | astronomia | biologia, biologiczny | dawne | filozoficzny | fizyka | francuski | geologia | grecki | hebrajski | hiszpański | literacki, literatura | liczba mnoga | medyczne | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | niemiecki | potocznie | przestarzałe | przymiotnik | rodzaj nijaki | rosyjski | staropolskie | starożytny | turecki | ukraiński | węgierski | włoski | łacina, łacińskie | żartobliwie

By language: all | English | Deutsch | lietuvių | polski


2153 footnotes found

ex commiseratione (łac.) — z użalenia się. [przypis redakcyjny]

ex concessis (łac.) — z przyzwolenia, ze zgody; argument ex concessis: argument oparty na mocy tego, na co zgadza się oponent, choćby było obiektywnie fałszywe. [przypis edytorski]

ex concessis (łac.) — z przyzwolenia, ze zgody. [przypis edytorski]

ex consilio generali (łac.) — na wspólnej (generalnej) naradzie. [przypis redakcyjny]

ex contentione (łac.) — w bójce. [przypis edytorski]

ex definitione (łac.) — z definicji. [przypis edytorski]

ex delatione cuiusvis (łac.) — z czyjegokolwiek oskarżenia. [przypis edytorski]

ex equo Troiano (łac.) — z konia Trojańskiego, z którego się wysypali wojownicy na zgubę Troi (Wergiliusz, Eneida, ks. II). [przypis redakcyjny]

ex faucibus (łac.) — z paszczy. [przypis redakcyjny]

ex gremio (łac.) — z (naszego) grona. [przypis redakcyjny]

ex his qualitatibus (łac.) — z tych przymiotów. [przypis redakcyjny]

ex hypothesi (łac.) — dosł.: z hipotezy; zgodnie z założeniem, przypuszczeniem. [przypis edytorski]

ex invidia (łac.) — z nienawiści. [przypis redakcyjny]

ex-kardynał — Jan Kazimierz otrzymał tytuł kardynała w 1646, a zrzekł się go w 1647. [przypis edytorski]

ex machina deus (łac.: bóg z maszyny) — chodzi o boga pojawiającego się na scenie dzięki maszynerii teatralnej; określenie oznaczające nieumotywowane rozwiązanie akcji.

ex-machina (łac. deus ex machina: bóg z maszyny) — kategoria wprowadzona do dramatu przez Eurypidesa, cudowne pojawienie się na scenie bóstwa, które rozwiązuje akcję. [przypis redakcyjny]

ex magistratu (łac.) — z urzędników miejskich. [przypis redakcyjny]

ex magnatibus (łac.) — z wielkich panów. [przypis redakcyjny]

ex mari Baltico (łac.) — z morza Bałtyckiego. [przypis redakcyjny]

ex mente (łac.) — po myśli. [przypis redakcyjny]

ex mente (łac.) — z myśli. [przypis redakcyjny]

ex nativo (łac.) — z rodowitej. [przypis redakcyjny]

ex nunc (łac.) — zaraz. [przypis redakcyjny]

ex oboedientia (łac.) — z posłuszeństwa. [przypis redakcyjny]

ex occasione (łac.) — przy sposobności. [przypis redakcyjny]

ex occasione (łac.) — przygodnie. [przypis redakcyjny]

ex occasione regnandi (łac.) — mając sposobność zostać królem. [przypis redakcyjny]

ex officio (łac.) — z urzędu; urzędowo, na mocy praw przysługujących danemu urzędowi. [przypis edytorski]

ex officio suae eminentis dignitatis (łac.) — z urzędu znakomitej swojej godności. [przypis redakcyjny]

ex omniubus iniquitatibus (łac.) — Ps 129, 8: „ze wszystkich nieprawości”. [przypis tłumacza]

ex ore Apollinis (łac.) — z ust Apollina. [przypis redakcyjny]

Ex oriente lux (łac.) — ze wschodu [przychodzi] światło. [przypis edytorski]

ex post (łac.) — po fakcie, później, z późniejszej perspektywy. [przypis edytorski]

ex privatis (łac.) — z obywateli. [przypis redakcyjny]

ex privatis (łac.) — ze spraw osobistych. [przypis redakcyjny]

ex profundo (łac.) — z głębi. [przypis redakcyjny]

ex quo (…) aegritudnem (łac.) — „Z tego da się wyrozumieć, że zgryzota nie leży w naturze rzeczy, lecz w zapatrywaniu” (Cicero, Tusculanae disputationes, III, 28; tłum. Edmund Cięglewicz).

ex quo (łac.) — z których, od których. [przypis edytorski]

Ex quo (…) quiret (łac.) — „Na darmo popisuje się filozof mądrością, jeśli sam sobie poradzić nie umie” (Ennius u Cycerona, w: Cicero, De officiis, III, 15; tłum. Edmund Cięglewicz).

