GET /api/themes/wiara/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Wiara",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wiara/",
    "sort_key": "wiara",
    "description": ""
}