GET /api/themes/rewolucja/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Rewolucja",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/rewolucja/",
    "sort_key": "rewolucja",
    "description": "<p>\r\n\r\nRewolucja, jako gwałtowna i radykalna zmiana systemu sprawowania <b>władzy</b>, wiąże się ściśle z tematami: <b>pozycji społecznej</b> (ponieważ właśnie w jej zakresie dokonuje zasadniczych zmian), <b>buntu</b>, <b>walki</b>, a także <b>przemocy</b> i – fantazmatycznie - <b>krwi</b>. Ważna jest także kwestia <b>przywódcy</b>, który powiedzie <b>lud</b> na barykady. Podczas gdy teoretycy rewolucji, Marks i Engels, obserwując sytuację polityczną we Francji, Anglii i Niemczech, widzieli potencjalnych rewolucjonistów w <b>robotnikach</b> i za rewolucyjne uważali środowisko <b>miast</b>, na wschodzie Europy obawiano się przede wszystkim ruchów <b>chłopskich</b>. Znalazło to oddźwięk w literaturze polskiej (<i>vide</i> <b>Psalmy przyszłości</b>), w której motyw rewolucji odnajdujemy przede wszystkim w dziełach o konserwatywnym zabarwieniu ideowym (takich jak <i>Nie-Boska komedia</i> Z. Krasińskiego, czy <i>Bunt</i> Reymonta). Pozytywnie rewolucję wartościował np. Słowacki w swym systemie genezyjskim (zob. też <i>Odpowiedź na Psalmy przyszłości</i>). Rewolucjonistę można postrzegać jako odmianę <b>idealisty</b>, ponieważ stara się on kształtować rzeczywistość nie w zgodzie z tym, co jest, ale według wyznawanych idei oraz swoich marzeń na temat tego, czym jest <b>sprawiedliwość</b> społeczna. <br>\r\n\r\n</p>"
}