ex ratione duplici (łac.) — z przyczyny dwojakiej. [przypis redakcyjny]

ex ratione (łac.) — z tej przyczyny. [przypis redakcyjny]

ex ratione (łac.) — z (tej) przyczyny, ze względu na to. [przypis redakcyjny]

ex ratione — z (tej) przyczyny. [przypis redakcyjny]

ex re (łac.) — z okazji, z powodu. [przypis edytorski]

ex re (łac.) — z powodu, z okazji. [przypis edytorski]

ex re (łac.) — z rzeczy samej, z toku sprawy. [przypis redakcyjny]

ex regno Daniae (łac.) — z królestwa Danii. [przypis redakcyjny]

ex se (łac.) — od siebie samych. [przypis redakcyjny]

ex semine viri cum ursa (łac.) — z ojca człowieka, z matki niedźwiedzicy. [przypis redakcyjny]

Ex senatus-consullis et plebiscitis scelera exercentur (łac.) — Seneca Epist. 95. cyt. u Montagne'a III. 1. „Wedle uchwał senatu i ludu praktykuje się zbrodnie”. [przypis tłumacza]

ex senatus (…) exercentur — Seneca, Epistulae morales ad Lucilium 95.

ex tempore (łac.) — bez przygotowania, na poczekaniu. [przypis edytorski]

ex tempore (łac.) — natychmiast, nie namyślając się. [przypis redakcyjny]

ex tempore (zwrot łac.) — bez przygotowania, improwizując. [przypis edytorski]

ex ungue leonem (…) ex aure asinum — „Po pazurach poznaje się lwa”, ale ja muszę „grzecznie” czy „niegrzecznie” powiedzieć: „a po uszach osła”. [przypis tłumacza]

ex ungue leonem (łac.) — poznać po pazurach lwa. [przypis tłumacza]

ex voto (łac.) — jako wotum, tj. jako symboliczny przedmiot, umieszczony w kościele w wyniku uroczystego zobowiązania, w ramach dziękczynienia lub ofiary przebłagalnej. [przypis edytorski]

ex voto promissi (łac.) — z uczynionej obietnicy. [przypis redakcyjny]

exactly (ang.) — właśnie, dokładnie. [przypis edytorski]

exaktor — poborca. [przypis redakcyjny]

exaltacya (z łac.) — wywyższenie, wyniesienie; pochwała, wzniosłość; por. dzisiejsze: egzaltacja, egzaltowany. [przypis edytorski]

exaltowany (z łac.) — wywyższony, wyniesiony, wzniesiony; por. dzisiejsze: egzaltowany. [przypis edytorski]

examiniert — unter Folter verhört. [przypis edytorski]

exarsit — uniósł się. [przypis redakcyjny]

Excaeca (łac.) — Iz 6, 10: „Zatwardź”. [przypis tłumacza]

excelsi animi (łac.) — wzniosłego umysłu. [przypis redakcyjny]

excelsior (łac.) — dosł. wyższy; przen. (nakaz dążenia): w górę, wyżej. [przypis edytorski]

excelsior (łac.) — wyższy. Tu: krój czcionki, ale również hasło postępu. [przypis edytorski]

excelsior (łac.) — wzwyż, wciąż wyżej. [przypis edytorski]

excelsum vitium (łac.) — górującą wadę. [przypis redakcyjny]

excentricity (ang.) — ekscentryczność, tj. przesadna oryginalność, celowe udziwnianie, odbieganie od konwenansów. [przypis edytorski]

excepto casu urgentis necessitatis (łac.) — wyjąwszy w nagłej potrzebie. [przypis redakcyjny]

excerptem (łac. forma B.lp) — wyjątek. [przypis edytorski]

excessivos (łac.) — wykraczających. [przypis redakcyjny]

excitare (łac.) — podżegać, podniecać. [przypis edytorski]

excito, excitare — podburzać, napuszczać; tu 3 os. lm cz.ter. excitant: podburzają. [przypis edytorski]

exclamavit: O devotionem supra devotiones! alter orat, alter furatur (łac.) — zawołał: O, co za dziwne nabożeństwo: jeden się modli, drugi kradnie. [przypis redakcyjny]

Excludat (…) acervi — Horatius, Epistulae II, 1, 38, 45.

excludit (łac.) — rozłącza. [przypis redakcyjny]

exclusis nonnullis (łac.) — z niektórymi wyjątkami. [przypis redakcyjny]

Excursusqne breves tentat — Vergilius, Georgica, IV, 194.

excusat (łac.) — uniewinnia. [przypis redakcyjny]

excuses, mesdemoiselles (fr.) — wybaczcie, panienki. [przypis edytorski]

excusez du peu (fr.) — tu: co najmniej; ni mniej ni więcej. [przypis edytorski]

excusez le mot (fr.) — proszę wybaczyć, że użyję słowa; przepraszam za słowo. [przypis edytorski]

excusez le mot (fr.) — przepraszam za słowo. [przypis edytorski]

excusez le mot — przepraszam za słowo. [przypis edytorski]

Close

* Loading