GET /api/themes/ironia/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Ironia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/ironia/",
    "sort_key": "ironia",
    "description": ""
}